a(Faun 8.3)
b(Vadou 91.11,12)
c(Faun 6.16)
d(Faun 6.13)
e(Aisaia 9.1,2)

Matthew 4

Satan Amus E Jisas

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

An Aaven Taabos mei naa to Jisas tana pan a uur ana nang iny nuaf ma amus Ya na Vinasaar. Ai Jisas gim to ma ainy onots fats safunuun a nuaf an fats safunuun a voiny ana Ayei ves to. Ana tsoiny fifiamus naa mito Tsunia sa tsue, “Anyi na Guei Tsoiny ten Gov, tsue of ir fats to ma ruak iny koinykoiny mi ri.”

Jisas biny towa, “Te kirkir en tan Vegiau Ten Gov,

‘Mes te gim non ma toto ising tan koinykoiny tsun, san tan fo mamatsiny vegiau te poo minon nguen e Gov.’” a 
Ai Vinasaar mei fi naa Towa tana ngats fan a taabos, Jerusalem sa fatsutsuiny Ya tana pan a nai jias fiisok tana saape, ya tsue to Tsunia, “Anyi na Guei Tsoiny ten Gov, tsiak fi naa putaa, tana saa te kirkir en tan Vegiau Ten Gov,

‘Gov nai tsue of non morena Tsuan ma koup Manyi ri.
Ana,

Ri kan nai nom tap marom Anyi nimar ma tageev on vaare na moum Manyi tan ta fats.’” b 
Jisas biny towa, “San Vegiau Ten Gov tsue kainy a ka,

‘Nyi ma tanaf vaare na Tsunaun a Gov tsuam.’” c 
Ai Vinasaar mei pis naa to Jisas tana tobeer a nai tsig ya faatok Towa na fo mamatsiny waan nana monaagits to, an fo mamatsiny siinaiv tsuri. “Fo mamatsiny ka to nyo nai faan marom Anyi ya,” tsue fi ya, “to te fatukun fi rom Anyi, Nyi te tsunguruu iny faatouf vanyo.”

10 Jisas biny towa, “Feis osing you, Satan, tana saa te kirkir en tan Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

‘Faatouf a Tsunaun a Gov tsuam ana nyi te vovou tsun iny mangiir Tsunia!’” d 
11 Ai Vinasaar naus osing Towa; an morena ten Gov naa mito Tsunia ser faakouts Ya.

Jisas Tanik A Binun Tsuan Galili

(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

12 Te nongoiny e Jisas te fakei finy ari Jon tana numaa iny kotskots, Ya naus osing to na gum fan iny Judia, Ayei naa fi enato tana gum fan iny Galili. 13 Ya naus osing to na ngats fan iny Nasaret sa nai kaa en tana ngats fan iny Kapeniam. Kapeniam kaa non panan a naaman tana pan tere Sebulan me Naptali. 14 To san sen vegiau te kat e Gov nguen e Aisaia na kuigin muan, tsue na ka,

15 “Pan ten Sebulan, ana pan ten Naptali, tana pan te matoong fi naa non tana naaman tan mes panaainy aurom iny Jodan, Galili, a pan tan vainy sikia ma taa Jiu!
16 Vainy uurup te tagei bus a arasan. Ai tsuri kan uurup fiisok tana aave rari, Gov faatok rari na arasan.” e 
Tan nainy te kaakaa Jisas Kapeniam, an vegiau to ruak iny man ovei nato.

17 Tan nainy to aya Jisas tanik iny favaanan, sa tsue, “Reesik yam, am takopis osing to na fo aveto tsumi ana mi te tap naa ten Gov, tana saa a Waan iny Gormirmir te sisiruu ename.”

A Vaamuan Nana Matisian Jisas Fikoo Ya

(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

18 Jisas taan ereer naanaa tana naaman iny Galili, Ya tagei ton ina fuan mumuinyasiny ere Saimon to te koo ri Pita ai famuinyasiny tsuan e Anduru, te vavagaar naaman, tana saa arin tsoiny nawaan. 19 Jisas tsue to tsuri, “Taami yam, am vovou Vatuanyo, ana Nyo te faatsuts mamin kat iny nonom mes faarei to te saasauf jian fi mi.” 20 Sen tsun, ri fakei ravainy ton muav tsuar ser vovou iny naa Ya.

21 Ya naa pis naa to sa sab ir mes mumuinyasiny ina fuan Jemis me Jon, u guei tsoiny ten Sebedi. Ri kaakaa er koman puak fiisen me tamarari Sebedi um'um muav tsuar. Jisas fikoo ratuari. 22 Sen tsun ri naus osing ton puak tsuar fiisen me tamarari, ser vovou naa Jisas.

Jisas Faatsuts, Favaanan Ana Ya Tsipaar Kan To

23 Jisas naa vavis to tan fo mamatsiny pan tana gum fan iny Galili. Ya faatsuts rato na vainy koman a fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, favaanan iny Vurungan Rof tana Waan e Gov, ana Ya tsipaar kan rato na vainy fiisen men fo viir faadis an tameruts. 24 U vaanan nane Jisas saats vavis to na gum fan iny Siria, to sana vainy mei men vainy fiisen men fo viir faadis an kamits, an vainy masarau te tutuei rari, an vainy pua ra totoroor an vainy pengong, sen Jisas tsipaar rari. 25 Ana fokinai vainy vovou naa Towa, rin tagin tana fo ngats fan tana gum fan iny Galili, fiisen ramen tagin tana fo ngats fan tana pan iny Dekapolis, an tagin tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ai tana fo mes a fo fan kaner tana gum fan iny Judia, ai to kan tana fo mes a fo fan kaner tan mes panaan nana aurom iny Jodan vovovou naa Towa.

Copyright information for `SPS