Philippians 3

Tou Tavaron A Man

Vamuinyasiny tsonyo koman e Krais, tan fakap vegiau tsonyo te see kirkir ronyo, nyo komainy tsue fi rou nei, mamagat patsukan naa yam, tana saa ami te kaa iny vangura fiisen mirom a Tsunaun.

Ai tovei, nyo gim rou ma faonot tan kirkir pis nats a ka te kirkir fakap bus anyo tsumi, ito ami ma taatag ir yam vainy te veer ror faatsuts man ten Krais, ami onot rom ma nom a rof, ito tan tsue pis ya tsumi iny faakouts mami ana ri te gima fagaug mami.
A man nana ka te tsue fi nyo nei, to tan tagaa ot faarof iny yam a tsivom tana vainy te komainy kat ror kat tana taa Isrel tan vaapee. Ari faarei ror kas vouts, tan govets vavis a binun tsuar a iring. An tan fakats tsun tsuri to aya ari te tsue ror to, ami ma kat kat iny vaapee, ai Gov te kat faarei mamin vainy tavaron Tsuan. Ami ma faaman vaare rari, a sikia ovei, san ara na vainy faman to e Gov te kat faarei raran vainy tavaron Tsunia, tana saa, ara te faatouf e Gov tan Aaven Taabos Tsunia, ana ara te mamagat tana saa te kat e Jisas Krais na tsura, san i tsura ara gim ror ma faason tana tsivor ge faason rora tana ka te kat rora na, ara faarei mito na vainy tavaron matan e Gov.

Tan nainy te fakats fatabiny anyo na tsivou, anyo onot rou ma faason fatabin tana tsivou, tana saa foka anyo te kat of ya e Gov. San e sei na mes te pon fi non nei, ayei na mes tsian ge te kat of e Gov u kat rof ge e sei ayei te tavaron non ee, Gov onot non ma fatavaron fiisen mi ya na Tsivon. Anyo kaa farokot mirou a fo fakifon to te pon fi rori nei, tana tou faason tana foka te kat anyo. I tovei bus aya: tan nainy te vaapee vanyo ri to tan fajian nan nainy, voun nainy te agiir anyo. Anyo agiir Isrel ana nyo na tsoiny Isrel kan. Anyo nom na rou tana vun ten Benjamen, an rafatsiny tsonyo u rafatsiny iny Jiu, an vainy muan tsonyo te gim ror ma natiny sovaar fiisen i ramen vainy sikia ma Jiu, an tou manaats u Faun te faan iny e Gov ten Moses, nyo na isen tana gum vainy iny Farasi natiny makok faarof rou Faun. Anyo komainy kat rou a ka te fakats ronyo na ten Gov, to tsonyo kaa men koman tsian fiisok iny fatafisuan ir a vainy te faaman ten Krais. Kat fei ami pon fi rom nei, a mes te onot ma kaa tana tavaron fiisen me Gov, to tan kat a fo mamatsiny ka na man te tsue fatoobing iny non Faun tan kat, ami kaa mirom u fakats fi to aya te rof non, anyo kan te manaats faavot a fo tsuen parits tana Faun, nyo gima tameruts.

San a fo mamatsiny ka to aya te faason anyo tsunia, a foka to aya nan nyo fakats finy rou ya nei a foka babainy bus, tana saa e Krais kat a ka na kaatsian fiisok tana toto tsonyo. Te man ovei non, to te fis non a fo mamatsiny ka, nyo fakats fatabiny rou a fo mamatsiny ka to te as anyo to tan fapaas vanyo tana monaagits tovei te faarei os to na ka babainy tana ka tsun to aya to tan nom a ka te kaatsian fafis non, to tan inainy fanatnat iny e Jisas Krais a Tsunaun tsonyo. Anyo naus osing fakap a fo mamatsiny ka te pon fi nyo nei anyo ma kat ya, nyo te faarei a mes a tavaron, san tana ka tsun to aya, tsonyo faravaa ma nom anyo Jisas, to sana foka te kat kat anyo muan faarei os to na nungan babainy. Tovei bus nyo gageits tsun rou ten Jisas te kat vanyo to tsonyo faarei rou a mes a tavaron, ma kaa ovei anyo koman e Krais. Te man fi non nei nyo gim rou ma fakats bus fi nei, anyo tavaron rou matan e Gov, to tan kat a fo mamatsiny ka te tsue fi non Faun tana Jiu ma kat anyo ya, san a sikia, anyo tavaron rou matan e Gov to tan faason ten Krais te onot non tan saup vanyo. E Gov Ayei na isen te kat vanyo faarei a mes a tavaron fiisen mi Ya tan nainy te faason ronyo ten Krais. 10 Anyo komainy gageits rou ten Krais Tsivon, ma inainy fanatnat famainy anyo Ya. Ana nyo komainy rou ma inainy fanatnat famainy a parits ten Krais iny kat a binun Tsunia, senviir minon a parits to te kaa me Krais tan nainy te fatsuiny fatabiny finy Ya Gov tana mat. To tsonyo komainy saraa kamits faarei kainy rou Ya, ai te nom kan naa tana pan iny mat to te senviir minon a sanaan te mat fi Ya, 11 tana saa, nyo naano rou ma tainytainy Ya, tan nainy te fatsuiny fatabiny fi varonyo Gov to voun a mat tsonyo, tan nainy tsun fatabin tana mat.

