a(Sakaraia 13.7)

Matthew 26

A Pau Vurung Iny Atsuiny Famat E Jisas

(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)

Te fakap bus e Jisas fifaatsuts tana foka to, Ya tsue to tan matisian Tsunia, “U fuan tsun nainy te kaakaa non te nat fi romi, an nainy Guainy iny Fakats Fatabiny nainy te faakouts fi rari Gov ser naus osing me na Ijip, ana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa fi naa non nimar vainy to te fagageits rori Ya tana pagafuan.”

An tsunaun tan tsoiny faakor ana rin tsunaun tana taa Jiu vaaguam faavot to tana numaa tsian ten Kaiafas a Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor, ri sainy to ta fo sanaan takop ma nots ari Jisas, ri te atsuiny Ya. “Ara ma kat vaare ya tan nainy guainy,” te tsue fi ri, “kat ror sana vainy fatsuiny fitaatsun.”

A Moun Te Tsiiu Iny A Tapui Patsuun E Jisas

(Mk 14.3-9; Jn 12.1-8)

Jisas kaa enanon Betani, numaa ten Saimon to te kaa men tatauba muan, ana moun sof mito fiisen me na kepaa viainy minon tapui na tsuraf ana foiny nan ya na nai jias, ana ya tsiiu iny towa patsuun e Jisas, ai Jisas gum iny ainy en. Matisian tagei a ka to ri peits to, “Saf a rof nan ya na to sa tsiiu raravainy tapui tovei?” te rangat fi ri. “A tapui na tsuraf to te onot non ma fafiifoiny ravaa, a onots to na moni na kinai fiisok, ana moni to te onot ma tatafas iny ari, a naa of ton vainy aaruts!”

10 Jisas nat faamuan iny vegiau te kat ari ana Ya tsue to tsuri, “Kat fei sam kat tap iny rom a moun to ei? Ayei te kat a ka na saavits fiisok Tsonyo. 11 Mi nai kaa fatatabin ramirom vainy aaruts, sana Nyo gim rou ma nai kaa fatatabin fiisen mamiromi. 12 A ka te kat ya to te tsiiu finy ya na tapui to pua Vanyo kakouiny of Varonyo tana kats. 13 Man ovei Nyo tsue of maromi, te vasiisio iny rorin Vurungan Rof nane Krais tana monaagits to, ri te fakats kainy kat te kat a moun to Tsonyo.”

Judas Fatangan Ma Faan Iny Ya Jisas

(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)

14 Ana isen tsuri na safunuu ana ina fuan a matisian koo ri Judas Iskariot naa fi enato tan tsunaun tan tsoiny faakor. 15 Ya tsue to na ka, “A saa te faan varonyo mi naa te faan iny naa ronyo Jisas tsumi?” Ri as to na painy moni sa onots a fopis safunuu na painy moni silva ser faan iny ya. 16 Ai tana ar nainy to aya, Judas sainy to tu nainy tu rof ma faan iny ya Jisas.

Jisas Ainy Fiisen Men Matisian Tsuan Tan Guainy Iny Fakats Fatabin

(Mk 14.12-21; Lk 22.7-14,21-23; Jn 13.21-30)

17 Tan vaamuan nan nainy Guainy te ainy rorin Koinykoiny Sikia ma kaa me tu Yis, rin matisian naa mito ten Jisas, ri rangats Towa. “Fei te komainy rom Anyi mam ma nai kakouiny Guainy iny Fakats Fatabin Tsumanyi ei?” 18 “Kuar yam tana isen a mes koman a ngats fan tsian iny Jerusalem,” te tsue fi Ya tsuri, “am tsue of towa: ‘Tsoiny Fifaatsuts te tsue, nainy Tsonyo te sisiruu en; matisian Tsonyo nai ainy fiisen Vamironyo tan Guainy iny Fakats Fatabin tana numaa tsumanyi.’” 19 An matisian kat to na ka te tsue of rari Jisas ana ri kakouiny ton Guainy iny Fakats Fatabin.

