Matthew 7

Faaroiny Vaare Ta Mes

(Lk 6.37-38,41-42)

“Ami ma faaroiny vaaren kat tana mesapan, ai Gov te gim kainy ma faaron mami, tana saa Gov nai faaroiny maromi faarei tsun non to te fafaaron fi romi, ana Ayei nai vovou tsun iny non senviir faun te vovou iny romi tan faaroiny a mesapan. Kat fei to tsumi mamatoong tsuiny rom a painy kikipoo na kakaii te kaa non matan e vamuinyasiny tsumi, sana mi gim rom ma fakats a buiny kikipoo te kaa non mata mami ei? Fiisia, nyi onot rom ma tsue of e vamuinyasiny tsuam, ‘Tanyiny you ma nom ravainy tsom anyon kikipoon kakaii te kaa non matan ya,’ sana buiny kikipoo te kaa non mata manyi? Anyi na mes a kat mapam, nom ravainy faamuainy tsom a buiny kikipoo matam, nyi te onot ma tagaa fa'arasan ma nom ravainy anyin kikipoon kakaii matan e vamuinyasiny tsuam.

“Ami ma faan vaare iny naa ta ka ta taabos tan kas, kat ror ser takopis of mami er kot matuami, ana mi te tats of vaaren voon beruan, ri te pitaa fusfus irari mour.”

Rangat, Sainy, Ge Tegteg

(Lk 11.9-13)

“A tou faakats ten Gov, ami ma rangat, ana Ayei te nai faan mami, mi ma sainy Ya ai mi te nai sab Ya, mi ma tegteg tan matainy sobaa, ai Gov te nai pue of mami, tana saa fokinai te rangat ror ten Gov, ri natiny nom ror a foka te rangat iny rori, tsuri kan te san ror, ri sab ror Ya, ai tsuri kan te tegteg ror, Gov nai pue of rarori. E sei fapoopoan namami ito te sing finy non a guei tsoiny tsunia tu koinykoiny ana ayei te fainy ya ta fats ee? 10 Ge te sing fi non ya ta jian, ayei te fainy ya na koraa? 11 Kainon tsumin vainy te natiny kat rom aveto sana mi natiny faan iny rom a foka na fo rof tan guei tsumi, ami ma nat faman fi nei, e Tamamami te kaa non Gormirmir te gim non ma natiny kat aveto te nai faan iny non a foka na fo saavits to tana vainy te sing ror Tsunia.

12 “Fo kat te komainy romi tan ta vainy ma kat of mami, kat to aya mi ma kat of rari; ayein faatsuts nan Faun te kirkir iny e Moses an fifaatsuts tan fuainy kuigin.”

Matainy Sobaan Kapoo

(Lk 13.24)

13 “Ami ma sof fi naa tan matainy sobaan kapoo, tana saa, sanaan te naa fi non Hel, a ka tsian ana bangbang fiisok. Ana fokinai vainy natiny vovou iny rora sanaan to aya. 14 San matainy sobaan kapoo tana sanaan te naa fi non tana toto na suu, sab rori na nag ana tee vainy tsun naa fi naa ror tsunia.”

Ami Ma Taatag Ir Fuainy Kuigin Gamgam

(Lk 6.43-44, 13.25-27)

15 “Taatag yam fuainy kuigin gamgam. Ri faarei raror siip jiarasan, sana ri te faarei raror kas vouts gagon. 16 Ami onot rom ma nat rari tan kat tsuri. Fiisia, a vainy te onot ror ma patsik tu fua nan vei tan kakarits? Ge, ari onot ror ma avet tu ngainy tana aufing a ngarian? 17 U nau rof natiny fua faarof non, an nau iring natiny fua fiiring non. 18 U nau rof gim non ma fua fiiring an nau iring gim non ma fua faarof. 19 U fo nau te gim ror ma fua faarof tek ravaa ror, ri te nai ravaa tan guaf. 20 Ami onot rom ma inainy kuigin gamgam tan kat tsuri.

21 “Ami ma fakats fi vaare nei, a fokinai to te koo Varonyo na ‘Tsunaun, Tsunaun’ te nai sof rora Waan iny Gormirmir, sei tsun te manaats iny non mangiir ten Tamanyo te kaa non Gormirmir ee, ayei tsun. 22 Fokinai tan Nainy to aya ito tan nainy vaatsuk nai tsue ror Tsonyo, ‘Tsunaun, Tsunaun, mam favaanan iny a asanga Manyi, ai tana asanga Manyi mam buur ravainy masarau, mam kat to na foka iny faatok!’ 23 Sana Nyo nai tsue rou tsumi, ‘Nyo sikia rou ma nat mami. Feis osing Vanyo yam, amin vainy katkat kat tana ngi'arapaar.’”

Fuan A Tsoiny Fatsun Numaa

(Lk 6.47-49)

24 “Jio, tsumi na fokinai to te nongoiny rom vegiau Tsonyo mi te manaats ya, faarei ror a isen a mes a nat te fatsuiny a numaa tsuan patsun fats. 25 Te ruat mi ya, ana aurom urungat to, ana ainysat tsian tapoor mito sa taf naanaa numaa. Sana numaa to aya gima tarop, tana saa a numaa te fatsun patsun fats.

26 “Sana mi na fokinai te nongoiny rom vegiau Tsonyo mi te gima manaats ya, faarei non a mes a piou te fatsuiny a numaa tsuan patsun moonyon. 27 Te ruat mi ya ana aurom urungat to ana ainysat tsian tapoor mito sa taf naanaa numaa, ana ya tarop enato sa tatamoor en.”

Jisas Kaa Minon Gumgum

28 Sen Jisas fakap vegiau Tsuan, ana vainy a kinai karian fiisok tsun iny ton fifaatsuts Tsunia, 29 tana saa, Ayei gima faarei fuainy Tsoiny Fifaatsuts tan Faun, Ayei kaa minon gumgum tan fafaatsuts.

Copyright information for `SPS