Matthew 20

U Vainy Binun Tan Tanun Wain

“A Waan iny Gormirmir te faarei non taman tanun te toomat fi naa ya tana voinyvoiny ovei ma nom ir yan vainy binun er binun of towan tanun wain tsuan. Ayei fatangan ma foiny ir yan vainy binun a isen a tarobong, foiny nan sen nainy, ya jiats ratuari ma nai binun tanun wain tsunia. Ya naa fatabin fi nato tana tuan tana sia na kilok, ya tagei ton mes vainy tsutsun ror sikia ta binun. Ana ya vegiau of ratuari, ‘Mi kan ma nai binun of vanyon tanun wain tsonyo, nyo te foiny mami na foiny a rof.’ Ri naa bus rato. Tana safunuu ana fuan a kilok, ya tabin to tana tuan, a tou san ir ta mes iny binun, ai tana fopis a kilok ya tabin pis to. Nuaf tageer, sisiruiny nom a ngim a kilok ya tabin pis fi to tana tuan ya tagei ton mes vainy tsutsun kaner raror na aya. ‘Kat fei sam kaakaa babainy rom ei, a sikia ta binun?’ te rangat finy rari ya. Ri biny towa ser tsue na ka, ‘Tana saa a sikia ta mes ma foiny mamam.’ ‘Rof non, kuar yam, am binun of vatuanyon tanun wain tsonyo’, tsue fi ya tsuri.

“Te ananerof busen taman tanun tsue of to na tatagaa ot tsuan, ‘Fikoo ir vainy binun nyi te foiny rari, tanik tan vainy binun te naa fatouraf naa, nyi te nai fafakap naa tan vainy binun te tanik tan tatanik nana binun.’ Vainy binun tanik tana ngim a kilok nom a foiny tsuar onots a isen a tarobong. 10 Ana rin vainy binun te tanik faamuan nai nom mito na foiny tsuar, ri pon ma nom fapaas; sana ri kan nom senviir foiny a isen a tarobong tan isiseiny mes. 11 Ri nom foiny tsuar ana ri peits iny to na taman tanun. 12 Ri tsue to, ‘Vainy binun te binuiny a isen a aua tsun, ana mam siiva me na binun tan sen nainy urung tana nuaf a fisikii, ana nyi foiny ratuarin senviir foiny fiisen mamimam!’

13 “Taman tanun biny to na isen tsurin vainy binun sa tsue na ka, ‘Vaatau tsonyo, nyo gima kat fiiring manyi, fiisia, ara gima fatangan iny a isen na tarobong a foiny nan sen nainy? 14 Nom a foiny tsuam nyi te naa. Nyo pon ma foiny ir vainy binun te binun fatouraf senviir foiny te faan im. 15 Fiisia, nyo sikia ma onot ma vovou iny mangiir tsonyo tana painy moni tsonyo fatoobing? Ge nyi fitsufainy rom, tana saa, anyo koma rof rarou a vainy?’”

16 Ai Jisas fakap ton vegiau tsuan sa tsue, “To tsuri to te vovovou ror, nai mumua eraror, ai tsuri to te mumumua ror nai vovou eraror.”

Fafofopis Nan Nainy Jisas Tsue Tsuk Iny A Mat Tsunia

(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34)

17 Te taataan fi naa Jisas Jerusalem, Ya mei nato na ina safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia tatangin sa vegiau fiisen tsun ramiri. 18 Ya tsue to, “Nongon yam, ra naa fi ror Jerusalem, ana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa fi non nimar tsunaun tan tsoiny faakor tana taa Jiu an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses. Ri nai sigainy ror Ya ma atsuiny famat ari Ya. 19 Ana ri te faan iny naa Ya tan mes a vainy kaner sikia ma taa Jiu, er tsue taring iny Towa, ri te rapits Ya ana ri te tapaar iny Ya tana pagafuan ai tan fafofopis nan nainy Ayei nai tsun fatabin enanon.”

Sing Ten Tsinar Jemis Me Jon

(Mk 10.35-45)

20 Ai tsinar guei tsoiny ten Sebedi naa to ten Jisas fiisen ramen guei tsoiny tsunia, ya fatukun to matan Ya ana ya sing to ten Jisas.

21 “A saa te komainy rom anyi na?” te rangat finy ya Jisas. Ana ya biny Towa, “Tsue faarof ana ina fuan a guei tsoiny tsonyo te nai gum fiisen mami Nyi, isen tan panainy matou ana mesmes tan nimainy keeruk to te faarei rom Anyi na Aatouf.”

22 “Mi sikia rom ma natiny a ka te rangat iny romi,” te tsue fi Jisas tsuri. “Mi onot rom ma jiu iny a gotan iny saraa kamits to te jiu iny Ronyo?” Ri biny Towa ser tsue na ka, “Mam onot rom.”

23 “U man, mi nai jiu kan nats rom tana gotan iny saraa kamits Tsonyo,” te tsue fi Jisas, “san tana tou gum tan nimainy matou ana mesmes tan nimainy keeruk a sikia ma ka Tsonyo ma faan im, a pan to aya e Tamanyo tsun tsivon te faan iny non ya tsurin vainy te nai kakouiny onots Ya.”

24 Te nongoiny a ina safunuu na matisian a ka to, ri sewaar iny ton mumuinyasiny to. 25 Ai Jisas fikoo faavots ratuari sa tsue, “Mi natem fuainy tsunaun kaa miror a parits fis ror vainy babainy an fuainy tsoiny mumua te vakek rarori tan vovou iny vegiau tsuri. 26 Kat to aya ma ruak vaare fapoopoan namami a sikia ma sanaan nan ya. Ta isen tsumi te komainy karap non, ayei ma faarei me na tsoiny toukuar tsumi faavot, 27 an ta isen tsumi komainy non ma mumua mami, ayei ma faarei me na tsoiny binun babainy tsumi, 28 faarei non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, gima naa me ma kat a vainy a binun iny faakouts Ya, a sikia, Ayei te naa me ma kat Ya na binun iny faakouts ir a vainy faavot, ma faan iny Ya na Tsivon a mat to, a faarei to na pats ma puruur ravainy Ya na vainy a kinai te kaa ror tana numaa iny kotskots tan aveto.”

Jisas Tsipaar A Ina Fuan A Mes A Mata Kio

(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)

29 Te naus osing naa ri na ngats fan iny Jeriko, an tagin tsian fiisok vovou iny to Jisas. 30 Ina fuan a mes a mata kio to te gumgum tatangin a sanaan nongon te naa fi me Jisas, ana ri tanik iny kuu bus rato, “Tsubnaain ten Devit! Tagtag mamimam Tsunaun!”

31 Ri na gum iny vainy tsue ets'ets ratuari, “Vanumui yam.” Sana ri kuu fatsian pis to, “Tsubnaain ten Devit! Tagtag mamimam, Tsunaun!”

32 Ai Jisas tsutsun to sa fikoo rari sa rangats rari, “A saa te komainy romi ma kat Anyo tsumi na?” 33 Ri biny Towa ser tsue na ka, “Tsunaun, mam komainy marom Anyi ma tsipaar mata mamam kio!”

34 Jisas reesik fiisok rari, Ya saras to na mata rari; sen tsun ana ri tagaa bus rato, ana ri vovou iny naa Towa.

Copyright information for `SPS