20 Te ananerof en ai Jisas an matisian Tsunia gum iny ainy bus rato. 21 Te ainy farokot ari Jisas tsue to, “Nyo tsue faman of maromi a isen fapoopoan namami nai faan iny Varonyo nimar vainy ma nai atsuiny vanyo ri.”

22 Rin matisian koma patang fiisok tsun rato, ri tanik iny rangats Towa, rin isisen vegiau patsukan iny Ya, “A sikia ma nyo ge, Tsunaun?” 23 Jisas biny ratuari, “A isen te fabub non koinykoiny tsuan koman kobuu fiisen Vaminyo, nai faan Varonyo. 24 A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai mat non te tsue fin Vegiau Ten Gov, eye, nai mat non, sana sekeiny mes to te faan iny non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me! Gov nai fainy non ya na fasaraa tsian. Tabuiny rof fiisok tana mes to ayei ma agiir vaare ten tsinan!”

25 Judas ayei na mes te faan iny e Jisas tan vainy ma nai atsuiny ari Ya, tsue to na ka, “Tsoiny Fifaatsuts, anyo ge?” rangat fi ya. Jisas biny towa, sa tsue na ka, “Te tsue fi rom anyi.”

Kainy Ainy Taataun Tana Tsunaun

(Mk 14.22-26; Lk 22.15-20; 1Ko 11.23-25)

26 Te ainy farokot ari, Jisas nom a koinykoiny, sa faakats iny faarof of naa towa ten Gov, Ya ivoo towa, ana Ya fafaan ratuarin matisian Tsunia. Ya tsue to, “Nom yam am ainy towa, a pua Vanyo tovei.”

27 Ana Ya nom to na gotan, Ya faakats iny faarof of naa towa ten Gov, Ya fafaan ratuari sa tsue, “Jiu yam, mi faavot. 28 Rafatsiny Tsonyo to aya te faparits non tsue faunot foun nane Gov, rafatsiny Tsonyo tatsiiu of non a fokinai tan kat iny anofe ravainy kat iny aveto. 29 Nyo tsue faman of maromi, Nyo gim rou ma jiu pis nats wain tovei onot non tan nainy te jiu Ronyon wain foun fiisen mamimi tana Waan e Tamanyo.” 30 Ana ri kooma iny faatouf to, ser naa fi tana Tobeer iny Oliv.

Jisas Tsue Pita Nai Faungis Iny Non Ya

(Mk 14.27-31; Lk 22.31-34; Jn 13.36-38)

31 Ai Jisas tsue to tsuri, “Tana voiny tovei mi na fokinai te nai bus osing Varonyo, tana saa u Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

‘Gov nai atsuiny non a tsoiny veis tan siip ana fo siip te nai saats vavis a pan.’ a 
32 San tan voun nainy tana tou tsun fatabin tana mat, Nyo nai mumua pis maromi tana gum fan iny Galili.”

33 Pita tsue to na ka ten Jisas, “Nyo gim rou ma nai bus osing Manyi, kainon to te kat fi rori na fokinai to!” 34 Jisas biny towa, “Nyo tsue faman of marom anyi tabuiny kokorooto non a koriou a tsoiny tana voiny roman nyi nai faungis Varonyon fopis nainy, nyi gim rom ma nat Vanyo.” 35 Pita biny Towa, “Nyo gim rou ma tsue, nyo gim rou ma nat Manyi, kainon nyo mat fiisen mamirom Anyi.” An matisian faavot tsue kan fi rato jesan.

Jisas Faakats Getsemani

(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)

36 Ai Jisas naa fiisen ramiton fuainy matisian Tsuan tana pan te koo ri Getsemani, ana Ya tsue to tsuri, “Gum yam nei ma nai faakats Anyo unya aya.” 37 Ya ras rato Pita, ana ina fuan a guei tsoiny ten Sebedi. Koma patang tsian an reesik tsian fiisok paas Towa, 38 ana Ya tsue to tsuri, “Aave Vanyo reesik fiisok non tovei kat iny atsuiny famat Varonyo. Kaakaa yam nei am kaa to fiisen Vamituanyo.”

39 Ayei taan fajesa naa to, Ya fagotsiny naa to na nain peto tan puputaa ana Ya faakats to, “O Tamau, te rof fi non ya, nom ravainy osing You a gotan iny saraa kamits to, san sikia ma tan mangiir Tsonyo, u mangiir tsun Tsumanyi.”

