Matthew 9

Jisas Tsipaar A Mes Nima Mat Ana Mou Mat

(Mk 2.1-12; Lk 5.17-26)

Jisas jias to tan puak, sa guas fatabin en tan mes panaan nana naaman, ana Ya ruak to fan Tsuan fatoobing. Mes vainy govets mito na mes a nima mat, ana mou mat soon non tan nenengan. Jisas tagei a faason tsuri, Ya tsue to tana mes a faadis, “Guei tsiau, u aveto tsumanyi te anofe ravaa en.”

Mesapan nar tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses tsue to tsuri patsukaner, “A mes to te kat tsue to, Ayei fifanauti minon e Gov!”

Jisas nat faamuan iny fakats tsuri sa tsue, “Kat fei sam fakats fiiring rom ei? Saf vegiau te opaar non Tsonyo ma kat na? Te tamee non Tsonyo ma tsue, ‘Nyo anofe na fo aveto tsumanyi,’ ge te tamee fafis non tan tsue fi nei, ‘Tsun, nyi te taan?’ Sai tovei Nyo faatok maromi ma nat fi nei, A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me kaa minon gumgum tana monaagits to tan anofe ravainy aveto.” Ai Jisas tsue to tana mes a nima mat an mou mat, “Tsun, nom nenengan tsuam nyi te naa numaa tsuam.”

Ana mes to tsun to sa naa fi en numaa tsuan. An tagin vainy tagaa to ser oraav, ri vamarits to Gov, te faan iny gumgum to tana vainy.

Jisas Fikoo Matiu

(Mk 2.13-17; Lk 5.27-32)

Jisas naus osing a pan to aya. Ya tagei to na mes te koo rori Matiu vaagum non numaa tana pan iny nonom takis. Jisas tsue to tsunia, “Vovou you.” Matiu tsun to sa vovou iny e Jisas.

10 Te gum iny ainy e Jisas numaa ten Matiu, an vavainy nonom takis kinai an mes a vainy pisiin naa mito ser ainy fiisen mi Ya an matisian Tsunia. 11 Farasi tagei a ka to, ri rangats ton matisian Tsunia, “Kat fei sana Tsoiny fifaatsuts tsumi ainy fiisen minon vainy nonom takis an mes vainy pisiin ei?”

12 Jisas nongoiny vegiau to sa tsue rari, “Vainy toto faarof gim ror ma komainy a tsoiny tsipaar, a sikia, a vainy tsun ton faadis. 13 Kuar yam am nat faarof iny ton vegiau to:

‘Nyo komainy fiisok roun kat tan tagtag ir a mesmes rof fafis pis iny non fo fifaan tan katkat faakor.’ a 
Nyo gima naa me ma fikoo Nyon vainy tavaron, sana Nyo te naa me ma fikoo Nyon vainy pisiin.”

Rangat Nan Kat Iny Tavtaav

(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39)

14 Matisian ten Jon a Tsoiny Fapeenan naa me ten Jisas ser rangats Ya, “Kat fei sana mam mi na taa Farasi natiny tavtaav rom, san matisian Tsumanyi gim ror ma natiny tavtaav ei?”

15 Jisas tsue fatabin to tsuri, “A vainy te naa miror tana kainy ainy tan fanging gim ror ma natiny tavtaav iny a kainy ainy, teeva? Sikia. Nainy te faarei Anyo na tsoiny fanging, Nyo kaa fiisen ramituarin fuainy matisian Tsonyo, mam ainy miton paparaa, sai vou, vainy nai nots Varonyo Nyo te kaa osing ir matisian Tsonyo, tan nainy to aya, matisian nai tavtaav miror reesik.”

16 Jisas tsue of ratuarin tsue fapapaar to: “Sikia ta mes te onot non ma keres ta painy vau foun a kuiny towa na takakaar tan vau tamuan, kat fi non nei ana pan a foun te kat kakaar fatsiainy a pan a tamuan, ana takakaar te nai bangbang fafis en. 17 Ai to kan tana mes te natiny itsuf non wain foun tana iikan a tamuan, kat fi non nei, an wain foun te kat pung a iikan an wain ana iikan nai kajiaa faavot raror. U wain foun te rof non tana iikan a foun ma kaa faarof ari.”

