Philippians 4

Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ami kaa rom tan fakats tsonyo, anyo kaa mirou koman tsian iny kaa fiisen mamimi. Ami te kat vanyo, tsonyo kaa me na mamagat ana nyo fapaas kainy maromi. Ai tovei vamuinyasiny fafaaman to te kaa non mangiir tsonyo, fakats yam a foka te kirkir of im yam tan nainy to ma tsutsun faparits ami ma kaa mimin sen koman iny vangura fapoopoan namami patsukanem koman a Tsunaun.

Sai tovei ami na ina fuan a moun, Erodia ai Senteki, tan fatsutsuar tsumi, ma sekee nyo sing rou tsumi na ina fuan, ami ma tanaf iny faroruak fiisen men isisen tsumi na ina fuan, tana saa, ami faavot tana Tsunaun tsun. Eye, nyo rangat kan marom anyi, Sundagos ito na asanga manyi te kaa minon a man nan “tsoiny vaatau faman” ai te toobing non te kaa fi rom anyi, to anyi na isen te binun faarof fiisen mirom a vainy, nyi te nai faakouts ir a ina fuan a moun ma kaa iny vangura ri. Arin moun te binun faparits fiisen vaminyo ser faakouts ir a vainy ma natiny arin Vurungan Rof nane Jisas Krais, ari natiny binun fiisen miror e Kelemen ana mesapan kan to te binun fiisen vaminyo, e Gov kirkir bus iny a fo asanga rari tan Buk Tsunia, to te kaa ror a asangar a vainy te kaa non a toto na suu.

Anyo koman fi rou nei, mamagat yam tan mamatsiny nainy, tana saa ami te tap faavot fiisen mirom a Tsunaun. Nyo tsue pis rou, mamagat yam.

Tanyir a vainy ma tagei arin kat tsumanyi, iton kat iny koma tamee. Ana nyi te anofe vaare na Tsunaun, a tou tabin me Tsunia te siruu en tan kat vaatsuk. Fakats fiisok vaare na fo mamatsiny ka sana mi ma faakats of naa na fo ka ten Gov, tan saf nainy ei na, te vegiau na romi ten Gov, tsue of naa na foka te aaruts iny romi, san ami ma tsue iny faarof na ya, tana saa Ayei nai faakouts maromi. A aaverof ten Gov te gim rora ma onot tan nat famotsmots iny, san te nai makok nats non u fakats tsumi ana koma mami kan, tana saa ami kaa rom koman e Jisas Krais, ana mi gim rom ma fakats vavis ge koma patang tana fo mamatsiny ka patsun puputaa.

Fafakap nan vegiau tovei, nyo komainy tsue pis rou a mes a ka, amin vamuinyasiny fafaaman tsonyo, favei yam u fakats tsumi fiisen men a foka te tamainy maromi ana foka te onot romi ma variri ya. Nyo fagum rou a mesapan tsumi: fakats yam a foka na fo man, mi te fakats te onot fi romi ma famaari, mi te fakats a foka na fo tavaron, mi te fakats a foka na fo taabos, mi te fakats a foka na fo saavits, mi te fakats a foka na fo rof. Fagum vaare tan kat naa na foka te natiny romi tsonyo ai te nongoiny romi tsonyo, ai te tagei romi tsonyo. Ai Gov te fakifon iny non a aaverof nai kaa fiisen mamiromi.

10 Nyo kaa mirou a mamagat tsian koman a Tsunaun, tana saa, tana fo nainy te naa en, to tsumi faatok iny a tagtag tsumi tsonyo tan tanik iny faakouts vanyo tan faan iny me na moni. Man ovei nyo nat you ami gima soropaar vanyo, sana mi na sikia tu nainy iny faatok iny ya. 11 Tan tsue na ka tovei, te gim non ma faarei vanyo te komainy rou ami ma faan vanyo na fo mamatsiny ka te aaruts iny ronyo, tana saa anyo atou you tana sanaan iny kaa faamo tana foka te kaa mironyon te ar kakaii ge na kinai. 12 Nyo inainy fanatnat bus iny kaa me na ka na kinai, ai to kan nyo inainy fanatnat bus iny a kainy aaruts tsonyo. Anyo atou bus you tana fo sanaan iny kaa faamo, nyo gim rou ma tos i fei, anyo gim rou ma tos ta ka te ruak non. Anyo atou you tana sanaan iny kaa faamo an tan nainy te ainy faviiviits ronyo ge ito te ves ronyo. Anyo atou you tana sanaan iny kaa faamo an tan nainy te kaa fi mironyo na ka na kinai ge na tee kiok. 13 Anyo onot rou tan kat a fo mamatsiny ka te koman fi non e Gov anyo ma kat tana parits tsun ten Krais, Ayei onot non nyo ma kat ya. 14 San te rof non tsumi tan faakouts faarof vanyo an tan kavuu vaminyo ta moni te aaruts iny ronyo tan nainy tovei, to te kaa ronyo.

15 Amin vainy fafaaman to te kaa rom tana ngats fan iny Filipai, ami patsukanem nat rom te nat kan fi ronyo, ami tsun a gum nar vainy fafaaman te faakouts vanyo, tan faan vaminyo na fo fifaan te aaruts iny anyo to na moni, tan nainy te naus osing anyon a pan tsumi na taa Filipai tana gum fan iny Masedonia, voun nainy te favaanan faamuan iny anyon Vurungan Rof nane Krais tsumi. 16 Ai to te kaa kan e varonyo tana ngats fan iny Tesalonaika, ami faan me, mi faan pis mito, u nainy kinai, a fo fifaan ito na fo moni tan nainy te kaa iny aaruts anyo. 17 Tan tsue na ka tovei, nyo gima kaa men koman iny nom ta moni, sana nyo te komainy ma tagei ta ka ta kinai ma as fiisen mimi na fo kat a fo rof te kat bus ami ten Gov, ai Gov nai faan maromi na tafan tsian. 18 Sai tovei nyo koman maromi ma nat fi nei, anyo nom fakap bus a fo fifaan te faan iny mimi tsonyo, sa karap fafis fiisok te koman fi nyo. Anyo kaa me na ka na kinai a onot, to tan nainy te mei me e Epafodaites a foka to te faan iny mimi tsonyo. A fo fifaan to aya na tsuraf faarei non a fifaan te faan iny ami ten Gov, to ten Gov nom ya, sa fapaparei fiisok e Gov. 19 A Gov to, te tsoiny binun anyo, kaa minon a mamatsiny masun a kinai fiisok ana Ayei kan nai faan maromi na mamatsiny ka na kinai te aaruts iny romi tana sanaan a saavits, tana saa, ami kaa rom koman e Jisas Krais. 20 Jio, ara ma faan iny kat iny vamarits kainy e Gov a Tamarara, tan mamatsiny nainy a sikia, ta fafakap nan. Man ovei.

21 Anyo faan iny naa rou nainy rof tsumin vainy taabos faavot u fasito ten Krais Jisas naa Filipai. Vamuinyasiny fafaaman te faakouts ror tsonyo tovei ari faan kan iny men tsue nainy rof tsuri tsumi. 22 A fokinai vainy fafaaman faavot te kaa ror nei tana ngats fan tsian iny Roum te faan kan iny men tsue nainy rof tsuri tsumi, eye tsuri kan vainy fafaaman te binun ror koman a numaa ten Aatouf Sisa.

23 Nyo faakats of rou a koma ree'un tana Tsunaun Jisas Krais ma kaa fiisen me na aave mami. Man ovei.

Copyright information for `SPS