Matthew 5

Jisas Favaanan Patsun A Painy Tet

(Lk 6.20-23)

Jisas tagei ir tagin Ya paas fi enato tana painy tet Ya vaagum to. Matisian Tsunia bau faafis Towa, ana Ya tanik iny faatsuts ratuari:

“Paparaa tsurin vainy te inainy fanatnat iny rora tsivor te aaruts ror tana aaver; a Waan iny Gormirmir a ka tsuri!
Paparaa tsurin vainy te susuiny matan ror: Gov nai famaangoiny rarori!
Paparaa tsurin vainy te fauf ror a tsivor; ri nai nom rora tafan tsuar te kakouiny onots e Gov!
Paparaa tsurin vainy te mauts fiisok ror kat tavaron ten Gov; Gov nai faonots non koman tsuri.
Paparaa tsurin vainy te tagtag rora mesmes; Gov nai tagtag kan rarori!
Paparaa tsurin vainy te fakats fapaparits tsuiny ror e Gov; ri nai kaa fiisen miror Ya!
Paparaa tsurin vainy bibinun fiisen miror a aaverof fapoopoan nar vainy, Gov nai koo rarorin guei Tsuan!
10 Paparaa tsurin vainy te sab ror a patang ana kamits tan kat tavaron tana saa ri kat rora foka te komainy non e Gov; a Waan iny Gormirmir a ka tsuri!
11 “Paparaa tsumin vainy to te nom rom fo tsue fifiiring, ai to te sab romi na fo patang ana kamits tana mes a vainy, ai to kan te tsue kabuts fi maromi na mesapan tana saa amin vainy Tsonyo. 12 Ami ma mamagat am paparaa fatsian to, tana saa a tafan tsian tsumi te kaa non Gormirmir. Ayei kan a fo kat te sab romi na fo patang ana kamits to te kat fi ri tana fo kuigin muan.”

Teis An Kurun

(Mk 9.50; Lk 14.34-35)

13 “Ami faarei rom teis tan puputaa. Sai te kajiaa non teteisian nan teis to, a sikia pis ta sanaan iny kat fateteisian fatabiny ya. Te iring babainy enanon, onot tsun non ma ravaa en ana vainy ma taan patsun ya.

14 “Ami faarei rom kurun tana monaagits to. A fan te kaa non tan tet gim non ma takop. 15 Sikia ta isen te fakuruiny non kurun ya te fakei ya fain kobuu; a sikia, ayei fakei non ya jias tana taran, ma fa'arasainy ya na vainy gagon numaa. 16 Tan kat to aya u kurun tsuam ma fa'arasan matar ra vainy faavot to, ma nai tagei arin kat rof tsuam, ri te vamarits e Tamamami te kaa non Gormirmir.”

U Fifaatsuts Nan Faun Ten Moses

17 “Pon fi vaare yam nei Nyo naa me ma nom ravainy Anyon Faun te kirkir iny e Moses ana fo fifaatsuts tan fuainy kuigin. A sikia. Nyo gima tou nom ravaa irari, sana Nyo naa me ma faruak Anyo na man nan fifaatsuts tsuri. 18 Nyo tsue faman of maromi, te nai kajiaa non a korosuu an puputaa, sana fo kirkir, ge ta isen ta pan nan Faun te gim non ma kajiaa on nats. U Faun kaa non onot non a fo mamatsiny ka nar Faun te ruak non. 19 Sai te kat fi non nei a mes te gim non ma vovou iny ta isen ta pan tan karan nan Faun tovei ana ya te faatsuts a mesapan tan senviir kat, asangan ya kan nai kakaii enanon tana Waan iny Gormirmir. Sana mes te vovou iny non Faun ana ya te faatsuts a mesapan tan senviir kat, nai nom non asangan karap tana Waan iny Gormirmir. 20 Tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun an fo Farasi tsue fi ror nei, ‘Amam tavaron em matan e Gov tana saa amam vovovou faarof iny rom fo Faun te kirkir iny e Moses,’ sana Nyo tsue of maromi, To te gim fi romi ma tavaron men kat tsumi ya te gima tavaron fafisfis pis iny men fo kat tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun an fo Farasi to ari, ami kan gim rom ma nai sof naa tana Waan iny Gormirmir.”

U Fifaatsuts Nan Kat Iny Fapeepeits

21 “Ami nongoiny vegiau nan faun te nom fuainy tsuvurara muan, ‘Bainy fitokon yam; e sei te fitokon non ee, ayei ma naa tan vaatsuk.’ 22 Sai tovei Nyo tsue of maromi; e sei te fapeepeits fiisen minon a mesmes tsuan ee ma naa fi en tan vaatsuk; ai sei te fijiar fifiiring non a mesmes tsuan ee ma naa fi en tan tsoiny vaatsuk; ai sei te koo non a mesmes tsuan a Vinasaar ee ma naa fi en tan guaf iny Hel.

23 “Te komainy kat rom anyi na faakor faarei non a fifaan tsumanyi ten Gov tan fatsung fafaatouf na aya, ana nyi te fakats a iring te kat anyi tana mesmes, 24 fakei tsom a fo fifaan tsuam matan fatsung fafaatouf ana nyi te veesau tsom fi naa tsunia nyi faroruak fiisen mi towa; nyi te see nai fafaan iny a fo fifaan tsuam ten Gov.

