a(Aisaia 13.10)
b(Aisaia 34.4)

Matthew 24

Jisas Te Tsue Iny A Tou Taruraa Tana Saape

(Mk 13.1-2; Lk 21.5-6)

Te tafuts osing me Jisas a saape an matisian Tsunia naa mito Tsunia ma faatok ari Ya na numaa nana saape. Ya tsue to na ka, “Eye, ami onot rom ma tagei fo mamatsiny ka to tovei roman. Nyo tsue faman of maromi, vou, sikia ta isen ta fats te fifatua on nats non a fifatua to tana iinin ya; fo fats to tarop miror nei peto, ri te nai soon er putaa.”

Tou Patang Ana Kamits Naa Minon

(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

Te gum e Jisas tan Tobeer iny Oliv, an matisian patsukaner naa mito Tsunia. “Tsue of mamimam, farainy te nai ruak nats non a ka to,” rangat fi ri, “ana saf a ka te nai ruak nats non na ana ya te faatok fatoobing iny nainy tabin me Tsumanyi ana fafakap nana monaagits to?”

Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Tanamots yam, am famanat vaare to ta mes ma fagaug mami ya, tana saa, vainy a kinai naa fiisen miror a asanga Vanyo, ri te tsue na ka, ‘Anyo na Krais!’ ana ri te fagaug ir a vainy a kinai. Mi nai nongoiny nats rom sagoge nana puaan gen vaanan nana puaan faasai; sana mi ma onanun vaare. Foka to te ruak nats non, sana ri te gim ror ma faatok iny fafakap nan puputaa to. Fo gum fan te fapupuaan ramiror mes a fo gum fan kaner, ana isen na aatouf an tsoiny puaan tsuan vapupuaan miror a aatouf an tsoiny puaan tsuan, nainy ves nai ruak nats non ana fo nuu kan tana fo viir pan. Fo mamatsiny ka to te faarei tsuiny non te tanik iny kamits fi non a tsinan te kat iny faagiir fi non ya na guei tsuan.

“Ana ri nai nots maromi er kat fapatang matuami er fakamits matuami, am mat kanem mato. Ana fokinai nai tsugei kan maromi tana saa mi kaa mirom a asanga Vanyo. 10 Vainy a kinai te faonot ror tana faaman tan ar nainy to aya; ri te fafaatai iny a mesmes ana ri te tsugei kainy a mesmes. 11 Rin kuigin kinai gamgam nai tapokaa ror ri te fagaug ir a vainy a kinai ma vovou rari ri. 12 An kat iny tagtag mes tan vainy a kinai nai kajiaa enanon, tana saa, a fo kat a fo ngi'arapaar nai saats pinpin non a pan. 13 Sen sei tsun te suu iny non a faaman tsuan ee, onot non tan fafakap nan puputaa to, Gov nai saup fatabiny non ya. 14 An Vurungan Rof nana Waan iny Gormirmir nai favaanan non tana monaagits faavot, faarei non a ka ma nongoiny ari ya na vainy faavot; ai voun ya an nainy fafakap tan puputaa to te see roruak me.”

A Iring Tsian Fiisok

(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)

15 “Mi nai tagei nats rom a ‘Iring Tsian Fiisok’ te pokei iny e Daniel a kuigin muan, ana ka to te tsutsun koman a Pan a Taabos koman saape.” (A vainy ma gogosias vegiau to ma nat faarof iny arin kifon vegiau to!) 16 “Arin vainy te kaa ror tana gum fan iny Judia ma bus fapaas fi naa tana fo tobeer. 17 Ana mes kaa non patsun a numaa tsuan tana kofuak ma of me ya te bus veesau en ma kaa vaare mi ya tu nainy iny nai nom a foka tsuan gagon numaa, ayei ma bus tsun naa naa. 18 Ana mes kaa non tanun tsuan ma tabin vaare, a nai nom ton vau tsuan, ayei ma bus tsun naa naa. 19 O reesik fiisok, ma sekee fuainy moun kuraa, an fuainy moun see faagiir, ri gim ror ma onot tan bus! 20 Faakats yam ten Gov ma bus vaare mi tan nainy tana tonok ge tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, 21 tana saa, ito tan nainy ‘Iring Tsian Fiisok’ tan nainy to aya, nai iring fatsian pis naa non ya te iring fafis a fo nainy iring muan te tapogaar me na monaagits onot non tan ar nainy to aya. Nainy iring tsian fiisok to te gima ruak muan, ge vou kan. 22 Sen Gov nai fakakats bus a fo mar nainy; fiisia, Ayei gima kat a ka to, ai sei ta mes te toto nats non ee. San tana vainy te pisainy fatoobing Ya, to sana Ayei nai fakakats nainy.

23 “Sai te tsue fi non ta mes tsumi nei, ‘Tagaa, e Krais to!’ ge ‘Ayei tuwa aya!’ faamainy vaare yam, 24 tana saa, fo Krais gamgam an fuainy kuigin gamgam nai ruak nats ror; ri te faatok iny a foka iny faatok, ma fagaug rari rin vainy fasito fatoobing ten Gov, te onot fi non ya. 25 Nongon yam! Nyo tsue faamuan of bus mami na ka to.

26 “Ge, te tsue of maromi ta mes, ‘Tagaa, Ayei kaa non tana pan a uur!’ naa vaare yam unya aya; ge te tsue fi rori nei, ‘Ayei te tatakop non nei!’ faamainy vaare yam, 27 tana saa, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa minon faarei non kanaf, Ya te kanaf faafis a korosuu tanik minon tana pan te roruak minon a nuaf ya te nai onot tana pan te ruk naa non a nuaf ana vainy faavot tagei ror Ya. 28 Tana pan te soon non puainy mes mat, manuu nai vaaguam ror tsunia.”

