Revelation of John 10

A Morena An Kots Noun Kakaii

Kat to ana nyo tagei to na mes a morena na siireits of minon peto poo fi me Gormirmir. A koroo faarein vau tsunia, an buuto afis to na patsuun ya; a nain ya faarei to na nuaf an fuan mou tsunia faarei ton tsuun nan guaf kurun. Ayei kaa men kots noun kakaiin takarat niman ya. Ana ayei tsutsun to, an mou matou naa fi to namaan, an mou keeruk naa fi to tan puputaa, ana ya kuu fatsian to faarein tangis tana fo Laion. Voun kuu fatsian tsunia, fits barak biny fatabiny towa men gurus tan barak. Tan nainy te poor fits barak to, nyo pon to ma kirkir; sana nyo nongoiny vegiau te poo fi me Gormirmir sa tsue na ka, “Munmun iny a ka te pokei iny fits barak; to kirkir vaare iny!”

Kat to ana morena na siireits to te tagei anyo tsutsun non namaan ai tan puputaa, faarua iny naa to na niman Gormirmir, ana ya fakei ton tsuen man non jias tsuan tana asangan e Gov te toto non tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan, te fapogaar a Gormirmir ana fo mamatsiny ka tsunia, ana monaagits fiisen men fo mamatsiny ka tsunia, ai namaan fiisen me na fo mamatsiny ka tsunia. Ana morena na siireits tsue to, “Gov gim non ma anaanos tan vovou iny fakats Tsunia! Sana sikia, tan nainy te puuf non a faafits nar morena na tsufing tsuan, ai Gov te nai kat famainy ovei a ka to tan fakats takop Tsunia, to te tsue pokaa faamuan bus iny Ya tan fuainy tsoiny binun Tsunia, iton fuainy kuigin.”

Kat to ana nyo nongoiny ton vegiau te poo fi me Gormirmir tsue pis to na ka tsonyo, “Kuar nyi nom ton kots noun kakaiin takarat te kaa non niman a morena na siireits to te tsutsun non namaan ai tan puputaa.”

Nyo naa to tana morena sa nyo rangats yan kots noun kakaii to. Ana ayei tsue to na ka tsonyo, “Nom, nyi te ainy ya; te togaaf famaajiin marom anyi tan mokoor, sai te naa non ya ngue manyi, ai te nai faarein sisingif saavits ovei.”

10 Nyo nom kots noun kakaii niman ya, sa nyo ainy ya, ya saavits ovei tsun nato faarein sisingif ngue vanyo. San voun nainy te ainy anyo ya, ya togaaf famaajiin to na mokoor navanyo. 11 Sa ya tsue of vanyo, “Nyi ma tsue pokaa pis tsuri tan vegiau ten Gov te ruak non vou tana fokinai gum fan, ai tana fokinai viir puainy mes, ai tana fokinai vegiau fafoofan kanen, ai tan fokinai gotouf.”

Copyright information for `SPS