Matthew 18

E Sei Te Karap Non Ee?

(Mk 9.33-41; Lk 9.46-50)

Tan ar nainy to aya matisian naa mito ten Jisas, ri rangats Towa, “E sei te karap non tana Waan iny Gormirmir ee?” Jisas fikoo to na guei a kakaii, sa fatsutsuiny ya fapoopoan narari, Ya tsue to na ka, “Fakats yam a ka to! Mi gim rom ma onot ma sof on tana Waan iny Gormirmir onot romi ma takopis am faarei ton guein kakaii. A mes te karap fiisok non tana Waan iny Gormirmir to na mes te fauf non a tsivon a faarei to na guei a kakaii tovei. Ai sei na mes te faakouts non guei kakaii faarei non ya to ee tana asanga Vanyo, ayei faakouts Varonyo.”

Fiamus Iny Kat Kat Iring

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

“E sei ta isen ta mes te ras raror guein kakaii to te faaman ror Tsonyo, tan kat iny aveto ee, te rof fafis non tan tang iny ta marats tsian googon a mes to aya, ai te nai faruk namaan bong. Saf a fasaraa tsian fiisok to na tana mes tan puputaa to te amus raror vainy tan kat kat iny aveto! Fo amus te kat fa'aveto non a mes nai ruak minon sana saf a fasaraa tsian fiisok tana mes te amus non a mesmes to na!

“Te amus fi marom anyi na nimam ge na moum tan kat kat iny aveto, kobus ravainy am ravaa ratuari. Te rof fiisok non tan nom a toto na suu, te kaa fiisen mirom anyin sen niman an sen mou, sai te gim non ma mamatan faarof tan kaa men fuan niman an fuan mou, kat ror ser ras manyi tan guaf te sikia non ma mote. Ai te amus fi marom anyi na matam tan kat kat iny aveto, fas ravainy, nyi te ravainy naa ya! Te rof fiisok non tan nom a toto na suu te kaa mirom anyin sen matan, sai te gim non ma mamatan faarof tan kaa men fuan matan kat ror ser ras manyi tan guaf iny Hel te gim non ma natiny mote.”

Tsue Fapapaar Nana Siip Te Nun

(Lk 15.3-7)

10 Ai Jisas tsue to na ka, “Kat rom sam pon fi nei vainy kakaii to te faarei rora ka babainy. Nyo tsue of maromi, u morena tsuri te kaa ror Gormirmir natiny tagei fatoobing ror e Tamanyo i Gormirmir. 11 [Tana saa, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, te naa me ma saup ir Ya na vainy te nun farokot ror.]

12 “Saf fakats tsumi na? A saa te nai kat non a mes te kaa minon natus siip tsuan ana isen tsurin siip te kuar fuainy a nun to? Ayei fakaa raror sian safunuu ana sia to te gima nun er ainy to tan tet ya te nai tsikoo na mes a isen to te nun. 13 Nyo tsue faman of maromi te sab finy non ya na isen to te nun, ayei mamagat fiisok non fis non a mamagat tan sian safunuu ana sia na siip to te gima nun. 14 Jesan kan ten Tamamami te kaa non Gormirmir tsugainy non ta isen tan vainy kakaii to ari ma nun tana mat a suu.”

Vamuinyasiny Kat Non A Iring Tsumanyi

15 “Vamuinyasiny tsumanyi te kat non kat iring tsumanyi, kua tsunia nyi te tsue fatoobing of yan kat iring te kat ya, kat yam tana uur fapoopoan namami. Te nongoiny fi marom anyi ya, eye, nyi nom fatabiny bus ya. 16 Sai te gim finy non ya ma nongoiny manyi nom ta isen ge ta fuan ta mes, am naa faavot to ma nongoiny faarof ari tan fo vegiau te faraarar fi romi tana ina fuan, jesan te tsue fin Vegiau Ten Gov. 17 Sai te gim finy non ya ma nongon rari pokei yam a fo vegiau to tan gum iny vainy fafaaman. Ai to te gim fi non ya ma nongoiny a gum nar vainy fafaaman, aspeer yam, ma faarei ya na mes a vavaajets ge na tsoiny nonom takis.”

