a(Sakaraia 9.9)
b(Aisaia 56.7)
c(Jeremaia 7.11)
d(Vadou 8.2)
e(Vadou 118.22,23)

Matthew 21

Jisas Sof Jerusalem Faarei Na Aatouf

(Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)

Te naa fasiruu naa ri tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ri ruak to tana ngats fan iny Betpeits panan a Tobeer iny Oliv, Jisas fakuar ra naa na ina fuan a matisian sa tsue of rari, “Kuar yam tana fan naa to aya mata mami, mi sab rom a isen a dongki tang iny ari ana tsunei dongki kan. Puruur ir yam am mei ramituari nei Tsonyo. Te rangat fi maromi ta mes tsue of yam, ‘A Tsunaun kaa minon a binun tsuri’, ana Ayei nai faan veesau iramirori.”

A ka to te ruak san vegiau te pokei me na kuigin muan ruak iny man ovei nato,

“Tsue of ir vainy Jerusalem, ‘Tagaa, a Aatouf tsumi te naa minon tsumi, Ayei fauf a tsivon ana Ayei gum minon tounon a dongki, ayei na tsunei dongki, a guei tana dongki.’” a 
An matisian naa famumua naa to, ri kat to na foka te tsue of rari Jisas. Ri mei me na dongki na tsinan ana tsunei dongki kan, ri ban iny fo vau tsuar tounor dongki, ai Jisas gum to tana tsunei dongki. A vainy a kinai ban iny a fo vau tsuar sanaan, ana mesapan tsuri tek miton fo paura ratsuu ser ban iny ya sanaan. Rin vainy te taan famumua naa ten Jisas ana ri na mesapan vovovou iny Ya tanik iny kuu bus rato,

“Saup fatabin mamam yam, tsubnaain ten Devit!
Gov faparits marom Anyi te naa mirom tana asangan a Tsunaun!
Saup fatabin mamam yam roman, Anyi na Gov a tsigtsig!”
10 Te sof fi naa Jisas tana ngats fan tsian iny Jerusalem ana vainy a kinai kaakaa to na aya fakakarian ri rangat to, “E sei to aya ee?” 11 “E Jisas a kuigin, Ayei a Guei Nasaret tana gum fan iny Galili,” te biny fi rari na vainy.

Jisas Sof Fi Naa Tana Saape

(Mk 11.15-19; Lk 19.4-48; Jn 2.13-22)

12 Jisas sof naa gagon tana aunon nana saape ana Ya jiaats vavagen rato na vainy te fafiifoiny iny a fo mamatsiny ka tsuar koman a saape, ana ri kan foiny ir fo mamatsiny ka. Ya kof raton taran tan vainy papangis moni ana Ya kof kan raton fo gumgum tana vainy te fafiifoiny iny baanus. 13 Ana Ya tsue to tsuri, “Te kirkir en tan Vegiau Ten Gov, Gov te tsue,

‘Numaa Tsonyo koo rori na numaa iny fafaakats,’ b 
‘Sana mi kat faarei ya na puts iny takop tan vainy kakabuts!’” c 
14 Rin mata kio an mou ra pengong naa me Tsunia koman a saape ana Ya tsipaar ratuari. 15 Ana rin tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses sewaar to te tagei ari na fo mamatsiny ka iny faatok to te kat e Jisas ana rin guei kakaii kuu to koman a saape, ri tsue to na ka, “Saup fatabin mamam yam, tsubnaain ten Devit!”

16 Ana rin tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses tsue to ten Jisas, “Nyi nongoiny rom a ka te vevegiau iny rori?” Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Eye, Nyo nongon you. Mi sikia ma gogosias vaarik vegiau tan Vegiau Ten Gov to?

‘Gov fafaatsuts ir guein kakaii an meran ma variri faarof ari.’” d 
17 Jisas naus osing ratuari ana Ya naus osing to na ngats fan tsian Jerusalem sa naa fi en tana ngats fan iny Betani, ana Ya kaa enato tana voiny.

