a(Aisaia 6.9,10)
b(Vadou 78.2)

Matthew 13

Tsue Fapapaar Tana Mes Te Saats Fua Tanun

(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)

Tan voun nainy to aya, Jisas naus osing a numaa ana Ya naa to sa gumgum en tatangin a naaman. A fokinai vaaguam ser bau faafis Ya, tsurin kinai fiisok, Jisas jias enato tan puak ana Ya gum to ana fokinai tsutsun er teis. Jisas faatsuts iny a ka na kinai tan tsue fapapaar ana Ayei tsue of ratuarin tsue fapapaar to,

“A mes iny rereev tanun te nai saats iny fua.
Te piat iny yan fua koman a tanun an mes fua gotsiny to sanaan an marei naa mito ser ainy ya. Mes a fo fua gotsiny to tan puputaan fatsfats te kaa men ar kakaiiny puputaa tsun. An fua gian veesau tsun nato, tana saa, u puputaan sikia ma boo. Te paas me na nuaf jias ya nang to ana foka maas faavot enato, tana saa, u guan te sikia ma sua fagagon naa. An mes fua gotsiny to tan puputaa te kaa men fua nan kakarits gagon tan puputaa fapoopoan narari an kakarits gian to ser pis ya sa sikia ma kaa me tu fua. San mes a fo fua gotsiny tana pan te kaa men puputaan rof, koo ser gian ri karap to ser kaa men fua, mes fua sa onots tonuafunuun fua, mes aunom safunuun fua, an mes isen natus fua.”

Jisas tsue pis to na ka, “Mes kaa minon teinan iny nongon ma nongon faarof.”

Kifon Tsue Ten Jisas Tan Tsue Fapapaar

(Mk 4.10-12; Lk 8.9-10)

10 An matisian naa mito ten Jisas ser rangats Ya, “Kat fei sa Nyi vegiau iny rom tsue fapapaar tana fokinai ka ei?”

11 Jisas biny ratuari sa tsue, “Tsue te gim ami ma natiny muan nana Waan iny Gormirmir te tsue bus iny Ya tsumi san e Gov gima faatok ir mes a vainy. 12 Ana mes te kaa minon a nat Gov fainy pis non ya na nat fis pis non a nat te kaakaa mi ya ana ya te kaa me na nat a onot, sana mes te gim non ma komainy a nat Gov nom ravainy non a nat a kakaii te kaakaa mi ya. 13 Kifon a ka Tsonyo tsue tan tsue fapapaar tovei, ri matoong ror sana ri sikia ror ma tagaa fanatnat iny ya. Ri nongon ror sana ri sikia ror ma nongon fanatnat iny ya. 14 An tsue to te pokei iny e Aisaia na kuigin muan nai ruak iny man ovei nato roman,

‘Ari nongon ror sai te nongon tsun ror, ri sikia ror ma nongon fanatnat iny ya; ri matoong ror sai ri matoong tsun ror, ri sikia ror ma tagaa fanatnat iny ya,
15 tana saa, u fakats te nun ovei en to ser pip a teinar, ri kaput tap iny to na matar kat ror ser tagaa fanatnat, ri te nongon fanatnat an fakats tsuri te arasan me ri te nat, ana ri te takopis osing aveto tsuri er takopis mito Tsonyo, ana Nyo te anofe ravainy aveto tsuri,’ te tsue fi Gov. a 
16 “Ai to tsumi, Gov faparits mami, tana saa, a mata mami te matoong non ana teina mami te nongon fanatnat kanen. 17 Fakats yam a ka to! U fuainy kuigin an vainy ten Gov muan te komainy fiisok ma tagei na foka te tagei ami te kat Anyo sana sikia. Ri pon to ma nongoiny a foka te nongoiny ami te tsue iny Anyo, sa sikia kanen.”

Jisas Fa'arasainy Tsue Fapapaar Nan Fua

(Mk 4.13-20; Lk 8.9-10)

