Matthew 17

A Puan E Jisas Te Pangis

(Mk 9.2-13; Lk 9.28-36)

Voun gonom nainy Jisas nom rato ere Pita, ai Jemis me famuinyasiny tsuan e Jon ana Ya mei ratuari tana tobeer a nainy jig, ri patsukaner. Te tagaa ri ana puan Ya ruak iny pangis enato; ana nain Ya kanaf to sa faarei na nuaf an vau Tsunia faarei ton goseen kafof kakanaf. Sen tsun ana rin matisian tagei to Moses ai Ilaija ruak ser favevegiau fiisen me Jisas. Ai Pita tsue to ten Jisas, “Tsunaun, rof non te kaa fi rora nei te koman fi rom Anyi mam te kat ta fopis ta tovaar nei, isen Tsumanyi, ana isen ten Moses, ana isen ten Ilaija.”

Te vegiau farokot ya, ana koroon kafof kakanaf pau ratuari an vegiau poo mito koroo sa tsue, “Tovei na Guei Tsoiny Tsonyo, te kaa non koman tsian Tsonyo. Anyo koma rof iny rou Ya; nongon yam Tsunia!”

Te nongoiny matisian vegiau tovei, ri oraav fakap rato ser fagotsiny nato na nair peto tan puputaa. Jisas naa me tsuri Ya saras ratuari sa tsue na ka, “Tsun yam, oraav vaare yam!” Ri matoong fi to jias ser gima tagei ta mes, e Jisas tsun Tsivon.

Te of osing mi ri na tobeer Jisas tsue tap ratuari, “Pokei vaare yam a ka te tagei ami onot non te tsun fatabin fi non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny mes me tana mat.”

10 Ana rin matisian rangats to Jisas, “Kat fei san tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses tsue Ilaija na kuigin ma mumua me ei?”

11 “Eye, Ilaija na kuigin te naa faamuan naa me,” Jisas biny rari, “ana ya te kakouiny onots fo mamatsiny ka. 12 Sana Nyo tsue of maromi na ka to a mes te faarei non e Ilaija na kuigin te naa ename ana vainy gim to ma inainy fanatnat iny ya, ri kat a fo mamatsiny ka na fo iring tsunia ito na sanaan te paparaa iny mi ri. Jesan kan tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny mes me nai kat non fo mamatsiny ka na fo iring Tsunia.”

13 Ana rin matisian natiny Towa te tsue tsuk iny non e Jon a Tsoiny Fapeenan.

Jisas Tsipaar A Vurots A Tutuei Masarau

(Mk 9.14-32; Lk 9.37-45)

14 Te tabin mi ri tan tagin ana mes naa mito ten Jisas fatukun to matan Ya, 15 ya tsue to na ka, “Tsunaun, tagtag a guei tsoiny tsonyo! Ayei kokonos non ai te gima kaa faarof tana saa ayei natiny gotsiny of non guaf ana aurom. 16 Nyo mei mi ya tan matisian Tsumanyi, ri gim to ma tsipaar ya.”

17 Jisas biny ratuari fiisen me na seeve, “Amin aatai iny roman, min vainy vavaajets an iring! Fis nainy ma kaa fiisen Vanyo mi? An fis nainy ma govets patang fiisen Vanyo mi? Mei mi yam a vurots nei Tsonyo!”

18 Jisas buur to na masarau sa bus osing ya sen tsun ana vurots to tsipaar enato.

19 Kat to An matisian naa mito tana uur ten Jisas, ri rangats Towa, “Kat fei sa mam gima onot ma buur ravainy masarau ei?”

20 Jisas biny ratuari, “Tana saa, mi na sikia ta faason Tsonyo. Fakats yam a ka to! Te kaa fi miromi na faason a kakaii faarei non fuan kakaii nan Mastat, mi onot rom ma kat a fo mamatsiny ka! Mi onot kan rom ma tsue of a tobeer to, ‘Tasas osing a pan to nyi te naa fi unya!’ ana ya te tasas. 21 [San faakats an tavtaav tsun onot non tan buur ravainy kainy masarau to aya.]”

22 Te naa faavot men matisian tana gum fan iny Galili, Jisas tsue to tsuri, “A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai faan iny naa rori nimar vainy te kaa miror a parits, 23 ri te atsuiny famat Ya, san tan fafofopis nan nainy nai tsun fatabin enanon.” Ana rin matisian reesik fiisok tsun rato.

Jisas Foiny Takis Tana Saape

24 Te naa me Jisas an matisian Tsunia tana ngats fan iny Kapeniam, rin tsoiny nonom takis tana saape naa mito ten Pita, ri rangats towa, “Tsoiny fifaatsuts tsumi te foiny takis of kainy non a saape?”

25 Ai Pita biny ratuari sa tsue na ka, “Eye!” Te sof naa Pita numaa Jisas tsue faamuan to, “Saimon, saf fakats tsumanyi na? E sei foiny non takis tana fo gotouf tan vainy petoo ee? Rin vainy tana gum fan fatoobing ge arin vainy sagoor?” 26 Pita biny Towa, “U vainy sagoor.”

Ai Jisas tsue to tsunia, “Te kat fi non nei, u vainy tana gum fan fatoobing to te gim ror ma foiny takis.
27 Sana ra gim ror ma fatsitsien fiisen ramiri. Kua fi naaman nyi te tats iny naan goraa, ras a vaamuan nana jian pue na nguen ya, nyi sab rom a painy moni onot non tan foiny takis tana saape of Vanyo ana nyi kan, nom naa nyi foiny of ratuaran takis.”

Copyright information for `SPS