Revelation of John 11

Gov Jiats Me Na Ina Fuan A Mes Iny Favaanan

Gov faan vatuanyo na painy ar nau a ngafngaf a viviakoo, kaa minon as'as nana ngaf ana ayei tsue to, “Tsun ngaf a saape ten Gov an fatsung fafaatouf, ana nyi te as ir a vainy to te fafaatouf ror koman a saape. Sana nyi ma ngaf vaare na pan iny vaaguam koman a aunon jiarasan nana saape. Ngaf vaare, tana saa, Gov faan rarorin vainy vavaajets, ana ri te nai kat fifiiring a Ngats Fan Tsian a Taabos onots non fats safunuu ana fuan (42) na iifaa. Nyo nai jiats ra naats rou a ina fuan a mes iny favaanan, te vau ror vau iny reesik; ana ri te pokein vaanan ten Gov tana isen a tapan an fuan a natus an gonom safunuun nainy.”

A ina fuan a mes iny favaanan to arin u fuan oliv nau ana fuan a tsuun nan kurun to te tsutsun ror matan a Tsunaun te tatagaa ot non tana monaagits faavot. To ten sei na mes te tanaf non ma kat fijior rari ee, u guaf te ruak ising minon ngue rari, ai te atsun famat vainy te koma iring rari; tan kat to, a mes tanaf non ma kat fijior rari, mat eranats ror. Ri kaa miror a parits iny kat tap a ruat korosuu ma tsidup vaare mi ya tan nainy te pokei iny rorin vaanan ten Gov. Ana ri kaa kan miror a parits iny kopis a fo aurom ma takopis faarei arin rafatsiny; ana ri kaa kan miror a parits iny faan iny a fo viir faadis patsun puputaa faavot to tana fo nainy te koman fi rori.

Tan nainy te pokei fakap rori na ina fuan a tsoiny favaanan u vaanan tsuar, ana marei sensen a vouts vavajia, koo rori, “Na Biis” te tafuts osing minon a matan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan koo rori, “Abiis,” nai fapupuaan fiisen ramirori na ina fuan a tsoiny favaanan to. Ayei nai fabiu rarori ya te atsun famat rari, ana pua rari te nai soon tana sanaan tana ngats fan tsian, a pan te tapaar iny ari na Tsunaun tsuri tana pagafuan. U tsuen takop tana ngats fan tsian to te koo rori, “Sodom ai Ijip”. Vainy tana fo mamatsiny viir gum fan, ai tana fo mamatsiny viir vun, ai tana fo mamatsiny viir vegiau fafoofan, ai tana fo mamatsiny viir puainy mes nai tagaa ror tan puainy mes tana ina fuan onots non fopis nainy ana pan, ana sikia ta mes te faan rarori tu tsue faarof ma kats iny arin puainy mes tsuri. 10 A vainy tana monaagits nai paparaa miror a mat tana ina fuan a tsoiny favaanan to. Ana ri te mamagat, ri te fafaan vavis iny a fo fifaan tsuar tan isisen tsuri, tana saa, a mat tana ina fuan a tsoiny favaanan to, te mei men kat iny saraa kamits tana vainy tan puputaa faavot.

11 Voun fopis nan nainy ana pan, fuasfuas sof pis rarori poo fi minon ten Gov, ri te tsun fatabin, ana fokinai to te tagaa rarori oraav fiisok tsun raror. 12 Kat to ana ina fuan a tsoiny favaanan nongoiny ton vegiau tsian te poo fi me Gormirmir tsue na ka tsuri, “Taami yam nei jias!” an vainy te koma iring matoong er, ri naa fi to Gormirmir koman a koroo. 13 Sen tsun ana nuu tsian ruak to; ana isen a pan tan fasafunuu nana pan tana ngats fan tsian tarop enato, ana fits a tapan mes mat rato tana nuu. Ana mesapan tsuri na vainy oraav fiisok to ri vamarits to na Gov iny Gormirmir tana tou karap Tsunia.

14 A fafuan nan a iring tsian fiisok te kap naa, sai tovei, tagaa yam. A fafofopis nana iring tsian fiisok sisiruiny naa ename.

Fafits Nana Tsufing

15 Kat to ana fafits nana morena puuf to na tsufing tsuan, ana fo vegiau tsian ruak to Gormirmir, sa tsue na ka,

“A parits iny tagaa ot iny a monaagits tovei roman, a ka to te fasito iny non a Tsunaun e Gov tsura, ana Krais Tsunia, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, ana Ayei te tagaa ot iny ya tan mamatsiny nainy sikia ta fafakap nan!”
16 Ana ina tangau ana ina fats a tsunaun to te gumgum ror tan fo tagan tsuar matuen e Gov vatsitsikop naa ror fo nair petoo, er faatouf to Gov, 17 ri te tsue na ka,

“Tsunaun Gov a Siireits te kaa muan, ai te kaa nanon, mam tsue faarof naa rom Tsumanyi tana saa, Anyi bibinun fiisen mirom a parits a reits ana Nyi tanik iny tagaa ot osto!
18 Vainy vavaajets peits fiisok Manyi, tana saa, nainy koma seeve Tsumanyi naa os mito. An nainy kat vaatsuk tan vainy mat te naa kan minon.
Ai tovei u nainy tana fo tsoiny binun Tsumanyi, a fo kuigin, nom ror tafan tsuar rof, ana fo vainy ten Krais ito te oraav Manyi, ton vainy kaa miror asangan ana ri kan ton vainy babainy nom ror a fo tafan tsuar rof.
U nainy kat fijior ir a vainy te rurei raror mes a vainy kaner tana monaagits to!”
19 Kat to an pingping tana saape ten Gov unya Gormirmir tapue to ana nyo tagei to na gen te koo rori, “Na Gen Nan Tsue Faunot” gagon koman a saape Tsunia. An kanaf nan ubaar, an gurus, an guruu nan barak, ana nuu ana ruat tsian fiisen minon ais tsidup mito petoo.

Copyright information for `SPS