Matthew 14

A Mat Ten Jon A Tsoiny Fapeenan

(Mk 6.14-29; Lk 3.19-20, 9.7-9)

Tan nainy to aya Herot a aatouf tana gum fan iny Galili nongoiny e Jisas te kat finy ya na foka. Ya tsue to tan tsoiny binun tsuan, “Ayei koraa Jon a Tsoiny Fapeenan to te tsun fatabin tana mat to sana fo mamatsiny parits iny faatok tapokaa ising me tsunia.”

Tabuiny mat non e Jon a Tsoiny Fapeenan, ai Herot faan iny ton tsue ma nots ari ya, ri te nai kotskots ya, er fakei naa towa tana numaa iny kotskots. Ayei kat kat to ma kat fapaparei ya Herodias, ten Herodias peits fiisok iny e Jon, tana saa, Jon a Tsoiny Fapeenan tsue ets'ets e Herot, “Te sikia non ma toobing tsumanyi ma fipisui fiisen me natsun Filip a famuinyasiny tsuam!” Herot pon ma atsuiny famat e Jon sana ayei te oraav ir a taa Jiu, tana saa, a taa Jiu te faamainy e Jon ayei na kuigin.

Tan nainy tsian te fakats fatabiny arin nainy agiir ten Herot ana guei moun ten Herodias tajiat to matar vainy faavot. Herot kaa mito na paparaa tsian, ana ya fakei ton tsuen man tana guei moun to, “Man non jias nyo nai faan marom Anyi na foka te rangat iny rom anyi tsonyo!”

Tan fakats tana tsinan a kooviou to sa tsue of ya, ma tsue of ya Herot, “Nyo komainy marom anyi ma poote me na patsuun e Jon a Tsoiny Fapeenan tan kobuu ana nyi te faan vanyo ya.”

Ana aatouf reesik fiisok to, san tan tsuen man tan tsue man non jias te kat ya matar a fokinai ya vovou iny ton koman tana kooviou to. 10 Ana ya faan iny ton tsue ma govaar mi ri na patsuun e Jon koman a numaa iny kotskots. 11 Ri govets mito na patsuun e Jon gagon poote mi rin kobuu, ri faan iny towa tana kooviou, ana ya govets naa towa ten tsinan. 12 Matisian ten Jon naa me, ri nom to na puan ya, ser nai kats iny ya, ri naa to ser tsue of e Jisas.

Jisas Fa'ainy Ir Ngim Tapan Mes

(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Jn 6.1-14)

13 Te nongoiny fakap bus e Jisas vaanan to, Ya naus osing to na fan to aya ana Ya jias to tan puak sa naa fi en nanaa tana pan a uur ayei patsukanen. Tagin nongoiny e Jisas te naa fi naa Ya, ri naus osing to na fo ngats fan tsuar ser vovou iny naa Ya sanaan. 14 Te sung naa ri ai Jisas of osing ton puak ai tan nainy te tagei Ya na vainy a kinai fiisok aaven Ya kaa miton tagtag tsuri, ana Ya tsipaar to na fo faadis tsuri.

15 Te touraf busen an matisian Tsunia naa mito Tsunia ser tsue na ka, “Te kat iny ananerof osto ana pan a uur tovei, jiat ra naa na vainy ma naa ri tana fo fan er foiny to ta kainy ainy ma ainy ari.” 16 Jisas biny ratuari sa tsue, “Ri sikia ror ma naa. Mi patsukanem yam ma faan rari ta kainy ainy.”

17 “A ka te kaa tsun miromam to, a ngim a koinykoiny ana fuan a jian,” biny finy ari Jisas. 18 Jisas tsue to, “Faan Vanyo yam.” 19 Ya tsue of ton tagin ma gum ari tana aufing: ana Ya nom to na ngim a koinykoiny ana fuan a jian, Ya matoong fi naa to Gormirmir, sa faarof naa ten Gov. Ya ivoo ton koinykoiny, sa fafaan iny ya tan matisian Tsunia, ri tatafas iny towa tana vainy. 20 Fokinai te ainy ser viits. An matisian Tsunia nom to na safunuu an fuan a koverok ser fau favei yan ainy osing. 21 Onots toromainy a ngim a tapan mes to te ainy gima as'as faavot ramen moun min guei kakaii.

Jisas Taan Patsun A Naaman

(Mk 6.45-52; Jn 6.15-21)

22 Ai Jisas jiats raton matisian Tsunia ma jias ari tan puak er mumua fi naa to tan mes panaan nana naaman, Tsunia te komainy ma fataasua tsom ir a fokinai er vavakas to. 23 Te fataasua fakap Ya na vainy, Ya paas fi to tana painy tet a tou faakats, Ayei tsivon. Te uurup bus a pan ana Ya kaa to tsivon na aya, 24 tan nainy to aya puak kan kaa busen fapoopoan nana naaman faton naa non tan kakai tana saa, ainysat tapoor me imus nan puak.

25 Fapoopoan nana fopis a kilok ana aunom a kilok tana patsuu na nainy, Jisas naa fi to tsuri taan ising naa patsun a naaman. 26 An matisian Tsunia tagei Towa te taan fi mi Ya patsun a naaman ana ri oraav faavot rato. “A amatsuan” te tsue fi ri, ri rorojiainy faavot rato.

27 Sen tsun Jisas vegiau naa to tsuri sa tsue na ka, “Kaa faparits yam! Anyo vaa ei aa. Oraav vaare yam!”

28 Ai Pita tsue to, “Tsunaun, ma Nyi koraa Ya, jio, tsue of you ma taan fi naa nyo Tsumanyi patsun a naaman.”

29 “Taame!” biny finy ya Jisas. Ai Pita of osing ton puak ya tanik iny taan fi naa to ten Jisas, taan naa patsun a naaman. 30 Sai tan nainy te tagei e Pitan rau sa oraav, ya tanik iny ruk busen nato koman a naaman. “Saup you, Tsunaun!” tangis fi ya.

31 Sen tsun Jisas faarua naa to na niman ya ras towa sa tsue, “A faason tsumanyi Tsonyo na kakaii! Kat fei sa nyi vaa'ets rom ei?”

32 Ri jias faavot to koman puak ana ainysat sariof to. 33 An matisian te kaa koman puak fatukun to, ser faatouf e Jisas. “U man ovei, Anyi na Guei Tsoiny ten Gov!” te tsue fi ri.

Jisas Fatoto Ir Vainy Faadis Genesaret

(Mk 6.53-56)

34 Tan nainy te guas naa ri, ri nai sung to tana pan iny Genesaret 35 ana vainy inainy to Jisas. Ri kuar vavis ton mamatsiny fan ser nom ir a men vainy faadis ten Jisas. 36 Ri sing maamaa Jisas ma famanat rarin vainy faadis ma saras tsuiny korei arin nguen vau ten Jisas, ana ri to te saras nguen vau Tsunia tsipaar rato.

Copyright information for `SPS