40 Ana Ya tabin fatabin of ramituari na ina pis a matisian ana Ayei sab ratuarin goros; ana Ya gungun ratuari, Ya tsue to ten Pita, “Fiisia, mi na ina pis gim rom ma kaa to fiisen Vaminyo tana isen a aua? 41 Kaa to faarof yam, am faakats to ma gotsiny vaare mi tan fiamus, aaven te koman non san puainy mes te ree'ats non.”

42 Ai Jisas fafuan iny tabin fatabin pis to Ya faakats to. “O Tamau, te gim fi non a gotan iny saraa kamits to ma nom ravaa, kainon te jiu Ronyo, ma faonots yan mangiir Tsumanyi.” 43 Ana Ya fatabin pis to sa sab ir matisian Tsunian goros ri gima karats vaarik a matar.

44 Ai Jisas naus osing pis ratuari, sa fafofopis iny faakats pis faakats fi kanen jesan. 45 Kat to ana Ya fatabin of pis ramiton matisian sa gungun rari ana Ya tsue to na ka, “Min goros ana mi favusuan kan emarom? Tagaa yam! U nainy te ruak en tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa fi naa non nimar vainy pisiin reits. 46 Tsun tanats yam, ma naa ra. Tagaa yam, a mes te faan vanaa Ronyo to te ruak en.”

Ri Nots E Jisas

(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Jn 18.3-11)

47 Jisas vegiau kanen nanon ai Judas, isen tsuri na safunuu ana ina fuan a matisian, naa mito. Fiisen men kinai mes govet kirat an vuts poo fi me tan tsunaun tan tsoiny faakor an tsunaun tana taa Jiu. 48 Ana mes to aya to te faan iny e Jisas tsue faamuan of raton kinai tana ka te nai kat non ya: “A mes to ayei to te umei ronyo ayei koraa na mes te komainy romi. Nots yam!”

49 Te ruak me Judas ya naa fatoobing nato ten Jisas sa tsue na ka, “A voiny, Tsoiny Fifaatsuts!” Ana ya umei Towa. 50 Jisas biny towa, “Vaatau, a ka to komainy kat rom anyi kat veesau!”

Ana fokinai naa mito, ri nots to Jisas, ri nom tap faparits iny Towa.
51 Isen tsuri to te kaakaa fiisen me Jisas gamus ton kirat nana puaan tsuan sa tek sapee na teinan a tsoiny binun babainy tan Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor. 52 Ai Jisas tsue to tsunia, “Rog fatabin iny kirat tsuam tana pan tsunia, tana saa, a fokinai te nai fataatsun iny ror kirat nai mat kan iny ror kirat. 53 Nyi sikia rom ma nat, to ma sing Anyo ten Tamau tan tu fifaakouts, sen tsun ana Ya te jiats ramen safunuu ana fuan a tapan morenan kinai tana puaan ge? 54 San tan kat to aya, fei te man fi non Vegiau Ten Gov ei to te tsue fi ya, a ka to ma ruak fi kanen tana sanaan to?”

55 Ai Jisas vegiau to tan kinai, “Mi naa me fiisen men kirat an vuts iny nots Vanyo faarei Varonyo na mes a kakabuts? Mamatsiny nainy Nyo gum, Nyo fafaatsuts to tana saape, ana mi gim to ma nots Vanyo. 56 Sana fo mamatsiny ka to te ruak ma faruak mi ya na man nana fo kirkir na Vanyo tana fo kuigin tan Vegiau Ten Gov.” Ana rin matisian faavot naus osing Towa ser fabuubus vavis er.