Jisas Peits Iny U Nau Fig

(Mk 11.12-14,20-24)

18 Te fatabin fi mi Ya tana ngats fan tsian tana voinyvoiny, Jisas ves nato. 19 Ya tagei ton nau, u Fig, tatangin a sanaan ana Ya naa fi nato tsunia, sana sikia tu fua, u noun tsun. Ana Ya tsue to tan Fig, “Nyi gim pis rom ma nai fua on nats!” sen tsun an Nau Fig to maas bus nato.

20 Rin matisian tagei a ka to ri fakakarian to, “Kat fei san Fig to ayei maas veesau tsun enato ei?” 21 Jisas biny rari sa tsue, “Fakats yam a ka to! Te faason romi, ana mi na sikia tu vaa'ets, mi onot kan rom ma nai kat a ka to, te kat Anyo tan Fig to: sikia ma kaa tsun to aya, mi onot kan rom ma tsue of a tobeer to, ‘Tasas nyi te nai ruk em namaan,’ ana ya te tasas. 22 Te faason romi, mi nai nom rom a ka te rangat iny romi tan faakats.”

Ri Rangats E Jisas Fei Te Nom Yan Gumgum Ei?

(Mk 11.27-33; Lk 20.1-8)

23 Jisas tabin fatabin me koman a saape; te fafaatsuts Ya, rin tsunaun tan tsoiny faakor an tsunaun tana vainy naa mito Tsunia, ri rangats Towa, “Saf gumgum Tsumanyi to na to Tsumanyi kat rom fo mamatsiny ka to na? Sei faan Manyin gumgum to ee?”

24 Jisas biny ratuari, “Nyo kan rangat maromin sen tsun rangat, te biny faarof fi Varonyo mi, Nyo te tsue of mamin saf gumgum to te kaa Mironyo na iny kat a fo mamatsiny ka to. 25 Mi ma tsue of Vanyo, a tou fapeenan ten Jon, fei te nom e Jon gumgum iny fapeenan ei, poo fi me ten Gov ge tana mes?”

Ri tanik iny fatsitsien bus rato fapoopoan narari, “A saa te tsue rora na? Te tsue fi rora nei, ‘Te poo fi me ten Gov,’ ana Ayei te tsue na ka tsura, ‘Kat pas fei, sam gima faamainy e Jon ei?’
26 Sai te tsue fi rora nei, ‘Te poo me tana mes,’ ara oraav rora vainy tana ta ka te kat nats rori, tana saa a vainy te faamainy e Jon ayei na kuigin faman.” 27 Ana ri biny to Jisas, “Mam gim rom ma nat.” Ana Ya tsue to tsuri, “Nyo kan gim rou ma tsue of mamin saf gumgum Tsonyo iny kat a foka na.”

Tsue Fapapaar Nana Ina Fuan A Guei Tsoiny

28 “Saf fakats tsumi na? Te kaa me na mes ana ya kaa mito na ina fuan a guei tsoiny. Ya naa to tana karap narari ya tsue to, ‘Guei tsoiny tsiau, kuar nyi te binun tan tanun wain roman.’ 29 ‘Nyo baainy you,’ te tsue fi ya, ai vou ya reesik to sa kopis fakats tsuan, ya naa to tana tanun wain. 30 Ana taman naa of to na mesmes a guei tsoiny sa tsue of yan senviir vegiau. ‘Eye, tamau,’ te tsue fi ya, sana ayei gim to ma naa. 31 E sei tana ina fuan to ari te manaats e taman ee?” Ri biny Towa ser tsue na ka, “A vaamuan.”

Jisas tsue to tsuri, “Nyo tsue of maromi na ka to, rin vainy nonom takis an vainy tsitsikoor to te reesik ser kopis fakats tsuar naa faamuan eraror tsumi tana Waan e Gov,
32 tana saa, Jon a Tsoiny Fapeenan naa me tsumi sa faatok mami na sanaan a tavaron, sana mi gim to ma faamainy ya; san vainy nonom takis ana rin tsitsikoor takopis ri faamainy towa. Kainon te tagei finy ami na ka to ana mi gim kainy to ma reesik, mi te takopis tan fakats tsuam am faamainy towa.”

