Matthew 16

Farasi Rangat Iny Ta Ka Iny Faatok

(Mk 8.11-13; Lk 12.54-56)

A tee vainy Farasi ana tee vainy tana taa Jiu natiny faamainy ror a mes te gim non ma tsun fatabin tana mat koo rorin Sadusi naa me ten Jisas. Ri pon to ma fataraatsua Ya, ser rangats Ya ma kat of rari ta ka iny faatok, “Mam komainy nat rom to te poo faman fi mirom Anyi ten Gov.” Ai Jisas biny ratuari, “Te ruk naa non a nuaf mi te tsue, ‘Ra kaa miror a madaav a rof tamanainy, tana saa, a koroo te a'aun en.’ Ge tana voinyvoiny ovei mi tsue rom a ka, ‘Te nai ruat non, tana saa, a korosuu na a'aun ai te kum.’ Ami onot rom ma tsue fa'arasainy tou tatagaa tsumi tana korosuu, sana mi gim rom ma onot ma tsue fa'arasainy a foka te tagei romi ma kat Anyo tan nainy roman! Amin aatai iny roman, amin ngi'arapaar an gima kaa fasuu ten Gov! Mi rangat Varonyo ma kat kainy faatok, sana sikia ta ka ta foun iny faatok mami sana kainy faatok tsun to ten Jona na kuigin muan.” Ai Jisas naus osing ratuari sa naa en.

Tsue Fapapaar Nan Yis Tana Taa Farasi Ana Taa Sadusi

(Mk 8.14-21)

Te sepuu faguas naa ri tan mes panaan nana naaman, ri anofe to ma tamaar iny naa tu koinykoiny. Jisas tsue to tsuri, “Taatag yam, am tatanamots ton yis tana taa Farasi ana ri na taa Jiu te gim ror ma faamainy a tou tsun fatabin tana mes tana mat koo rorin Sadusi.”

Ri tanik iny favevegiau buser rato fapoopoan narari, “Ayei te tsue na ka to, tana saa, ra gima tamaar iny me tu koinykoiny.” Jisas natiny a ka te vegiau tsuk iny ari ana Ya rangats ratuari, “Kat fei sam favevegiau rom fapoopoan namami ei te sikia ma kaa fi tu koinykoiny ei? Faason tsumi Tsonyo na kakaii! Mi tabuiny nat rom ge? Fakats fatabin yam tan nainy to te ivivoo Nyo na ngim a koinykoiny tan ngim a tapan mes, fis a koverok a via taptap tan ainy osing te fau ami? 10 Fakats fatabin yam tana fits a koinykoiny tana fats a tapan mes? Fis a koverok a via taptap tan ainy osing te fau ami? 11 Kat fei sam gim rom ma nat faarof ei? Tsonyo te gima vegiau tsuk mami tan koinykoiny. Tatanamots yam a tsivom tan yis tana taa Farasi ana tee vainy tana taa Jiu te koo rorin Sadusi!”

12 An matisian natiny Towa te gima vegiau tsuk iny yis faman nan koinykoiny to tsuri ma tatanamots ari, a sikia, sana fo faatsuts te poo minon tana taa Farasi ana rin vainy tana taa Jiu te gim ror ma faamainy a tou tsun fatabin tana mes tana mat te koo rorin Sadusi.

Pita Pokei E Jisas, Ayei Na Krais

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13 Jisas naa fi naa tana pan iny Sesaria Filipai, ana Ya rangats raton matisian Tsunia, “A vainy tsue rora Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, e sei ee?”

14 “Mesapan tsue ror, Anyi Jon a Tsoiny Fapeenan,” biny finy ari Ya, “Ana mesapan te tsue ror, Anyi Ilaija, ana mesapan tsue ror, Anyi Jeremaia ge na isen tan mes panainy kuigin to te toto fatabin me.”

15 “Ana mi pas?” rangat fi rari Ya, “Mi tsue Varonyo sei?”

16 Saimon Pita biny Towa, “Anyi na Krais, a Mes to te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, a Guei Tsoiny tana Gov a toto.”

17 “Gov faparits bus manyi Saimon, a guei tsoiny ten Jona,” biny finy ya Jisas, “tana saa, a man nan vegiau to gima poo fi me tana mes, sai te naa fatoobing fi me tsumanyi poo fi me ten Tamanyo i Gormirmir. 18 Ana Nyo tsue of marom, Nyo koo marom anyi na fats a marats, Pita, ana fats a marats to te faarei non a man, ai patsun a man to ayei, Nyo nai fatsuiny rou a numaa iny fafaatouf Tsonyo ito na gum iny vainy fafaaman te faason Ronyo, an parits tana mat iny Hel gim on ror ma fabiu ya. 19 Nyo nai faan marom anyi na fo popue tana Waan iny Gormirmir, kat te gim rom anyi ma famanat iny nei petoo, Gov kan gim on non ma famanat iny ya i Gormirmir, an kat te famanat iny rom anyi petoo, Gov kan nai famanat iny non ya Gormirmir.”

20 Ai Jisas vusvus faparits raton matisian Tsunia ma tsue of vaare ri ta mes Ayei na Krais a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.

Jisas Tsue Fanat A Kamits Ana Mat Tsunia

(Mk 8.319.1; Lk 9.22-27)

21 Tan nainy to aya Jisas tanik iny tsue fanat of raton matisian Tsunia, “Nyo ma naa fi Jerusalem ma saraa kamits fatsian Anyo nimar tsunaun tana taa Jiu, an tsunaun tan tsoiny faakor ana rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses. Ri nai atsuiny famat Varonyo, ai tan fafofopis nan nainy Nyo nai tsun fatabin varou.”

22 Pita mei naa Towa tatangin ana ya tsue ets'ets Towa, “Tsunaun, Gov famanat vaare iny a ka to ma ruak on ya Tsumanyi,” te tsue fi ya!

23 Jisas takopis to sa tsue ten Pita, “Fataanis osing you, Satan! Nyi bei ot iny rom a sanaan Tsonyo, tana saa u fakats tsumanyi nato ayan fakats tana mes tsun sikia ma fakats ten Gov!”

24 Ai Jisas tsue of raton matisian Tsuan, “Sei na mes te komainy vovou Varonyo ee, ayei ma anofe na tsivon, ayei ma fa'orovus iny a tsivon, ana ya te vovou Vanyo, 25 tana saa sei na mes te komainy makok faarof non a toto tsuan ee, nai nun enanon, san e sei te fa'orovus non a toto tsuan ee tan vovou Vanyo nai nom non a toto na suu. 26 Ta isen ta mes te mauts non a fo masun tana ratsuu iny peto ana toto tsunia te iring a nun enato, fo masun to aya te faakouts fi non ya ei? A sikia. A saf a tafan tana mes to na to te pats fi non ya na toto na suu tana masun tsuan na? A sikia ovei. 27 A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa minon fiisen minon fo morena Tsunia koman siinaiv ten Taman ana Ya te nai tafan ir a fokinai vainy vovou tsun iny non kat te kat ari nei petoo. 28 Nyo tsue faman of maromi te kaa miror mesapan te tsutsun ror tovei tabuiny mat ror nai tagei nats ror a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa minon faarei minon a Aatouf.”

Copyright information for `SPS