A Guei A Moun Ten Jairus, Ana Moun Te Saras Raarav Ten Jisas

(Mk 5.22-43; Lk 8.41-56)

18 Jisas vegiau kanen nanon tsuri, ana tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu naa mito Tsunia fatukun matan Ya, ya tsue to, “A guei moun tsonyo te maten; taame Nyi fasaur tsuiny to na nimam patsuun Ya ma toto fatabin en ya.”

19 Jisas tsun, sa vovou iny naa ya an matisian Tsunia kan vovou iny naa Towa.

20 A moun te kaa kan to te gum iny tataa'in onots a safunuu ana fuan a ingainy, ising me voun e Jisas sa saras nguen raarav Tsunia. 21 Ya tsue patsukan to tsivon, “Anyo ma saras toromainy tsuiny raarav Tsunia nyo te rof fatabin you.”

22 Jisas takopis, Ya tagei towa sa tsue, “Paparaa, Guei moun Tsiau, Nyi te faason Tsonyo to sa nyi rof fatabin em.” Sen tsun ana moun to rof fatabin nato.

23 Te naa fi Jisas numaa tana tsoiny mumua tana numaa tana taa Jiu, te tagei ya na vainy te puuf ror tan koov iny vaa'ur ana pan goonen kan nato tana vainy, 24 Ya tsue to. “Tafuts yam fokinai! A kooviou to na gima mat, ayei te goros tsun non!” Ri na fokinai oor Towa. 25 Te tafuts fakap bus naa na vainy, Jisas sof nato tana pan tana kooviou to, Ya nom to niman ya, ana ya tsun nato. 26 U vaanan nana ka to saats vavis to na gum fan naa aya.

Jisas Tsipaar Ir A Ina Fuan A Mata Kio

27 Jisas naus osing a pan naa to aya, ai te taan farokot naa Ya ana ina fuan a mata kio tanik iny vovou naa Towa. “Tagtag mamimam, tsubnaain ten Devit,” te kuu fi ri.

28 Te sof naa Jisas gagon numaa, ana ina fuan a mata kio to naa mito Tsunia ana Ya rangat ratuari. “Mi faaman rom Nyo onot rou ma kat a ka to?” “Eye, Tsunaun,” biny finy ari Ya.

29 Sen Jisas saras a mata rari ana Ya tsue to, “A ka to nai ruak nats non tsumi tana saa ami te faason Tsonyo.” 30 Ana mata rari takarat nato. Jisas tsue tap rari ma tsue faruak vaare iny a ka to tan ta mes!

31 Sana ri naa, ri saats vavis to na ngats fan tan vaanan nane Jisas.

Jisas Tsipaar A Mes A Baaoo

32 Te naus osing a ina fuan a mes to Jisas, mes vainy mei mito na mes ten Jisas, a tutuei iny masarau ana gima vevegiau. 33 Te buur fakap e Jisas masarau tana mes, ya tanik iny vegiau bus nato. Fokinai saar fiisok ri tsue to, “Amam Sikia ma tagei ta ka ma kat fi nei i Isrel.”

34 Sana rin Farasi tsue na ka, “Ayei onot non ma buur ravainy masarau tana saa Ayei te nom a parits tana tsunaun tan masarau.”

Jisas Tagtag Ir A Vainy

35 Ai Jisas naa vavis to tana fo ngats fan ai tan fo fan. Ya fafaatsuts to tana fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu favaanan iny Vurungan Rof tana Waan iny Gormirmir, ana Ya tsipaar kainy ton viir faadis an viir kamits tana vainy. 36 Nainy te tagei Yan tagin, Ya kaa mito na tagtag tsian tsuri, tana saa, ari kaa men koma patang ana ri kaa iny nun kan ror faarei ror u siip a sikia ta tsoiny veis tsuri. 37 Ana Ya tsue to tan matisian Tsunia. “A kainy ainy a kinai tan tanun te matsua raravaa en, sana sikia ta vainy binun ta kinai ma agion tanun. 38 Faakats of yam a Tsunaun tana tanun to ma jiats men vainy binun er agio ton tanun Tsunia.”

Copyright information for `SPS