Jisas Tsutsun Matar Kansol Tana Taa Jiu

(Mk 14.53-65; Lk 22.54-55,63-71; Jn 18.12-14,19-24)

57 Rin vainy to te nots e Jisas nom finy naa Towa tana numaa ten Kaiafas a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tana pan te vaaguam faavot a fokinai rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses ana rin tsunaun tana taa Jiu. 58 Pita vovou iny e Jisas gima naa fasiruu naa tana aunon nana numaa tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor. Ya sof enato koman a aunon ya gum fiisen ramiton tsoiny bei ot ma tagei yan fo mamatsiny ka te ruak fi non Ya. 59 Rin tsunaun tan tsoiny faakor ana rin Fuainy Tsunaun tan Kansol faavot tanaf iny sainy to ta fo vegiau tu gam nane Jisas ma atsuiny famat ari Ya; 60 sana ri gima sab vaarik ta ka kainon te faroruak faavot fi me na fokinai ana ri gam iny Towa. Ana ina fuan a mes ruak mito, ri tsue to na ka, 61 “A mes to te tsue na ka, ‘Nyo onot rou ma rurei a saape ten Gov, ai tan fopis nainy Nyo fatsuiny fatabiny pis rou ya.’”

62 Ana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tsutsun to sa tsue na ka ten Jisas, “Nyi na sikia tu vegiau iny pokei tan vegiau te sak Manyi ri?” 63 Sen Jisas vanumui en. Ana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tsue pis to na ka Tsunia, “Koman a asangan e Gov a toto, nyo rangat faparits os Matuanyi ma tsue faman ovei Anyi: tsue of mamimam, Nyi koraa na Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, ge na sikia? Nyi na Guei Tsoiny ten Gov, ge na sikia?”

64 Jisas biny towa, “Te tsue fi rom anyi. Sana Nyo tsue of maromi na fokinai: tan fo mar nainy te naa minon, mi nai tagei nats rom a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me gum non tana pan iny fatsiitsii tan panaainy matou ten Gov a siireits ana Ya te of fiisen me na koroo poo minon Gormirmir!”

65 Tan vegiau to aya ana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor kakaar ton vau tsuan ana ya tsue to na ka, “Nyi te tsue vaaserere tsun iny e Gov! Mam tsugainy pis rom tu mes tu vegiau! Tovei mi nongoiny fakap bus a mes to te kat tsue to, Ayei fifanauti minon e Gov! 66 Saf a fasaraa tan fakats tsumi na?” Ri biny towa, “Ayei kat bus kat iring, tamainy non ma mat tsun busen.” 67 Ai ri kasuf to na nain Ya, ri tsuguur Towa, ana ri to te sapainy Ya 68 tsue to na ka, “Jio, Nyi na kuigin ten Gov, pokei of mamimam, Krais, A Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya, e sei to aya te sapan Manyi ee?”

69 Pita gumgum enanon koman a aunon jiarasan numaa, ana isen tsurin kooviou, a muiny binun tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor naa mito tsunia sa tsue, “Nyi kan to te kaa fiisen me Jisas, a tsoiny Galili.” 70 Sana ayei faungis matar a fokinai faavot. “Nyo gim rou ma natiny a ka te tsue iny rom anyi,” te biny finy ya ya, 71 ana ya naa fasiruu mito tan matainy sobaa nana aunon. Ana mes a muiny binun tagei towa sa tsue na ka tana fokinai na aya, “Ayei kaakaa fiisen me Jisas a tsoiny Nasaret.” 72 Ai Pita faungis pis nato, sa biny ya, “Nyo tsue faman rou man non jias Nyo gim rou ma natiny a mes to!”

73 Sikia ma potsian ana vainy tsutsun to na aya naa mito ten Pita. “Eye, nyi na isen tsuri,” te tsue fi ri. “Fiisia, mam onot rom ma pokei manyi, tana saa, a miam manyi faarei non a tsoiny Galili.” 74 Ai Pita faparits ton tsuen man tsuan sa tsue, “Nyo rangats rou e Gov ma fasaraa Vanyo Ya, te gim fi ronyo ma tsue iny man! Nyo gim rou ma natiny a mes to!” Sen tsun ana koriou a tsoiny kokorooto enato, 75 ai Pita fakats fatabiny pis ton vegiau te tsue Jisas, tsunia muan, “Tabuiny kokorooto non a koriou a tsoiny, nyi nai faungis Varonyon fopis nainy, nyi te tsue nyi gim rom ma nat Vanyo.” Ya tafuts to, sa buts iny tangis.

Copyright information for `SPS