a(Aisaia 29.13)

Matthew 15

U Kat Tana Tei Muan

(Mk 7.1-13)

Ri na tee Farasi ana rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses to te poo fi me tana ngats fan tsian iny Jerusalem vaaguam faavot fi to ten Jisas, ri rangats Towa, “Kat fei san matisian Tsumanyi gim ror ma vovou iny kat tan fuainy tsuvurara ei? Tana saa ri gim ror ma garus faarof tsom a nimar, vou ri te see ainyainy.”

Jisas biny ratuari, “Kat fei sam gim rom ma vovou iny Faun ten Gov to sam vovou iny rom kat tan fuainy tsuvumami ei? Gov te tsue, ‘Fatsiitsii yam e tamamami ai tsinamami,’ ai ‘Sei na mes te fijiar non e taman ge tsinan ee ma atsun famat ravaa!’ Sana mi tsue faarof rom a mes ma kaa me ta ka te onot non tan faakouts ya taman ge tsinan, sana ayei tsue, ‘A ka to te asang of bus anyo Gov.’ Sana ayei gim non ma faakouts e taman, tan kat to aya mi kat rom vegiau ten Gov ka babainy mi vovou iny ton kat tsumi patsukanem yam. Amin vainy kat mapam vegiau tsumi an kat tsumi gima senviir! E Aisaia na kuigin te tsue fatoobing en muan to te pokei fi mami ya!

‘A vainy to te faatouf Varonyo tana pengot nana ngue rari, sana aave rari veevian osing Varonyo.
Ri fafaatouf babainy tsun Varonyo, tana saa, ri fafaatsuts iny ror faun tana mes tsun sa faarei non Faun ten Gov!’” a 

A Foka Te Natiny Kat Fiiring Non A Mes

(Mk 7.14-23)

10 Ai Jisas fikoo rato na fokinai sa tsue tsuri, “Nongon yam am natiny towa! 11 Sikia ta ka iny jiarasan te onot non ma naa koman a mes a kat fifiiring towa, a sikia, a ka te tafuts ising minon koman a mes te kat fifiiring non ya.”

12 An matisian Tsunia naa mito ser tsue, “Nyi nat kan ir a taa Farasi te koma iring iny vegiau te pokei Anyi?”

13 Jisas biny ratuari, “A fo mamatsiny fareevreev te gima reev e Tamanyo Gormirmir nai pat ravaa ror. 14 Fakats vaare ir yam! Arin tsoiny mumuan mata kio ai tovei te ras fi naa non a isen a mes a mata kio na mesmes tsuan, ri ina fuan tsidup faavot eraror koman a gaguur.”

15 Pita tsue to, “Tsue of mamimam kifon tsue fapapaar.”

16 Jisas tsue to tsuri, “Mi fapinpin kanem marom? 17 Mi gim rom ma nat fi nei, a ka iny jiarasan te naa fi non koman na mes naa fi naa non tan mokoor ana ya te nai taagio ravainy ya. 18 Sana ka te ruak ising minon nguen a mes poo fi minon koman ya, ito ayei te kat fifiiring non a mes. 19 Ito te ruak minon aaven a mes, ton fakats iring, an kat iny fitokon, kat iny tsikoor, fifiinaum, fipisui, kakabuts, gamgam an tsue fifiiring a mesmes. 20 Fo kat iring to aya poo ising minon koman a mes, ya te kat fifiiring ya. Sai tan nainy ainy men niman gima garus ayei na ka te gim non ma kat fifiiring a mes.”

A Faason Tana Moun

(Mk 7.24-30)

21 Jisas naus osing to na pan to aya sa naa fi en naa naa tana pan panan a fuan a ngats fan iny Taia ai Saidon. 22 A muiny Kenan a sikia ma faarei na muiny Jiu to te natiny kaakaa non tana pan naa to aya naa mito Tsunia sa tsue na ka, “Tsubnaain ten Devit tagtag vame! A guei moun tsonyo na tutuei iny masarau ana ayei gima kaa faarof non.”

23 Sen Jisas gima vegiau vaarik ta ar vegiau tsunia. Matisian ten Jisas naa mito Tsunia ser tsue na ka. “Gargar naa! Ayei vovovou rarora fiisen men goonen kinai!”

24 Jisas biny ratuari, “Gov jiats fi Vaminyo tan guei nun iny Isrel.”

25 Kat to ana moun naa mito sa fatukun en matan Ya, “Faakouts you, Tsunaun!” tsue fi ya.

26 Jisas biny towa sa tsue na ka, “Te gim non ma toobing tan fa'ainy ir kas a kainy ainy tan guei kakaii.” Jisas tanaf fakats tana moun.

27 Ya biny Towa sa tsue, “Man ovei Tsunaun, san kas natiny ainy ror ainy farurus tan guei kakaii fain a taran.”

28 Ai Jisas biny towa, “Moun faason tsumanyi Tsonyo na karap! A ka te komainy anyi nai ruak enanon tsumanyi.” Ai tan ar nainy to aya guei moun tsunia tsipaar fatabin enato.

Jisas Tsipaar Vainy A Kinai

29 Jisas naus osing a pan to aya Ya taan ereer fi enato tana naaman iny Galili. Ya paas fi naa to tana painy tet ana Ya vaagum to. 30 Tagin naa mito Tsunia mei men fo mou ra pengong, fo mata kio, fo mour mat, fo baaruu, fo teinar kuupio ana fo mes fo viir faadis to ser fakaa rari moun e Jisas ana Ya tsipaar ratuari. 31 Vainy saar fiisok te tagei finy ari na fo baaruu te vegiau fatabin, fo mou ra pengong rof fatabin ner, fo mou ra mat tataataan fatabin ner ana fo mata kio tagaa fatabin ner, to ser vamarits a Gov tana taa Isrel.

Jisas Fa'ainy Ir Fats A Tapan Mes

(Mk 8.1-10)

32 Jisas fikoo ir matisian Tsuan ma naa mi ri Tsunia sa tsue na ka, “Nyo tagtag fiisok roun vainy a kinai to, tana saa ri kaa fiisen bus Vaminyon fopis nainy, ser sikia ma kaa me ta kainy ainy ma ainy ari. Nyo baainy rou ma jiat vesves ra naa ri fan tsuar, tana saa kat ror ser matauts ra naa sanaan.”

33 Matisian Tsunia rangats Towa, “Fei nom roran a kainy ainy ta onot tana pan babainy ana uur tovei ei ma fa'ainy ara na vainy?”

34 “A fis a koinykoiny te kaa miromi?” Ri biny Towa ser tsue, “A fits a koinykoiny ana tee mar jian a fo kakaii.”

35 Ai Jisas tsue of ratuari na fokinai ma gum ari tan puputaa. 36 Ana Ya nom to na fits a koinykoiny ana tee mar jian a fo kakaii tsue faarof naa to ten Gov, Ya ivoo towa, Ya faan iny towa tan matisian an matisian tatafas ratuarin tagin. 37 Ri na fokinai ainy, ser viits. An matisian nom to na fits a koverok a via taptap tan ainy osing. 38 U as'as nar tsoiny te ainy onots fats a tapan, gima as faavot ramen moun an guei. 39 Ai Jisas jiats ranaatuari na vainy, Ya jias to tan puak, Ya naa fi enato tana pan iny Magadan.

Copyright information for `SPS