a(Aisaia 40.3)

Matthew 3

Tou Favaanan Ten Jon A Tsoiny Fapeenan

(Mk 1.1-8; Lk 3.1-18; Jn 1.19-28)

Tan nainy nato aya Jon a Tsoiny Fapeenan naa me sa tanik iny favaanan koman a pan a uur ana nang iny nuaf tana gum fan iny Judia, Ya tsue to tana vainy, “Faonot yam, mi reesik to am takopis osing to na fo aveto tsuam, ana mi te tap naa ten Gov, tana saa a Waan iny Gormirmir te sisiruu ename.” E Jon ayei na mes te pokei iny e Aisaia na kuigin muan sa tsue na ka,

“Ai isen te vegiau fabaasuan me koman a pan a uur, ‘Kakoun onots of yam a Tsunaun a aavem, mi te vatsvats of Yan kat tsuam ma faarei ya na sanaan iny naa me Tsunia.’” a 
Jon popous iny funuu nana kamel faarei non pous tan kuigin, ana ya pous kan iny ton vakiri pempem nana kamel faarei yam pous tsunia. Ya ainy ton kookai an sisingif. Vainy naa me tsunia poo fi me tana ngats fan tsian iny Jerusalem ai tana fo mes a fo ngats fan tana gum fan iny Judia ai tan fo mamatsiny fan tana aurom iny Jodan. Ri pokein na fo aveto tsuar sen Jon fapeenainy rari tana aurom iny Jodan.

An fuainy Farasi (a gum tana taa Jiu to te vovovou faarof ror Faun te kirkir iny e Moses fiisen men kat tan tsuvurari) an fuainy Sadusi (a gum tana taa Jiu to te natiny tsue ror a sikia ta tou tsun fatabin tana mat), naa me ten Jon a Tsoiny Fapeenan. Te tagei ari Jon ri naa faavot mito tsunia a tou fapeenan sana ri tabuiny ma pokein a fo aveto tsuar, ya tsue to tsuri, “Amin guei tan koraa! Tana tou peenan ami pon fi rom nei mi onot rom ma fataanis osing koma seeve ten Gov to te naa naa minon? Kat yam kat to te onot iny faatok maromi mi takopis osing bus fo aveto tsuam, ana nyo te see fapeepeenainy mami. Am tanik iny tsue fi vaare to nei fapoopoan namami, ‘Gov gim non ma fasaraa mamam, tana saa Abraham ayei na tsuvumamam.’ Nyo tsue of maromi Gov onot non ma nom marats to, Ya te kopis rari er faarei miton tsubnaainy ten Abraham! 10 Ami faarei rom nau, ana fo nau gim ror ma fua tan tu fua tu rof nai rop ravaa ror er faakor ravaa to tan guaf. Gov kakoun en tan kat, kat to tsumi.

11 “Nyo peenainy maromi tana aurom tsun faatok maromi tsumi te reesik sam takopis osing fo aveto tsumi ana mi te tap naa ten Gov; sana Mes to te naa minon vou vanyo nai fapeenainy maromi tan Aaven Taabos an guaf. Ayei karap fafisfis varonyo; nyo gima onot faarof iny govets su Tsunia. 12 Ayei faarei non a taman tan tanun wit nom iny non a fok niman ka iny kat ravainy nungan nan wit ana ayei te nai guam wit ya te fakei naa ya tana numaa iny fatamaar ana ya te nom nungan ya te nai ravainy ya tan guaf to te gim non ma natiny mote.”

Tou Peenan Ten Jisas

(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22)

13 Tan nainy to aya Jisas naus osing me na gum fan iny Galili sa naa fi naa tana aurom iny Jodan a tou peenan ten Jon. 14 Sen Jon baainy sa tsue na ka, “Nyo onot rou ma peenan Tsumanyi, sana Nyi naa fasuar pis emame tsonyo?”

15 Jisas biny towa, “Tanyiny korei, tan kat to ayei ara nai kat ror fo mamatsiny ka te koman fi non e Gov.” Sen Jon vovou iny vegiau Tsunia.

16 Te fapeenan fakap bus e Jisas, sa ruak osing me na aurom. Sen tsun ana korosuu tapue to, ana Ya tagei ton Aaven Taabos ten Gov of mito Tsunia faarei na kurume. 17 An vegiau poo mito Gormirmir, “Tovei na Guei Tsoiny Tsonyo, te kaa non koman Tsonyo, Nyo koma rof marom Anyi.”

Copyright information for `SPS