Tou Of Fatabin Me Ten Jisas

(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)

29 “Sen tsun voun nainy Iring Tsian Fiisok,

‘A nuaf nai uurup enanon, ana iifaa gim non ma nai tsingaar, a 
fo kootsits nai tapatsik osing miror a korosuu, ana fo mamatsiny parits iny korosuu nai tatagut eraror, er tasas osing to naa fo iinir.’ b 
30 Ana ka na karap te faatok iny non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai ruak bus naa minon korosuu; ana fo vainy faavot tana monaagits to nai susuiny matan ror, ana ri te see tatagei bus a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me of fiisen minon a koroo poo fi minon Gormirmir fiisen minon a parits a reits an siinaiv karap fiisok. 31 Ana tsufing a karap te puuf, ana Ya te jiats ramen morena Tsuan tana fats a ainysat tana monaagits to ana ri te guam ir a vainy te pisainy Ya faarei rarora fasito fatoobing Tsunia, tanik non tan sen panaan nana monaagits to, ya te nai ruak tan mes panaan.”

Tsue Fapapaar Nan Nau Vei

(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33)

32 “Nom nat yam tan nau u vei, u nau ma faatsuts mami yan siisio, am nat faarof iny towa. Tan nainy te tagei romin vei te firaar non mi natiny rom fua nan vei te sisiruu en. 33 Jesan kan te tagei finy romi na fo mamatsiny ka te roruak non mi ma nat fi nei, nainy fatabin me Tsonyo te sisiruu ename. 34 Fakats faarof yam a ka to! U aatai tovei te toto farokot kan raror tabuiny mat ror ana fo mamatsiny ka te tsue Nyo to nai ruak nats non. 35 Korosuu an puputaa nai kajiaa enanon; san vegiau Tsonyo gim non ma nai kajiaa on.”

Sikia Ta Mes Te Natiny Non Nainy Ge Na Aua

(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30,34-36)

36 “Sana sikia ta mes te natiny non nainy ge na aua, tsuri kan morena iny Gormirmir, ge na Guei Tsoiny kan, san e Tamanyo tsun Tsivon te nat non. 37 Tou tabin fatabin me Tsonyo nai faarei tsuiny non a ka te ruak muan tan nainy ten Noa. 38 Tan nainy tabuiny ruak non urungat, ana vainy fakats tsuiny to na tsivor tan ainy, an jiu, an tsoiny min moun fifanging to onot tan nainy te sof e Noan ak tsunia; 39 ri gim to ma faamainy a saf a ka te ruak non na, onot tan nainy te ruak urungat, sa ras faavot ir a fokinai, ri mat fakap rato. Jesan kan te nai faarei tsuiny non a ka te ruak tabuiny tabin fatabin Mironyo. 40 Tan ar nainy to aya te tabin fatabin Mironyo a ina fuan te binun ror tanun, ai Gov te nom a isen tsuri ana mesmes te kaakaa en vou. 41 A ina fuan a moun te koinykoiny ror koinykoiny; ai Gov te nom a isen tsuri ana mesmes te kaakaa yen vou.

42 “Kaa to yam, mi te kakoun, tana saa, mi gim rom ma natiny nainy iny tabin fatabin me tana Tsunaun tsumi. 43 Fakats faarof a ka to; to te natiny non a mes tana numaa tan nainy te naa fi minon a mes a kakabuts, ana ya te tagun patsukanen, ayei gim non ma famanat iny a mes a kakabuts ma rabang ya na numaa tsunia, a sof to gagon. 44 Tan kat to aya, ami kan ma kakoun faarof tan mamatsiny nainy, tana saa, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me te nai tabin fatabin minon tan ar nainy te gim fi romi ma naano.”

Tsue Fapapaar Tana Ina Fuan A Tsoiny Binun

(Lk 12.42-46)

45 “E sei to ayei na tsoiny binun a suu ana nat a rof ee? Ayei na tsoiny binun to na tsunaun tsunia te pisainy ya ma tatagaa ot ir yan mes painy tsoiny binun, ma tatafas rari yan a kainy ainy tana fo nainy fatoobing. 46 Paparaa tsian tana tsoiny tatagaa ot to te sab finy non ya na tsunaun tsunia te kat finy non yan kat to te naa fi minon ya fan! 47 Man ovei, Nyo tsue of maromi a tsunaun tsunia nai fagum non ya a faarei to na tsoiny tatagaa ot tana fo mamatsiny ka tsunia. 48 Sai to tsunia na tsoiny tatagaa ot a pisiin, ayei nai tsue non tana tsivon, ‘A tsunaun tsonyo gim non ma veesau fatabin me,’ 49 ana ayei te tanik iny rapits ir mes panair tsoiny binun ya te ainy ana ya te jiu fiisen ramirin vainy jijiu famafuu. 50 Ana tsunaun tana tsoiny binun to ayei te tabin fatabin pis me tan ta fo mar nainy te gim finy non ya ma naano ai tan nainy kan te gim non ya ma kakoun of. 51 A tsunaun nai tektek mormor non ya ana ayei te fagum ya tana pan iny fasaraa ma kaa fiisen mi yan vainy kat kat mapam unya aya ayei nai tangis non ya te kakuts ngiisngiis a ngiisin.”

Copyright information for `SPS