18 Ai Jisas tsue pis to, “Nyo tsue faman of maromi na fokinai, A ka te gim romi ma famanat iny nei peto, Gov kan gim non ma famanat iny ya Gormirmir; ana ka te famanat iny romi nei petoo, Gov kan nai famanat iny non ya Gormirmir.

19 “Nyo tsue faman of pis maromi te fatangan faarof fi ror a ina fuan tan ta ka te komainy faakats of rori, Tamanyo te kaa non Gormirmir te kat non koman tsuri, 20 tana saa ai to te vaaguam faavot ror a ina fuan ge ta ina pis er fakats vatuanyo tana asanga Vanyo, Nyo kaa rou fapoopoan narari.”

Tsue Fapapaar Nana Tsoiny Binun Te Gima Anofe

21 Ai Pita naa mito ten Jisas ya rangats Towa, “Tsunaun fis nainy te kat fifiiring varonyon vamuinyasiny tsonyo, nyo te anofen kat iring tsunia? Onots non fits nainy?”

22 Jisas biny towa sa tsue na ka, “A sikia, fits nainy te gim non ma onot, san fits safunuun nainy ana ya te nai onots ovein fits nainy, 23 tana saa, a Waan iny Gormirmir te faarei non aatouf te pon non ma fatoobing a fo tavan tana fo tsoiny binun tsunia. 24 Ayei te tanik iny fatoobing a tavan tsuri to sana ri mei me na isen tsuri te tavainy safunuu na tapan ana tapan painy moni. 25 A tsoiny binun sikia ma kaa me ta painy moni iny biny fatabiny a tavan tsuan, ana tsunaun tsunia faan iny ton tsuen parits ma fafiifoiny iny a tsoiny binun to aya ma faarei ya na tsoiny binun babainy, natsun ya an fuainy guei tsunia, an fo mamatsiny ka tsunia onot non te biny fatabiny non ya na tavan tsuan. 26 Tsoiny binun fatukun to matan a tsunaun tsuan, sing famamataaf sa tsue, ‘Anaanos faamo you, nyo biny fatabiny rou a tavan tsonyo tsumanyi!’ 27 Tsunaun tsunia reesik towa, sa anofe na tavan tsunia ana ya jiats naa towa.

28 “Tsoiny binun tafuts to, ya tagei to na isen a tsoiny binun to te natiny binun fiisen minon ya ana ayei kan kaa minon a tavan tsunia onots non sen natus painy moni, sa ayei gima biny ya. Ya nots towa ana ya tanik iny ot towa, ‘Biny fatabiny me na tavan tsumanyi tsonyo!’ te tsue fi ya. 29 Ana tsoiny binun bibinun fiisen mi towa to te kaa minon a tavan tsunia fatukun to matan ya sa sing famamataaf, ‘Anaanos faamo you, nyo biny fatabiny rou a tavan tsonyo tsumanyi!’ 30 Sana ayei baainy en, ya fasof towa tana numaa iny kotskots onot non te biny fatabiny fi non ya na tavan tsuan.

31 “Te tagei arin mes panainy tsoiny binun te kat fi ya nei, ri peits rato, ana ri naa to tana tsunaun tsuri, ri tsue of towa na ka te ruak. 32 Ana tsunaun tsunia fikoo to na tsoiny binun. Ya tsue to, ‘Nyi na tsoiny binun a ngi'arapaar! Nyo anofe na fo tavan te kat a anyi tsonyo, tana saa, anyi rangat vanyo. 33 Nyi tabuiny tagtag kainy a mesmes a tsoiny binun to te kaa me na tavan tsunia tsumanyi faarei te tagtag finy anyo nyi.’ 34 Tsunaun tsunia seeve fiisok nato, ya fasof towa tana numaa iny kotskots onot non te biny fatabiny fi non ya na fo tavan tsuan.”

35 Ai Jisas tsue to na ka, “Jesan kan e Tamanyo kaa non Gormirmir nai kat fi non nei tsumi te gim fi romi ma anofe ravainy kat iring tan vamuinyasiny tsumi tana fo koma mami.”

Copyright information for `SPS