Nyo Vaputs Kan Varou Tan Ruak Tan Fafakap

12 Anyo gim rou ma tsue fi nei, anyo nat fakap bus iny e Krais, tana fo mamatsiny sanaan, sikia. E Gov te tabuiny fakap non tan kat vanyo tan ruak iny mes te tamainy non e Krais, sana nyo tanaf kan varou tan ruak iny taabos me te fakats fi ronyo, tan faarei e Krais, to Krais nom vanyo tan fakats Tsunia tan nainy te fikoo fi vanyo Ya. 13 Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ami ma nat faman fi nei, anyo gim rou ma fakats fi nei, anyo ruak fakap bus you faarei rou e Krais, sai tovei na isen a ka te fakats ronyo ma kat, to te faarei non a mes te kookuar non tan fabiibiu, te gim non ma tagaa faavou, sai te matoong famumua naa non onot non tana fafakap tan nom a tafan, jesan kan, nyo gima faonot tana pan tovei tana toto tsonyo, tan tagaa fatabin a tana foka te kat en, san fakats tsonyo kaa patsukanen nanon tana foka te naa minon mata vanyo, tabuiny kat ronyo an tan fakats iny kat rari. 14 Tana sanaan tsun to aya, nyo vaputs kane varou onot non te nom ronyo na fafakap nan fabiibiu tana toto tovei roman ana nyo onot rou ma nom a tafan, ayei na tafan te fikoo of rarora e Gov ma nom ara i Gormirmir, tana saa, ara kaa ror koman e Krais Jisas.

15 Tan fakats a foka te see kirkir tsuiny ronyo, ito ami na feir te matsua em tana sanaan iny natiny a saa a man nana tou manaats e Gov, ami ma kaa men senviir fakats te kaa mironyo, an ta mesapan tsumi to te fakats fuainy ror tana mes a sanaan, Gov nai kat maromi tan natiny kat te koman fi non Ya ami ma kaa me tana toto tsumi. 16 San tana sanaan to te naa fi mira tana faaman te toobing non te koman fi non e Gov ma kaa ra, ara ma ravei jesan tsun tan koman, ra te naa na tana sanaan te koman fi non e Gov.

17 Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ami patsukanem ma kat faarof a tsivom, tan kat to te kat fi nyo ana mi kan ma vovou iny ya tan kat te kat fi ror a mesapan tana tsivor te tagaa fi mi tsumam to tan nainy te kaa mam na, fiisen mamimi. 18 San ami ma kat fi vaare to te kat fi ror a mes a vainy, tana saa, a vainy a kinai kat fiiring vavis fi ror nei aya to ser koma iring tana pagafuan ten Krais. To tabuiny kaa fi ror a vainy tan vovou patsukan iny fo koman tsuri, tabuiny rof en ten Gov, ito te faarei non a mat ten Krais ma ka babainy tsun en ya. Anyo tsue of bus mami nainy kinai, ai tovei bus, nyo kaa mirou a reesik tsian fiisen men suiny matan to te tsue of pis maromi yam, 19 e Gov nai fakaa rarori tan vaatsuk ana Ayei te jiat ravaa ra naa ri, unya Hel. Ari vovou iny ror kat tan koman parits tan puainy mes nei petoo faarei non a gov tsuri, to tan gima kat a foka te tsue of rari Gov ma kat. Ari te bongaa vavis iny men a fo kat aveto te kat ari, sana ri gim ma sarei faarei ya na kainy rejiaf. A ka tsun te fakats ari, ito na toto iny nei petoo. 20 Sana ra, a fan faman tsura te kaa non Gormirmir, to tsura tsintsin farokot kanen nanaa ror tana Tsunaun Jisas Krais, a Tsoiny Fiisaup te fatabin minon te poo minon na aya, ito na mes te saup rara tan kat tana monaagits tovei. 21 An tan nainy te tabin minon Ya, Ayei nai pangis non puainy mes te nai mat non, ai te pangis puan te faarei non u puan iny siinaiv Tsunia, to te nai toto non Gormirmir, Ayei kat non a ka to aya tana parits tsian Tsunia, senviir parits to te atoiny minon Ya na fo mamatsiny ka fain a tou aatouf Tsunia.

Copyright information for `SPS