25 “Te komainy fakaa marom anyi ta mes tan vaatsuk, vivaatau fiisen me te kaa fi minon ya tu nainy to te mataanis fi minon yan nainy tan vaatsuk; kat non sana mes to ayei fakaa manyi tana tsoiny vaatsuk, ana ayei te faan ma naa nyi nimar kokokof, ana ri te fakaa manyi tana numaa iny kotskots. 26 Nyo tsue faman of marom anyi te gim fi rom anyi; ma biny a fo tavan tsuam, nyi gim rom ma naus osing a numaa iny kotskots.”

Faatsuts Tan Kat Iny Tsikoor.

27 “Ami nongoiny a mes a faun te tsue iny ari muan, ‘Bainy tsikoor yam.’ 28 Sai tovei nyo tsue of maromi; sei na mes te tagei non a moun ya te komainy tsuiny ya ee, ngats bus a faun tan kat iny tsikoor a moun to aya tana aaven ya. 29 Tan kat to aya te ras fi marom anyi na matam tan panainy matou tan aveto fas ravainy, nyi te ravainy ya. Te rof fiisok non tan pets a isen ta pan puam tan ravainy a puam faavot unya Hel. 30 Te ras fi marom nimainy matou tsuam tan aveto tek kobus nyi te ravainy ya. Te rof fiisok non tan pets ta isen ta pan puam tan ravainy a puam faavot unya Hel.”

Faatsuts Nan Kat Iny Ots Fanging

(Mt 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18)

31 “Ana mes a faun te tsue kainy a ka, ‘Sei na mes te ots non fanging ten natsun ee ma kirkir of e natsun noun iny ots fanging.’ 32 Sai tovei Nyo tsue of maromi: to te kat iny ots fanging fi non a tsoiny e natsun, ai natsun ya te gima tsikoor, a mes to ayei kat e natsun sa tsikoor en, ito te fanging non a moun to na mes a tsoiny. Ai sei na mes te fanging non a moun to ayei, natsioiny ya te ots fanging fiisen mi ya, ayei kan te kat, kat iny tsikoor.”

Faatsuts Nan Tsuen Man

33 “Mi te nongoiny a mes a faun kanem te tsue fi ri tan vainy muan, ‘Ngats vaaren tsuen man, sana mi ma kat tsue man non jias te kat romi matan na Tsunaun.’ 34 Sai tovei Nyo tsue of maromi: kat vaare yam tsue man non jias te kat romin tsuen man; am tsue fi vaare to nei man ovei tsun non jias Gormirmir, tana saa Gormirmir a fan te kaa non tagan tsigtsig ten Gov; 35 ge inei kan peto tan puputaa, tana saa pan iny tututua Tsunia Ya te favusuainy a moun; ge Jerusalem, tana saa a Jerusalem a ngats fan tsian tana aatouf a tsigtsig. 36 Kat kainy vaare yam tsuen man mi te tsue, man ovei non patsuu mamam, tana saa mi gim rom ma kat oiny ta isen ta painy funuu ma gosee ya ge ma bong ya. 37 Mi ma faonot tsuiny tsuen man tsuam, tan ‘Eye’ man non ge ‘Sikia’, an saf tsue pis ei naa te kat iny kat romi tan kat tsuen parits, poo minon tana Vinasaar.”

Faatsuts Nan Kat Iny Biny Fatabiny A Iring

(Lk 6.29-30)

38 “Ami te nongoiny a mes a faun kanen te tsue fi nei, ‘Te fas finy non ta mes a mata manyi, fas kainy yam a matan ya. Te tsuts boree non ta isen ta mes ta ngiis, tsuts boree kainy yam a ngiisin ya’. 39 Sai tovei Nyo tsue of maromi, Biny vaare yam a iring te kat ya tsumi. Te sapan maromi ta mes tan panainy matou asase mami, faan kan iny panainy keeruk asase mami ma sapainy kainy ya. 40 Te mei fi maromi ta mes tan vaatsuk ya te nom osing manyin vau iny jiarasan tsuam, tanyiny ma nom kainy yan vau iny gagon tsuam. 41 Ai te komainy maromi ta mes ma taan fiisen mi naa ya na isen a kilomita, taan fafis yam a isen ma nainy onots ya na fuan a kilomita. 42 Te sing fi non ta mes ta ka tsumi, faan iny tsunia, te komainy tavainy fi non ta mes ta ka tsumi; ma vabinun iny ya, tanyiny ma nom ya.”

Mangiir Ir Vainy Te Koma Iring Maromi

(Lk 6.27-28,32-36)

43 “Ami te nongoiny a mes a faun kanen te tsue fi nei, ‘Mangiir yam fuainy vaatau tsumi, mi te tsugei ir vainy te koma iring maromi’. 44 Sai tovei Anyo tsue of maromi, mangiir yam vainy te koma iring maromi, am faakats to ten Gov ma kat faarof rari Ya te kat fijior maromi ri, 45 tan kat to aya ami kat faarei rom guei ten Tamamami te kaa non Gormirmir. Tsunia te natiny kat non a nuaf ma nang ya tan vainy rof an vainy pisiin kan, ana Ya te faan kan iny a ruat tan vainy te natiny kat ror kat rof ai tsuri kan vainy te natiny kat ror kat a fo pisiin. 46 Kat fei ma nom ami na tafan a rof tsumi ten Gov to te mangiir tsuiny finy romin fuainy vainy te mangiir maromi ei? Tsurin vainy nonom takis te natiny kat kainy ror kat to! 47 Te vevegiau tsun romi tan vaatau tsumi, mi sikia ma kat fuainy tana mesapan. Tsurin vainy vavaajets te kat kainy ror kat to! 48 Ami ma kaa fatavaron me, faarei tsuiny non e Tamamami te kaa non Gormirmir, a tavaron.”

Copyright information for `SPS