Matthew 6

Faatsuts Nan Kat Iny Faakouts A Mesmes

“Tamomots yam, kat faatok vaare mi yam kat rof matar a fokinai ma tagaa ri, er fapaas to na asanga mami. Te kat romin kat to mata rari, mi gim rom ma nom a tafan a rof tsumi ten Tamamami te kaa non Gormirmir.

“Te faan iny romi na foka tsumi tan vainy aaruts, kat faatok iny vaare yam matar a fokinai to te katkat fi ror vainy kat mapam tan numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ai unya kan sanaan. Ri kat fi ror to ma variri rari na vainy. Fakats faarof a ka to! Ri kaa bus me na tafan a rof tsuar. Sai te komainy faakouts romin vainy aaruts, kat yam a sanaan iny faan ka, ma nat vaare ta mes an fuainy vaatau tsumi kan siruu, kat yam ma faarei tsuiny ya na fifaan tsumi na takop. Ai Tamamami te tagei kat rof tsumin takop, te nai faan mamimi na tafan a rof tsuam.”

Faatsuts Nan Kat Iny Faakats

(Lk 11.2-4)

“Te faakats romi, kat fi vaare yam to te katkat fi ror vainy kat mapam! Ri komainy fiisok ror ma tsutsun, er faakats to koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, ai tana fo tatangin sanaan ma tagei rari na fokinai. Fakats faarof a ka to! Ri kaa bus me na tafan a rof tsuar. Te komainy faakats romi, kuar yam gagon, am siisiots ton pingping, mi te faakats ten Tamamami te gim romi ma tagei. Ai Tamamami te tagei a foka te katkat romi tana uur, Ya te tafan mami.

“Koman faakats tsumi kat vaare yam a fo mamatsiny vegiau sikia ta kifon ya, to te katkat fi ror vainy kat mapam, tsuri te pon fi ror nei Gov nongoiny rarori tan faakats tsurin viviakoo. Kat faarei vaare ir yam, tana saa, e Tamamami nat faamuan bus iny koman tsumi tabuiny rangats romi Ya. Ami ma faakats fi to:

‘Tamamamam te kaa rom Gormirmir, Asanga Manyi na taabos;
10 Waam Manyi ma naa me ma kat arin mangiir Tsumanyi nei petoo faarei te kat finy rori ya naa Gormirmir.
11 Faan mamimam a kainy ainy te onot maromam roman.
12 Nyi te anofe ravainy men kat iring te kat amam, faarei mam te anofe ravainy kat iring te kat a mesapan tsumam.
13 Fatamee vaare mamimam tan fiamus, Nyi te bei ot mamimam tana Vinasaar.
A Waam Manyi, na reits, an siinaiv kaa na suu. Man ovei.’
14 Te anofe ravainy fi romi na iring te kat a mesapan tsumi, Tamamami te kaa non Gormirmir nai anofe ravainy kainy non a iring tsumi. 15 Sai te gim fi romi ma anofe ravainy a iring te kat a mesapan tsumi, e Tamamami te kaa non Gormirmir gim kainy non ma nai anofe ravainy a iring te kat ami.”

Faatsuts Nan Tavtaav Iny A Kainy Ainy

16 “Te tavtaav romi, kat famegurainy vaare na puam faarei raror vainy kat mapam. Ri taan vavis miror megurainy ma tagei rari na vainy tsuri te tavtaav iny ror a kainy ainy. Nyo tsue faman of maromi, ri nom bus a tafan a rof tsuar. 17 Te tavtaav romi, garus yam a nai mami, mi te siruk, 18 ma nat vaare na mesapan tsumi te tavtaav rom, e Tamamami tsun te gim romi ma tagei te nat non. Ai Tamamami, te tagei a ka te katkat romi tana uur, nai tafan maromi.”

Masun Iny Gormirmir

(Lk 12.33-34)

19 “Farosoo vaare yam a masun tsumi nei petoo, tana pan, peesung an aran te kat fifiiring ror ya an vainy kakabuts kan sof ror ri te boree, er kabuts to. 20 Sana mi ma farosoo na masun iny Gormirmir, a pan a fo peesung an aran te gim ror ma kat fifiiring ya, an vainy kakabuts gim ror ma boree ya, er kabuts to. 21 Tana pan te kaa non fo masun tsumi, a pan nato aya, u koman tsian tsumi, te kaa non tsunia.”

Arasan Nan Puan

(Lk 11.34-36)

22 “U matan faarei non arasan tan puan. Te arasan fi non a matam, puam mami faavot arasan faavot non; 23 San te kio non a mata mami, a pua mami uurup ovei nanon. Te pon fi romi nei, mi kaa rom tana arasan, sana mi kaa rom tana uurup, ana uurup to aya tsumi, na karap fiisok!”

Gov An Foka Te Kaa Miror Ra Vainy

(Lk 12.22-31; 16.13)

24 “A sikia ta mes te onot non ma binun tana ina fuan a tsoiny tatagaa ot, ayei nai tsugei non a isen ya te mangiir a mesmes; ayei nai manaats non a isen ana ya te fataivou a mesmes. Jesan mi gim rom ma onot ma binun faavot ten Gov ana painy moni.

25 “Sana Nyo tsue of maromi: Mi ma koma patang vaare, fei nom romi na kainy ainy ge na kainy jiu ei ma toto mi, ge na fo raarav nana pua mami. Fiisia! A toto gim non ma fis pis a kainy ainy? Ge, fiisia, a pua mami te gim non ma fis pis a fo raarav? 26 Tagaa yam tan marei te ruaf vavis ror! Ri gim ror ma reev tu fua, ge farosoo faavots rari tana numaa iny fatamaar, san e Tamamami kaa non Gormirmir makok rarori. Fiisia! Ami gim rom a rof fafis rari? 27 Sei tsumi ito tan koma patang te onot fi rori ma sumainy a toto nar tan ta fo ar nainy ee? A sikia ovei.

28 “A saa te koma patang of romi tana fo raarav na? Tagaa yam tan fo sisinaan vouts te gian fi rori: te gim ror ma kat a binun ge kat a fo raarav tsuar. 29 Sin tovei Nyo tsue of maromi tana Aatouf E Solomon, a mes a masun, te gim kan ma kaa me tu fo vau tsuan saavits faarei non isen tsurin sisinaa tovei. 30 E Gov tsun kat fasaavits raror fo sisinaan vouts to, sisinaa gian ror roman, ai tamanainy ri te maas, er kurun ravaa to. Fiisia, Ayei gim non ma makok faarof maromi? A saf a faason a gagaar tsumi to na?

31 “Koma patang vaare yam, mi te tsue na ka, ‘Fei poo fi mi non a kainy ainy tsonyo ei, ge na ka iny jiu, gen raarav tsonyo ei?’ 32 Ito ari na foka te komainy fiisok ror vainy vavaajets. E Tamamami kaa non Gormirmir natiny non a fo mamatsiny ka te kat kat romi. 33 Sana mi ma kat tsuktsuk faamuainy tsom a Waan Ya, an fo mamatsiny kat tavaron Tsunia, to te komainy non Ya, ana Ya te see fafaan iny a fo mes a foka to tsumi. 34 Koma patang vaare iny yam nainy tamanainy; u nainy tamanainy te patang patsukan iny non a tsivon. Tanyiny isen nainy, ma govets patsukainy ya na patang tsuan.”

Copyright information for `SPS