Revelation of John 14

U Kooman Foun Tan Vainy Tana Tsunei Siip

Kat to ana nyo tagei to na Tsunei Siip tsutsun non tana Tobeer iny Saion fiisen ramirin isen natus fats safunuu an fats a tapan tsoiny to te kaa miror asangan a Tsunei Siip ana asangan e Taman Ya te kirkir en nai rari. Ana nyo nongoiny ton kuun gurus to ayei te poo fi me Gormirmir, kuun gurus to ayei faarei na aurom tsian te tsidup minon tan fats, sa faarei kainy guruu nan barak. Kuun gurus te nongoiny anyo te faarei na Gita to te ferera fi ror vainy. Ana ri na isen natus fats safunuu an fats tapan (144,000) tsoiny koomei ton kooman foun matuen tagan, ai matuer a ina fats a ka na toto ai matuer fuainy tsunaun. A sikia ta mes te onot non ma nom faatsuts tan kooman foun to ayei, sana ri tsun a isen natus fats safunuu an fats tapan tsoiny to te pats fatabiny me Krais tana vainy tan puputaa te natiny ror kooman foun to. Arin tsoiny to ari te gima tsikoor fiisen men moun, fa'aun. Ri vovou iny a Tsunei Siip to tana fo pan te naa vavis non Ya. Krais pats fatabiny rari fapoopoan nara vainy faavot, sa faarei na vaamuan nana pan nan fifaan te naa fi ten Gov ai tana Tsunei Siip. Ana ri kan gima tsue on iny tu gam; ana sikia ta ar aveto ma kaa tsuri, rin taabos ovei.

Fopis A Morena Te Favaanan

Kat to ana nyo tagei to na mes a morena ruaf non jias korosuu, fiisen men Vurungan Rof suu nane Krais ma favaanan iny ya tana vainy faavot tana monaagits to, tana fo mamatsiny viir puainy mes, ai tana fo mamatsiny viir vun, ai tana fo mamatsiny viir vegiau fafoofan, ai tana fo mamatsiny viir gum fan. Ana ayei kuu fatsian to sa tsue na ka, “Mi ma oraav e Gov am vamarits Towa, tana saa nainy kat vaatsuk Tsunia tana vainy faavot tana monaagits to, te naa busen name. Ami ma fafaatouf Ya, tana saa, Ayei te fapogaar a Gormirmir an puputaa fiisen kan me na namaan ana aurom a kookue.”

Ana fafuan nana morena vovou naa to na vaamuan nana morena sa tsue na ka, “A ngats fan a karap iny Babilon taruraa en! Ayei taruraa en! Ana ayei kat raton a vainy faavot ma vovou iny kat iny tsikoor vavis faarei non kat tsunia. An kat to aya, te faarei non ayei faan iny wain parits tana vainy faavot ma jiu ri ya.”

Ana fafofopis nar morena vovou naa to na fafuan nana morena sa ngue poor of towa, “E sei na mes te fafaatouf non a vaamuan nana marei sensen na vouts vavajia to, ana kaisa to, ito te nom goum nain ya ge tan nimainy matou nan ee, nai nom non a fasaraa tsuan tana koma seeve ten Gov faarei non ayei nai jiu non wain parits sikia ma kopis me na aurom, Gov tsiiu iny non ya tana gotan to te faatok finy non Ya na koma seeve Tsunia. Ari nai saraa kamits ror tan guaf to te akoor fiisen minon jiaf totomoiny te koo rorin Solfa, matuen fuainy morenan taabos ai matuen a Tsunei Siip. 11 An um nan guaf akaakoor to te fakamits rarori tan mamatsiny nainy te paas fi naa non jias. Ana ri na sikia tu favusuan tsuri tan voiny min nuaf, tana saa ri fafaatouf nana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to ana kaisa tsunia, ai to tsuri kan te kaa men gogoum tana asangan ya.”

12 Ai tan nainy te ruak minon kat to, vainy taabos u fasito ten Krais ma tsutsun faparits men anaanos faamo tan nainy fiamus an nainy iring tsian fiisok, tsuri te manaats a fo tsuen parits ten Gov ana ri suu faman to ten Jisas.

13 Kat to ana nyo nongoiny ton vegiau te poo fi me Gormirmir sa tsue na ka, “Nyi ma kirkir a ka to: Paparaa fiisok tsuri to te mat me na faason tana Tsunaun tovei roman an tana fo nainy te naa minon!”

“Eye!” te tsue fin Aaven Taabos, “Ari nai favusuan faarof raror, tana saa a binun tsuri te kap busen, ana tafan nana binun a rof te kat ari, naa fiisen ramirori.”

Nainy Agio Tan Puputaa

14 Kat to ana nyo tagaa to, nyo tagei to na koroo na gosee, ana isen a mes faarei to na Guei Tsoiny te bobot e Gov sa ruak iny Mes me gum non tana koroo na gosee to fiisen me na sapou uupe gol patsuun Ya an kirat kokobon ainy fiisok niman Ya. 15 Kat to ana mes a morena tafuts mito tana saape iny Gormirmir ana ya kuu fatsian naa to tana mes to te gum non tana koroo na gosee to, “Binun iny kirat kokobon ainy fiisok Tsumanyi, agio na kainy ainy, tana saa u nainy agio fatoobing te ruak en an kainy ainy tan puputaa te matsua er.” 16 Ana mes to te gumgum tana koroo faviir iny ton kirat kokobon ainy fiisok Tsuan patsun puputaa sa agio, Ya guam towa.

17 Kat to ana nyo tagei to na mes a morena tafuts minon tana saape Gormirmir, kaa kan minon kirat kokobon ainy fiisok. 18 Kat to ana mes a morena, ito na tatagaa ot tan guaf tafuts mito tan fatsung fafaatouf, ya kuu fatsian fi naa to tana morena to te kaa minon kirat kokobon ainy fiisok, “Binun iny kirat tsuam kokobon ainy fiisok, ots ravainy fo fua tan tanun Gereip tan puputaa, tana saa u fua te matsua er!”

19 To sana morena faviir iny ton kirat kokobon ainy fiisok tsuan tan puputaa, ots ravainy fua nan ngits koo rin Gereip ya ravainy naa towa koman a pan a ka tsian iny memedak fua nan ngits Gereip. Ana pan a ka tsian to ayei faatok iny non a koma seeve ten Gov. 20 U fua nan ngits Gereip memedak ror tana pan iny memedak fua to jiarasan tana ngats fan, an rafatsiny tafuts ising mito tana pan iny memedak fua sa koor naa sa nai kookop a pan, onots a fopis a natus (300) a kilomita na viviakoo ana isen a ngaf boo nan ya.

Copyright information for `SPS