Revelation of John 13

Fuan A Marei Sensen U Vouts Vavajia

Kat to ana nyo tagei to na marei sensen a vouts vavajia koo rori “Na Biis”, a Tsoiny Veer Ten Krais, te ruak ising me namaan. Ayei kaa me na safunuu na ferekat an fits patsuun, fo isiseiny ferekat, kaa miror isiseiny sapou uupen kakaii. An asangan iring to te tsue vaaserere iny non e Gov kaa non tan isiseiny patsuun. A marei sensen a vouts vavajia to aya faarei non a puusi na vouts a karap te koo rori na Lepad, moun ya faarei non a moun a Bea, ana nguen ya faarei non a nguen a Laion. Ana koraa tsian to te tsutsun non teis, fainy to na marei sensen a vouts vavajia to na parits tsuan fatoobing an tagan tsunia, ya faan kan iny ton gumgum fatoobing tsuan tana marei sensen a vouts vavajia to. Patsuur isen a marei sensen a vouts vavajia to ayei, kaa me na iinin a tageev tsian pon iny ya ma maten, sana tageev tsian to ayei, maaf fatabin en. Ana vainy faavot saar to, ri vovou iny towa. Ana vainy faavot fafaatouf to na koraa tsian to ayei tana saa, ayei te faan iny gumgum tsuan tana marei sensen a vouts vavajia to. Ana ri fafaatouf kainy to na marei sensen a vouts vavajia to ayei, ri tsue to na ka, “E sei te faarei non a marei sensen a vouts vavajia to ayei ee? Ai sei te fapupuaan fiisen minon ya ana ya te fabiu ya ee? A sikia!”

Gov famanat iny a marei sensen a vouts vavajia to ayei ma ngue poor vavis en ya, ana ya te tsue vaaserere iny e Gov. Ai Gov famanat iny towa ma kaa men gumgum iny tagaa ot iny a monaagits onots non fats safunuu ana fuan a iifaa. Ayei tanik iny fijiar to Gov, ana asangan Ya, ana fan to te kaa non Ya, ana fokinai to te kaakaa ror unya Gormirmir. Gov famanat iny ya ma fapupuaan fiisen men vainy tavaron ten Gov ana ayei te fabiu rari, ana ayei kaa miton gumgum ma tagaa ot iny ya na vainy, ana fo mamatsiny vun, an fo mamatsiny gum fan, an fo mamatsiny vegiau fafoofan, an fo mamatsiny puainy mes. Vainy kinai to te kaa ror tana monaagits to, nai faatouf ror a marei sensen a vouts vavajia to aya, iton vainy faavot asanga rari gima kirkir gagon koman buk tabuiny tapogaar non a monaagits to, u buk to te kaa minon asangar vainy faavot te kaa miror a toto na suu koo rorin “Buk Tana Toto”, te fasito iny non a Tsunei Siip to te atsun famat muan tana pagafuan.

“Nongon faarof yam, ami to te kaa mirom teinan iny nongoiny vegiau to te naa minon! 10 To te pisainy fi non e Gov a mes a fafaaman ma naa fi en ya tan kotskots, ito tsun kan tana faaman ten Krais, ayei ma naa tan kotskots. Ai to te pisainy fi non e Gov, a mes a fafaaman ma maten ya tan kirat iny puaan ito tsun kan tana faaman tsunia ten Krais, ayei ma mat tsun en tan kirat iny puaan. Ai tan nainy te ruak minon kat to, vainy taabos u fasito ten Krais ma tsutsun fareits, ri te suu iny a faason tsuar ten Krais.”

11 Kat to ana nyo tagei to na mes a marei sensen a vouts vavajia ruak ising me tan puputaa, ayei te kaa minon fuan a ferekat faarei non ferekat nana tsunei siip, an vegiau tsunia faarei non a koraa tsian. 12 Ayei te nom gumgum tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, ya kat to na binun tsunia to te tsutsutsun fiisen mi ya. Ayei sog rato na vainy faavot an puputaa ma faatouf ari na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, to te kaa me na tageev tsian a maaf. 13 Ana fafuan nana marei sensen a vouts vavajia to ayei, kat ton ka iny faatok reits; ayei kat guaf sa rus me petoo poo fi me Gormirmir matar a fokinai faavot. 14 Ya fagaug rato na vainy faavot to te kaa ror tana monaagits, tana saa Gov famanat iny ya ma kat foka iny faatok reits to matan a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. A fafuan nana marei sensen a vouts vavajia to tsue faparits of rato na vainy ma tanas ari na fats kaisa mamatan faarei to na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, ito na isen te atsun famat tan kirat iny puaan sana ayei toto fatabin ename, vainy ma kat, kat to ma fatsiitsii ri ya. 15 Gov famanat iny a fafuan nana marei sensen a vouts vavajia to ma fatoto ya na fats kaisa to te mamatan faarei non a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to ma vevegiau ya, ana kaisa to te tsue of ir a vainy, “E sei na mes te gim non ma faatouf vanyo ee, ma atsun famat ravaa.” 16 Ana fafuan nana marei sensen a vouts vavajia to sogsog rato na vainy faavot, rin vainy babainy ana ri kan kaa miror asangan, ri kan vainy masun an vainy aaruts, ana ri kan tsoiny binun babainy tana mes a fo vainy te fasito rarori, ana ri kan ton vainy kaakaa babainy an uur, ma kaa mirin goum nimar matou nar ge nai rari. 17 Ana sikia ta isen te nai onot ma foiny ge fafiifoiny on iny ta ka, onot non te kaa minon yan goum to, to te fa'asangan iny non a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, gen as'as to te tsutsun of non asangan a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. 18 Ami ma kaa me na nat a rof an fakats rof ma nat faarof iny ami na ka to ma arasan iny amin as'as nana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, tana saa, u as'as te tsutsun of non a asangan a mes, an as'as to ayein gonom natus gonom safunuu an gonom (666).

Copyright information for `SPS