Matthew 28

Tou Tsun Fatabin Ten Jisas Tana Mat

(Mk 16.1-10; Lk 24.1-10; Jn 20.1-18)

Voun Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, tana patsuu na nainy tana Sande tan vaamuan nan nainy tana wik, Meri na muiny Magdala ai Meri ito na mesmes kanen, naa a tou nak a puts te soon e Jisas. Sen tsun ana nuu na parits fiisok gunainy to na pan; ana morena tana Tsunaun of mito peto poo fi me Gormirmir fakukuur ravainy to na fats ana ya gum enato. Puan Ya te faarein kanaf an raarav tsunia te faarein kafof gosee. Rin tsoiny bei ot oraav fiisok tsun rato ser totoroor er, ri faarei ton vainy mat.

Ana morena vegiau to tan moun, “Oraav vaare yam,” tsue fi ya, “nyo nat you mi sainy rom e Jisas to te gageits tana pagafuan. Ayei gima kaa bus non tovei; Ayei te tsun fatabin en, to te tsue fi Ya. Taami yam am tagaa to tana pan te soon Ya. Kuar veesau yam am tsue of ton matisian Tsunia, ‘Ayei te tsun fatabin en tana mat, ana Ayei mumua maromi unya Galili; ana mi te nai tagei Ya na aya!’ Nyo tsue of bus mami.” Ana ri naus osing veesau tsuiny ton puts te soon e Jisas, ri oraav sana ri mamagat fiisok ror ri kuar to ser nai tsue of ir matisian Tsunia.

Sen tsun ai Jisas tainytainy ratuari sa tsue na ka, “Aaverof kaa non fapoopoan namami.” Ri naa mito siruu panan Ya ri saras to na moun Ya ana ri faatouf Towa. 10 “Oraav vaare yam,” tsue fi Jisas tsuri. “Kuar yam am tsue of raton fuainy vamuinyasiny Tsonyo ma naa fi ri tana gum fan iny Galili, ana ri te nai tagaa Vanyo na aya.”

Vegiau Tan Tsoiny Bei Ot

11 Te taataan fi naan moun sanaan, rin tsoiny bei ot to te bei ot iny a puts tabin fatabin rato tana ngats fan tsian Jerusalem ser tsue fanat tan tsunaun tan tsoiny faakor a fo mamatsiny ka te ruak. 12 Rin tsunaun tan tsoiny faakor vaaguam fiisen ramiton tsunaun tana taa Jiu ri kat ton fakats tsuar; ri faan ir tsoiny bei ot painy moni na karap fiisok 13 ser tsue na ka, “Mi tsue of rom a vainy a ka tovei, ‘U matisian Tsunia te naa me tana voiny, ri kabuts to na puan Ya ana mi goros em.’ 14 Ai to te nongoiny fi non a Gavana Pailat a ka to, mam tsue faparits of rom Ya mi te gima govets a patang to.”

15 Rin tsoiny bei ot nom to na painy moni ri kat to na ka te tsue of rari ri. An vaanan to saats vavis to na taa Jiu onot patsukan non to roman.

Jisas Ruak Ir Matisian Tsunia

(Mk 16.14-18; Lk 24.36-49; Jn 20.19-23; Am 1.6-8)

16 Ri na ina safunuu ana isen a matisian naa to tana gum fan iny Galili tana tobeer to te tsue of rari Jisas ma naa fi naa ri. 17 Te tagei ari Ya, ri faatouf Towa, sana mesapan tsuri vaa'ets kan. 18 Jisas fasiruu naa tsuri sa tsue na ka, “Gov faan Vanyon gumgum faavot ma tatagaa ot iny Anyon fo mamatsiny ka iny Gormirmir ai nei petoo. 19 To tsumi ma kuar yam, tana vainy faavot tan fo mamatsiny pan faavot am faatsuts ratuari er faarei miton matisian Tsonyo: fapeenainy ir yam tana asangan a Taman, tana Guei Tsoiny an tan Aaven Taabos, 20 am faatsuts ratuari ma manaats arin fo mamatsiny vegiau to te tsue of im yam. Anofe vaare yam, Nyo nai kaa fiisen mamiromi tan mamatsiny nainy, onot non tan fafakap nana monaagits to.”

Copyright information for `SPS