a(Aisaia 53.4)

Matthew 8

A Mes Te Kaa Men Tatauba

(Mk 1.40-44; Lk 5.12-14)

Jisas of osing me na painy tet, ana vainy u tagin kinai vovovou iny Towa. Ana mes a tatauba naa mito ten Jisas, ya tsunguruu to sa tsue, “Tsunaun, to te koman fi rom Anyi, Nyi onot rom ma fataabos vanyo.” Jisas faarua iny naa na niman sa saras ya sa tsue tsunia, “Nyo koman rou, taabos sanyi!” Sen tsun an tatauba naus osing towa, ya taabos enato. Ai Jisas tsue to tsunia, “Tagaa, tsue vaare na ka to tan ta mes, sana nyi ma naa fatoobing tsun naa tana tsoiny faakor ma tagaa faarof ya tsumanyi; ana nyi te kat a faakor to te tsue iny Faun te kirkir iny e Moses muan, tan kat to aya, ma nat ari na fokinai nyi taabos em.”

Jisas Tsipaar A Tsoiny Binun

(Lk 7.1-10)

Te naa fi naa Jisas tana ngats fan iny Kapeniam, ana tsoiny mumua tan natus vainy puaan tana taa Roum tainytainy Towa ana ya rangats Towa ma faakouts Ya ya. “Tsunaun, a tsoiny binun tsonyo na pua mat te kamits fiisok non ana soon iny faadis numaa.”

Jisas tsue to tsunia, “Nyo nai tsipaar rou ya.”

Tsoiny mumua tan vainy puaan biny Towa, “Sikia on Tsunaun, nyo gima onot faarof ma famanat Manyi ma naa me numaa tsonyo. Nyi ma tsue tsun ana tsoiny binun tsonyo te rof fatabin en. Anyo kan a mes te kaa rou fain gumgum tan tsoiny mumua tan vainy puaan te karap varonyo, ana nyo kan kaa mirou vainy puaan te kaa ror faiv vanyo. Te tsue ronyo tana mes to, ‘Kua,’ ana ayei te naa naa. Nyo te tsue of a mesmes, ‘Taame,’ ana ayei te naa me, ana nyo te tsue of a tsoiny binun babainy tsonyo, ‘Kat a ka to,’ ana ayei te kat ya.”

10 Te nongoiny e Jisas a ka to Ya ngian enato sa tsue tana vainy te vovovou iny Ya, “Nyo tsue faman of maromi, Nyo gima sab vaarik ta mes te kaa fi minon ya na faason tsian to ayei, a sikia kan tana taa Isrel. 11 Nyo tsue of maromi, a fokinai sikia ma taa Jiu te poo fi miror tana pan te roruak minon a nuaf ai tana pan te ruk naa non a nuaf te nai gum iny ainy fiisen miror e Abraham me Aisak ai Jekop tana Waan iny Gormirmir. 12 Sana rin vainy pisiin tana taa Jiu, to ma naa fi tana Waan to aya, Gov nai gargar fi rarori jiarasan tana uurup tana pan iny fasaraa, unya aya ri nai tangis ror er kakuts ngiisngiis to na ngiisir.” 13 Ai Jisas tsue to tana tsoiny mumua tan vainy puaan, “Kua, te kat fi nanon to te faaman fi nyi.” Ana tsoiny binun tana tsoiny mumua tan vainy puaan tsipaar enato tan ar nainy naa to aya.

Jisas Tsipaar A Vainy A Kinai

(Mk 1.29-31; Lk 4.38-41)

14 Te naa na Jisas numaa ten Pita, ana Ya tagei to nuan e Pita na soon iny faadis, faadis minon a puan a fisikii. 15 Ai Jisas saras to na niman ya ana fisikii naus osing towa, ya tsun to sa kakouiny of e Jisas a kainy ainy.

16 Te ananerof bus me na pan ana vainy atoiny mito na vainy a kinai tutuei iny masarau ten Jisas. Jisas tsue, sa buur ravainy masarau ana Ya tsipaar to na vainy to te kaa men faadis. 17 Ayei kat, kat to, san vegiau pokei iny to e Aisaia na kuigin muan ruak iny man ovei enato. Aisaia te tsue na ka,

“Ayei nom ravainy a fo viir faadis tsura ana Ayei govets to na fo viir kamits tsura.” a 

Koman Iny Vovou E Jisas

(Lk 9.57-62)

18 Jisas nat ir tagin tsian te bau faafis Ya, ana Ya tsue to tan matisian Tsunia. “Ara ma guas naa tan mes panaan nana naaman.” 19 Ana tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses naa mito ten Jisas sa tsue, “Nyo komainy vovou marom Anyi tana fo pan te naa rom Anyi.”

20 Jisas biny towa, “U kas vouts kaa miror matan tsuar tan puputaa, an marei kaa miror sai tsuar, sana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me na sikia ta pan iny fasooiny a patsuun.”

21 Ana mesmes a matisian tsue to, “Tsunaun, famanat you ma mat tsom e tamanyo ana nyo te kats tsom iny ya, vou nyo te vovou Manyi.” 22 Jisas biny towa, “Vovou you, Tanyir mat ma kats iny arin vainy mat.”

Jisas Fasariof A Keits

(Mk 4.36-41; Lk 8.22-25)

23 Jisas jias tan puak, an matisian Tsunia naa fiisen mi Towa. 24 Sen tsun an sekeiny ratsuu tapoor mito naaman to san rau tsian kat iny faruk puak. Ai Jisas goros en. 25 Matisian Tsunia naa ser guinyguiny Ya, ri tsue to “Tsunaun saup rara! Ara kat iny mat osto!” 26 “Kat fei sam oraav rom ei,” biny finy rari Jisas. “A saf a faason tsumi na kakaii to na!” Ana Ya tsun to sa tsue ets'ets tana ainysat ana ainysat sariof ovei enato ana madaav ras to. 27 Ana fokinai saar to ser tsue, “A saf a mes to aya na, to tana ainysat an rau manaats Ya!”

Jisas Tsipaar A Ina Fuan A Mes Tutuei Ir Masarau

(Mk 5.1-20; Lk 8.26-39)

28 Jisas naa fi naa tan mes panaan nana naaman tan mounan tana taa Gadara. Ana ina fuan a mes tutuei iny masarau tainytainy Towa. A ina fuan poo fi me tan katskats fain a varian. Ana sikia ta mes ma onot iny taan tana pan to aya tana saa, a ina fuan u vouts an reits fiisok. 29 Ri kuu fiisok ser tsue na ka. “Nyi na Guei tsoiny ten Gov, a saa te komainy kat rom Anyi tsumam na? Nainy te mataanis non, ana Nyi na tou fasaraa mamam a ina fuan?” 30 Sikia ma veevian fiisok te kaa men veis voon kinai te ainyainy. 31 Masarau sing to Jisas, “Te komainy jiat fuainy fi maromam Anyi, jiat fi mamam tan veis voo.” 32 Jisas tsue to tsuri, “Kuar yam!” To ser tafuts osing rari ser sof ir voo. An veis voo faavot kuar to ser tsiak naa tana varian tsidup naaman ser ruk, ri mat rato. 33 Ana vainy to te tatagaa ot ir veis voo bus fi erato tana ngats fan, ser favaanan iny a ka to tana ka te ruak tana ina fuan a mes tutuei ir masarau. 34 To sana fokinai tana ngats fan naa ser tainytainy e Jisas. Te tagei ari Jisas, ri sing Towa ma naus osing Ya na pan tsuri.

Copyright information for `SPS