Philippians 2

Ara Ma Fauf A Tsivor Ra Te Faarei E Jisas

Ami natem mi parits ising rom to te tap romi ten Krais, an mangiir Tsunia tsumi kat famaun maromi, ana mi inainy fanatnat bus iny Aaven Taabos Tsunia, ana mi kaa bus me na koma rof ana koma tagtag fiisen men isisen tsumi, to tsonyo sing maromi ma kat vanyo ma via tsitapuu men kat iny mamagat, ito tan tsue faunot tsumi tan isiseiny mes, an tan mangiir isisen mes, ai tan binun fiisen me na mesmes tan sen aaven an sen fakats an koman.

Ami ma fafatsing vaare, ana mi ma kaa iny fapaas vaare na tsivom, sana mi ma fauf a tsivom, ana mi ma fakats faarof ir a mesapan, te rof fapaas pis maromi

Ami ma fakats tsun iny vaare na foka te fasito iny romi, sana ami ma fakats kainy a foka tana mesmes ana mi ma faakouts rari te aaruts ror. U fakats tsumi ma senviir men fakats ten Krais ai to te fakats fi Ya nei:

Ayei na Gov, Ayei kaa iny Gov patsukanen muan, sana Ayei gim non ma fakats a fifanauti mito Gov tan gumgum a faarei to ma fapaas ya na Tsivon.
San tan koman Tsunia, Ayei naus osing a pan to aya, Ayei kat a Tsivon sa faarei na ka babainy tan faravaa iny a foka te kaa mi Ya. Ayei kat a Tsivon faarei a tsoiny binun babainy tan nom gumgum putaa sa ruak iny mes me.
Tan kaa men puan faarei a mes, Ya fauf fatsiainy pis to na Tsivon tan manaats e Gov to sa mat faarei na isen a mes a kakabuts sa mat patsun a pagafuan,
To sen, Gov fatsuiny Ya, ma nom yan gumgum tsigtsig jias er fatsiitsii Towa, Gov te fainy Ya na asangan a karap, te fis non a fo mes a fo asangan,
10 Tan kat tsun to aya, a fokinai ma fatukun ri te tsunguruu fain a asangan e Jisas, fokinai i Gormirmir, ana ri na fokinai tana monaagits tovei, ai to te kaa ror tana pan tan vainy mat,
11 ana fokinai te nai tsue pokei iny ror e Jisas Krais Ayei na Tsunaun. Tan kat to aya, ri nai faatok iny ror tou vamarits e Gov a isen a Tamarara.

Ara Ma Kaa Faarein Arasan

12 Ito te faarei non e Jisas Krais te manaats a Taman, ai tovei ami kan, ton vaatau tsonyo, ami ma kat senviir kat ito te kat kat fi mi tan mamatsiny nainy tan manaats e Gov. Ai tovei bus, isisen tsumi ma binun faparits tan faatok iny kat tana fo mamatsiny sanaan to te tavaron non faarei non a vainy e Krais te saup fatabiny rari tan kat iring. Ami kat bus ya to te kaa ronyo tsumi, sana ami kan ma kat ya, to te kaa osing maromi yam. Kat yam kat tavaron to fiisen men oraav an famaari e Gov, 13 tana saa, e Gov patsukanen Ayei na isen te natiny binun non koma mami, iny pisainy kat a ka to te koman fi non Ya ami ma kat ya, sa faan mami na parits iny kat ya.

14 A saa te kat romi na, ami ma kat vaare mi yan vegiau iny ree'ats ge fiisen me na fatsutsue iny peits, 15 tana ka tsun to ayei, sikia ta mes te onot non ma sab ta iring i tsumi, ana sikia kan ta iring koma mami ai tan kat tsun to aya, mi faarei rom guei ten Gov, ami onot rom ma kaa tana toto na tavaron fapoopoan nar a vainy aveto, te kat ror kat iring tan mamatsiny nainy. I fapoopoan narari na vainy te kat fi ror nei, ami faarei rom kurun tan kootsits baraar te nang ror tana a voiny i jias, 16 to ami tan mamatsiny nainy ami natiny faan iny rom vainy vavaajets u vegiau nan, a kifon a toto na suu. San te kat fi romi nei aya, nyo fapaas maromi tan nainy to aya te tabin minon e Krais, tan tou kat men vaatsuk, tana saa ami faarei viir vainy to te faatok iny non a fo binun ana fo nag ana kamits te kat anyo fapoopoan namami te sikia ma naa babainy.