18 Jisas tsue pis to na ka, “Nongon yam, am natiny ton man nan tsue fapapaar nana mes te saats fua tanun. 19 Tsurin vainy te nongoiny vurungan nana Waan iny Gormirmir ser gima arasan faarof iny ya te faarei raror fua te gotsiny sanaan. Vinasaar naa me sa nom ravainy veesau tsuiny vegiau te kaa aave rari. 20 An mes fua te gotsiny tan puputaan fatsfats faarei raror a vainy te nom vegiau ser paparaa mi ya, te nongoiny finy ari ya. 21 Sai te gima kaa fagagon naa aave rari, to ayei na ka te gima kaa fapotsian of ya aave rari. Tan nainy patang ge na kamits te ruak non tana saa ri faamainy vegiau ten Gov, ri faravaa veesau tsun iny ton vegiau ten Gov te kaa aave rari. 22 An mes fua gotsiny to koman puputaa te kaa men fua nan kakarits gagon faarei raror vainy te nongoiny vegiau sana ri koma patang fiisok iny a toto tan puputaa to ai tana masun to te komainy fiisok rori, to ayei na ka te kat fasasapam of rorin vegiau ten Gov to sa gima fua. 23 An mes fua gotsiny to tan puputaan rof te faarei raror vainy te nongoiny vegiau ten Gov ser arasan iny ya, ri faarof iny ya ser fua faarof, mes fuan kiok, mes fuan kinai, an mes fuan kinai fiisok.”

Tsue Fapapaar Nana Aufing A Iring Koman Tanun

24 Jisas tsue of pis ratuari na vainy mes tsue fapapaar. “A Waan iny Gormirmir faarei non a isen a mes te saats fuan rof tanun tsuan. 25 Tana isen a voiny te goros a fokinai ana mes koma iring iny a mes to ayei naa mito sa piat vavis iny fua nana aufing a iring koman tanun wit ya naa enato. 26 Te gian men wit sa kakoun ma fua, ana aufing a iring gian kan to, 27 Tsoiny binun tan taman tanun to ayei naa me ser tsue na ka tsunia, ‘Tsunaun, u fuan rof te reev anyi tanun tsuam; fei poo me na aufing a iring ei?’ 28 Ya biny ratuari, ‘A mes te koma iring vanyo ayei te kat, kat to.’ Ri rangats towa, ‘Nyi komainy maromam ma patpat ravainy a aufing a iring to?’ 29 Ya biny ratuari, ‘A sikia, tana saa, kat rom sam pon ma pat a aufing a iring mi te pat fapiny wit. 30 Tanyir yam wit ana aufing a iring ma gian faavot mi ri ai tan nainy agio nyo nai tsue of rarou vainy agio ma pat faamuainy tsom ari na aufing a iring, er kotskots faavots ratuari, ri te ravaa rari tan guaf; ana ri te farosoo ir wit ri te fakaa rari tana numaa iny fatamaar tsonyo.’”

U Tsue Fapapaar Ten Jisas

(Mk 4.30-34; Lk 13.18-21)

31 Jisas tsue of pis ratuarin mes tsue fapapaar, “A Waan iny Gormirmir te faarei non fua nan Mastat, a mes te nom ya sa reev ya tanun tsuan. 32 Te kakaii fafis iny non a fo fua, sai te gian non ya ai te kaatsian fafis pis. Te gian faarei non nau, ma naa men marei er kat to na fo sai tsuar tana fo naan nan ya.”

33 Jisas tsue of pis ratuarin mes tsue fapapaar, “A Waan iny Gormirmir te faarei non ar kakaii iny Yis te nom a moun ya sovaar vavis towa koman kobuu parawa vou an parawa faavot to aya tsub faavot nato.”

34 Jisas pokein fo tsue fapapaar to, te fafaatsuts Ya na fo mamatsiny ka tana vainy faavot Ayei gima kuar ta fo mes ta fo sanaan, Ayei vegiau fatatabin iny a fo tsue fapapaar. 35 Ayei te kat, kat to ma ruak iny man men vegiau tana isen a kuigin muan te tsue tsuk iny Ya Jisas,

“Nyo nai pokei rou tsue fapapaar te vegiau Ronyo tsuri; Nyo nai tsue of rarori na fo mamatsiny kan takop muan fiisok te tapogaar me na monaagits to, onot kan non tan nainy roman.” b 

Jisas Fa'arasainy Tsue Fapapaar Nana Aufing A Iring

36 Jisas naus osing a vainy ana Ya naa fi enato numaa. Matisian Tsunia naa mito Tsunia ser tsue, “Fa'arasainy of mamimam man nan tsue fapapaar nana aufing a iring.”