Tsue Fapapaar Tan Tsoiny Tatagaa Ot Iring

(Mk 12.1-12; Lk 20.9-19)

33 “Nongon yam tan mes tsue fapapaar to,” te tsue fi Jisas. “Te kaa me na taman tanun, ya reev ton wain tanun tsuan, ana ya aunoiny faafis ton tanun Gereip tsuan, kats to na gaguur iny memedak fua nan ngits Gereip, ana ya fatsuiny to na tovaar a nai jias, a pan tan tsoiny bei ot ma tagaa ri tan vainy kakabuts. Ana ya foiny ton tsoiny tatagaa ot iny tanun Gereip tsunia, er binun tanun of towa, ana ya naa enato tana mes a fan kanen veevian. 34 Ai tan nainy agio ya jiats naa ton tsoiny binun tsuan ma naa ya tan tsoiny tatagaa ot iny tanun ma nom of ya ta tee fua nan tanun tsuan. 35 Tsoiny tatagaa ot iny tanun nots ton tsoiny binun tsunia ri rapits to na isen, atsuiny famat to na mesmes ana ri totouruei to na mesmes. 36 Ya jiats pis naa ton mes panainy tsoiny binun tsuan kinai fafis iny non a te tsoiny binun tsunia to te jiats faamuainy naa ya ana ri kat kan fi erato jesan, tsuri. 37 Fafakap nan ya, ya jiats fatoobing naa to na guei tsoiny tsunia. ‘U man ri famaari ror a guei tsoiny tsonyo,’ tsue fi ya. 38 Sai te tagei ari na guei tsoiny tsunia ri tsue to fapoopoan narari, ‘A guei tsoiny tana taman tanun tovei. Tanats yam ma atsuiny famat ara ya, ana ra te nom a fo mamatsiny ka tsunia!’ 39 Ri nots towa, ana ri ras tsitsikap iny naa towa jiarasan voun a tanun wain ser atsuiny famat ya.

40 “Te naa me na taman tanun to, a saa te kat ya tan tsoiny tatagaa ot tan tanun to na?” rangat fi Jisas. 41 “Ayei nai atsuiny famat raror vainy ngi'arapaar to ari,” biny finy ari Ya, “ana ya te faan rari yan mes panair tsoiny binun kaner er tagaa ot faarof iny towa ma nai nom faarof ya ta tee fua tsuan tan nainy agio fatoobing.”

42 Jisas tsue to tsuri, “Mi gima gogosias a ka to te tsue iny Vegiau Ten Gov?

‘A fats a marats to te tsugei fuainy tsoiny fatsun numaa ruak faarei na fats a karap ovei tana numaa. Tsunaun fapogaar ya ana ya mamatan faarof ovei tsun nato mata rara!’ e 
43 To sana Nyo tsue of maromi,” tsue fi Jisas, “A Waan e Gov te nai nom ravaa osing maromi na taa Jiu, ana ya te faan fi naa ya tana vainy kaner tana gum fan kaner te faruak ror fo fuan rof ovei. 44 [A mes te tsukakab non tan fats a marats to aya ana ayei te gotsiny naa nai tatamoor ovei nanon; ana fats a marats te rus of ta mes, ayei nai oiny memedak ovei tsuiny non ya, ya te nai faarei nats kuaf.”]

45 Rin tsunaun tan tsoiny faakor ana taa Farasi nongoiny tsue fapapaar to te kat e Jisas, ri natiny towa Ayei vegiau tsuk rarori. 46 Ri tanik iny sainy to ta sanaan iny nots e Jisas, sana ri te oraav ir a vainy tana saa a vainy te faamainy e Jisas, Ayei na kuigin.

Copyright information for `SPS