17 Nainy te faamainy romin vegiau ten Gov nane Krais, to tan nainy te tsue of im yam, ami te faan iny a tsivom ten Gov, faarei non a tsoiny faakor tan faan iny faakor ten Gov. Ai to te ruak fi non ya nei ari atsun varonyo a taa Roum, u rafatsiny tsiau tatsiiu faarei nats non a fifaan patsun faakor tsumi ton fakap nana binun a rof tana faason tsuri ten Krais, to nyo paparaa ana mamagat, to kan aya, ara onot ror ma faan faavot iny a tsivor ten Gov tan kat to aya. 18 Jesan ami ma paparaa am mamagat to onot rom ma faan faavot iny a tsivom ten Gov fiisen kan vaminyo.

Pol Fakats Ma Faan Iny Na Timoti Me Epafodaites Ma Naa Filipai

19 Tan fakats tsonyo iny faan iny nats naa Timoti tsumi tovei tsun, te koman fi non a Tsunaun Jisas. Nyo fakats fi rou nei, nyo faan iny nats rou e Timoti ma nai nak mami ya, tana ka tsun to aya anyo paparaa rou to te fanat varonyo mi tana tou kaakaa tsumin rof. 20 Anyo jiats naats rou e Timoti tana saa, a sikia ta isen nei te kaa fiisen vaminyo, to te fakats faarei varonyo tan fakats mami. Ayei kaa minon koman tsian tana foka tsumi ma taan faarof. 21 Anyo te tsue na ka to, tana saa a fokinai te tagei tsikoo tsuiny ror ta ka iny fapaparei tsuiny a tsivor, ana ri gim ror ma fakats fiisok ta ka ten Jisas Krais. 22 Sana mi natem to te faatok finy ya e Timoti to te rof ya tan favaanan iny Vurungan Rof nane Krais, ai to na sanaan te binun fiisen vaminyo ya te faarei non a guei tsoiny te binun fiisen me na taman, tana ka to aya ma kinai a vainy te faaman ror ten Jisas Krais. 23 Nyo fakats rou ma jiats naats ya tsumi i tovei tsun siruu to te sab finy ronyo na ka to te ruak tsonyo nei ge toroman anyo tapuruur nats rou tan kotskots. 24 A Tsunaun te fatsuiny non koman iny faason, sikia ma potsian non, anyo onot rou ma naa me ma nak mami tovei tsun. Nyo anaanos farokot rou tan nom tu tsue nan nainy tafuts ge sikia.

25 Tana fo mar nainy tovei, nyo fakats rou ma jiats fatabiny naats e Epafodaites, a vamuinyasiny fafaaman tsonyo i tsumi. Ayei te binun fanaangis en fiisen vaminyo sa faarei non a tsoiny puaan. Ayei kan a tsoiny ngue tsumi to te jiats mimi a faakouts vatuanyo to te aaruts finy anyo ta ka. 26 Anyo fakats rou ma jiats fatabiny nats ya, tana saa ayei kaa minon a reesik iny tagaa mami na fokinai, te kaa fi mi ya na patang koman ya, tana saa ayei nongon mami te nongoiny ya te faadis. 27 U man ovei ayei te faadis, sa kat iny maten. San e Gov kaa me na tagtag iny faakouts ya, Ya fatoto towa. E Gov kan te kaa me na tagtag iny faakouts vanyo to sa nom tap iny ya ma mat vaare ya, kat rou tsonyo kaa me na reesik tsian tsunia. 28 Sai tovei nyo kaa mirou fakats tsian tan jiats naats ya tsumi, tana ka tsun to aya ami kaa mirom a paparaa tsian tan nainy te tagei romi ya ai tana ka kan to aya, a fo patang tsonyo nai kenak enanon. 29 Ami ma fafasung faarof fatabiny ya fiisen me na mamagat, to te koman fi non a Tsunaun tsumi. Ami ma fatsiitsii ir a vainy te faarei non ya, 30 tana saa ayei faan iny a tsivon onot ma mat, san ar kakaii tsun ana ya te maten tan kat a binun ten Krais. Ayei kat a ka to tan faan iny a fifaakouts iny faakouts vanyo to te gim finy romi ma onot ma faan iny a tsivom.

Copyright information for `SPS