37 Jisas biny ratuari, “A mes te reev fuan rof tanun, te faarei non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me. 38 U tanun ayein a monaagits to; an fuan rof iton vainy te fasito iny ror a Waan iny Gormirmir; ana aufing a iring ito na vainy te fasito iny ror a Mes A Ngi'arapaar, 39 ana mes a koma iring to te piat vavis iny fua nana aufing a iring, ito na Vinasaar. Nainy agio iton nainy te kap non a monaagits to, an vainy agio iton fuainy morena. 40 Ai to na aufing a iring te farosoo faavot non ya te faakoor tan guaf nai faarei non jesan tan fafakap nana monaagits to, 41 a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny mes me nai jiat ramiror fuainy morena Tsuan, ri te nom ravaa rari tana Waan Ya, iton fo mamatsiny ka te amus ir a vainy ana rin vainy katkat, kat tana ngi'arapaar, 42 ri nai ravaa rarori tan guaf akakoor tana pan iny fasaraa, unya aya ri nai tangis ror er kakuts ngiisngiis to na ngiisir. 43 An vainy tavaron ten Gov nai kakanaf faarei ror a nuaf tana Waan ten Tamarari.

A mes te kaa minon teinan iny nongon ma nongon faarof!”

U Tsue Fapapaar Nana Painy Moni

44 Ai Jisas tsue pis to, “A Waan iny Gormirmir te faarei non a guuv iny fakaa moni a via tsitapuu a famun koman a tanun. A mes te katskats tanun sab towa ya famuiny pis towa. Ayei mamagat fiisok enato ya naa to sa fafiifoiny iny a fo mamatsiny ka tsunia te kaa mi ya, ana ya tabin to sa foiny tanun to aya. Ana ayei tsue to, ‘Nyo bus fasito iny rou a painy moni tana guuv tovei.’”

U Tsue Fapapaar Nana Rovus

45 Jisas tsue pis to na ka, mes tsue fapapaar to, “A Waan iny Gormirmir te faarei non a mes te komainy foiny fiisok non a rovus a saavits fiisok. 46 Te tagei finy ya na isen a saavits fiisok ya naa to sa fafiifoiny iny a fo mamatsiny ka te kaa mi ya, ana ya foiny to na rovus to.”

U Tsue Fapapaar Nana Muav

47 Jisas tsue pis to, u mes tsue fapapaar to, “A Waan iny Gormirmir te faarei non a muav te tats iny ari namaan san fo viir jian ot. 48 Te tsup a muav men jian tsoiny nawaan ras fasung to na muav mats, ser gum ri pisainy ton jian, jian rof fau ari tana vonaa, an mes jian iring te ravaa. 49 Tan fafakap nana monaagits to, te kat fi non jesan, u morena te naa miror ri te pisan ir vainy tavaron, 50 an vainy iring te ravaa ror tan guaf akakoor tana pan iny fasaraa, unya aya ri nai tangis ror er kakuts ngiisngiis to.”

U Vegiaun Foun An Vegiaun Tamuan

51 Ai Jisas rangats ratuari, “Ami te arasan kan iny a fo vegiau te pokei anyo?” Ana ri biny Towa, “Eye.”

52 Ai Jisas tsue to na ka, “Te kat fi non nei, isisen tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses nat bus kan iny Waan iny Gormirmir, kat faarei non a taman a numaa tsian, ya nom to na ka na fo foun tsuan an tee mes kan tamuan sa tatafas rari na mesapan. Te kat fi non jesan, ami ma naa am faatsuts iny ton vegiau faamuan ten Gov an vegiau Tsonyon foun.”

A Taa Nasaret Fataivou E Jisas

(Mk 6.1-6; Lk 4.16-30)

53 Te pokei fakap bus e Jisas a fo tsue fapapaar to, Ya naus osing to na pan naa to aya. 54 Ana Ya tabin fatabin enato tana ngats fan tsuan. Ya faatsuts to tana numaa iny fafaatouf tsuri, ana ri to te nongoiny Ya saar ser rangat, “Fei te nom a mes to na nat ana parits iny kat a foka iny faatok reits to ei? 55 Ayei koraa na guei tsoiny tana tsoiny fatsun numaa! Ai Meri, na tsinan Ya, ai ere Jemis me Josep ai Saimon me Judas fuainy famuinyasiny Tsunia! 56 An fuainy fafinen Ya te kaa kan ror tovei! Fei te nom Ya na nat ana parits iny kat a fo mamatsiny ka to, ei?” 57 Ana fokinai fataivou Towa. Jisas tsue to tsuri, “A kuigin te natiny famaari rori tan fo mamatsiny pan sai tana ngats fan tsunia fatoobing ai tana fo nuatsin ya fatoobing, a sikia.” 58 Ayei gima kat a fo binun iny faatok reits na aya, tana saa, ri na sikia ta faaman.

Copyright information for `SPS