a(Maika 5.2)
c(Jeremaia 31.15)

Matthew 2

U Vainy Nat Naa Me A Tou Tagei E Jisas

E Meri faagiir e Jisas tana ngats fan iny Betlehem tana gum fan iny Judia, tan nainy te Aatouf e Herot. Te agiir fakap bus e Jisas rin mes vainy nat te natiny toobo raror kootsits, poo fi me tana pan te roruak minon a nuaf ser naa fi naa tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ser rangat, “Fei te agiir a guei aatouf tana taa Jiu ei, tana saa, amam te tagei a kootsits tsunia te ruak ising me tana pan te roruak minon na nuaf, ana mam a tou faatouf Ya.”

Te nongoiny e Herot a Aatouf u vegiau to ana ya oraav fakap enato, ana fokinai faavot kan tana ngats fan tsian iny Jerusalem. Ya fikoo vaaguam raton fokinai tsunaun tan tsoiny faakor tana taa Jiu ana rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses sa rangat rari, “Fei te agiir non a Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy ei?”

Ri biny towa, “Tana ngats fan iny Betlehem tana gum fan iny Judia, tana saa, ito te kirkir fi na kuigin muan sa tsue na ka,

‘Amin gueiny Betlehem tana gum fan iny Judia ami kaa mirom asangan tsian tana tsunaun a karap iny Judia, tana saa, a isen a tsunaun na karap nai poo fi minon Betlehem, Ya te tagaa ot iny vavainy Tsonyo iny Isrel.’” a 
To sen Herot fikoo famun ir vainy nat tana pan te roruak minon a nuaf sa rangat rari tan nainy te ruak fatoobing a kootsits to. Kat to, ya jiats ratuari Betlehem fiisen men vegiau to: “Kuar yam am tsikoo faarof to na guei, te sab finy romi Ya, tsue fanat of vanyo yam, ma nai fafaatouf patsu nyo Ya.”

Te nongoiny fakap bus arin vegiau tana aatouf to, ser naa buser, te naa ri ser tagei pis a kootsits, ito na kootsits te tagei faamuainy ari tana pan te roruak minon a nuaf mumumua ra naa ri sa onot tana pan te kaa non a guei. 10 Te tagei ari na kootsits an mamagat via tsitapuu enato tsuri. 11 Ri sof gagon numaa, ser tagei na guei fiisen me tsinan e Meri, ri fatukun ser faatouf Ya fiisen me na fo fifaan, gol, ana viir jiaf iny faakor tauf tsuraf, ana tapui kan na tauf tsuraf.

12 Gov tsue fanat of rari tan taraa, ma tabin vaare naa ri ten Herot, to ser tabin fatabin fan tsuar ising naa tana mes a sanaan kanen.

Josep Min Muiny Tsinan Naa Fi Ijip

13 Te naa fakap bus nan vainy nat, ana morena tana Tsunaun ruak to Josep tan taraa sa tsue na ka, “Tsun, nom ir muiny tsinan tsuam mi te bus fi naa tana gum fan iny Ijip. Kaa yam na aya onot non te tsue of marom yam, tana saa Herot nai sainy non a guei ma atsuiny ya Ya.”

14 To sen Josep tsun, sa nom ir muiny tsinan tsuan tana voiny ser naa fi er tana gum fan iny Ijip. 15 To ser kaa na aya Ijip onot te mat fi Herot, sa faonots vegiau tana Tsunaun te pokei Ya nguen a isen a kuigin muan te kat fi non to,

“Guei Tsoiny Tsonyo te kaa Ijip, sa nyo fikoo mi Ya ana Ya naa mito.” b 
Tan nainy te naus osing mi Ya na gum fan iny Ijip, an vegiau ruak iny man ovei nato.

Herot Te Tsue Ser Atsuiny Famat Ir Guei

16 Te nat fakap bus iny e Herot fo vainy nat tana pan te roruak minon a nuaf te gima vovou iny vegiau tsunia, ana ya peits fiisok tsun en nato. Ya tsue faparits of ratuarin vainy puaan tsuan ma atsuiny famat ari rin guei tsoiny faavot iny Betlehem, ai tana fo mes a fo fan siruu to te onots ror a fuan a ingainy gen meran, tana saa u vainy nat te fafaatai yan nainy te ruak fi na kootsits to.

17 Tan kat to aya sa faonots a ka te tsue iny e Jeremaia na kuigin muan te kat fi non to:

18 “Sen kuu tsian poo ising me tana ngats fan iny Rama, u kuu iny reesik, u tangis. Muiny Retsel tangis non fuainy guei tsuan; ana vainy gim ror ma onot ma famaangoiny ya, tana saa, fuainy guei tsunia mat fakap er.” c 
Tan nainy te atsuiny famat ir vainy puaan fuainy guei, an vegiau ruak iny man ovei nato.

Josep Min Muiny Tsinan Tabin Fatabin Me

19 Te mat fakap bus e Herot, ana morena tana Tsunaun ruak to Josep tan taraa tana gum fan iny Ijip. 20 Ana ya tsue to, “Tsun, nom ir muiny tsinan tsuam mi te tabin fatabin tana gum fan iny Isrel. A mes te pon ma atsuiny famat a Guei te maten.”

21 Sen Josep nom ir muiny tsinan tsuan ser tabin fatabin er tana gum fan iny Isrel. 22 Josep nongoiny e Akelas te nom gumgum ten taman e Herot faarei ya na aatouf tana gum fan iny Judia, ya oraav nato ma kaa unya aya. San tan taraa, Gov tsue fanat of bus e Josep ma naa vaare fi naa ya tana gum fan iny Judia, ayei ma naa fi en naanaa tana gum fan iny Galili. 23 Tan kat to aya ya naa to sa kaa en tana ngats fan iny Nasaret. Ka to te ruak, to san vegiau tan fo kuigin ruak iny man ovei nato, “Ayei nai koo rori na Guei iny Nasaret.”

Copyright information for `SPS