Revelation of John 17

Moun A Karap A Tsitsikoor Nom A Fasaraa

Kat to ana isen tsuri na ina fits nar morena to te kaa miror kobuu naa mito tsonyo sa tsue na ka, “Taame, nyo te nai faatok manyi na fasaraa tana moun a karap a tsitsikoor to, to te gum non patsun a fo aurom kinai, ayei na ngats fan tsian a karap to te fatsun panan a fo aurom kinai. Fo gotouf tana monaagits to te tsikoor fiisen me na moun a karap a tsitsikoor to. Ana vainy tana monaagits to tsikoor fiisen kan mi towa, ana ri piou fiisen miton kat iring tsunia ser mafuu faarein vainy jijiu.”

An Aaven Taabos tutuei vatuanyo ana morena govets vatuanyo tana pan a uur. Nyo tagei to na moun gum non tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia na goutsiroun, kaa men tsue vaaserere nane Gov te kirkir vavis en puan ya; ana ayei kaa minon fits patsuun ana safunuun a ferekat. A moun to, vau raarav maato an goutsiroun fabong an saavits fiisok, ana foka gengen faarei non gol an kainy vau kat ari tan fats mamarof an saavits ana fo maag saavits fiisok. Ya nom tap iny to na gotan kat ari tan gol, via taptap men fo kat a fo kuav matan e Gov ana fo kat iny tsikoor iring vavajia tsunia na moun a tsitsikoor to. Nain ya, ri kirkir iny a asangan a takop, kifon vegiau to, “Anyo, Babilon a ngats fan a karap, a tsinan tsitsikoor ana fo kat iny tsikoor iring vavajia fiisok te kaa non tana monaagits to.” Ana nyo tagei to na moun to na mafuu tsunia te jiun rafatsiny nan vainy taabos u fasito ten Krais, an rafatsiny na rarin vainy to te atsun famat, tana saa ari te faaman ten Jisas.

Nainy te tagei anyo ya, nyo saar fiisok to.
“Kat fei sanyi saar em ei?” te rangats fi vanyo na morena, “Nyo nai tsue of marom anyin kifon vegiaun takop tana moun to, ai tana marei sensen a vouts to te kaa minon fits patsuun ana safunuu na ferekat to, to te govets naa ya. A marei sensen a vouts to te tagei anyi, te toto muan, sin tovei, ayei sikia ma kaa non to; ayei kat iny tafuts osing minon a matan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan koo rori ‘Abiis’, Gov nai fakei nats non ya unya Hel. Ana vainy to te kaa ror tan puputaa to asanga rarin gima kirkir gagon koman Buk to te kaa miror asangar vainy kaa miror a toto na suu, tabuiny tapogaar non a monaagits to, nai mata karian ror te tagei fatabiny pis fi rori na marei sensen a vouts to te mat fi ya muan, ai tovei ayei sikia ma kaa non to.

“A mes ma kaa men fakats arasan ma nat faarof iny a ka to: u fits patsuun, ayein fits a painy tet, to te gum non a moun patsu rari, ana ri kan a fits a gotouf. 10 Ngim ma gotouf to, te mat buser, ana isen tsuri tagaa ot non ana mes a isen tabuiny ruak minon, nainy te ruak minon ya, ayei nai kaa taataun tsun nanon, tana saa, Gov famanat iny non ya ma faarei ya na aatouf tan ar nainy tsun. 11 Ana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to te toto muan, ai tovei gima kaa bus non, ayei faarei non a fajian nar gotouf ana ayei na isen tsuri na fafits nar gotouf, Gov nai fakei nats non ya unya Hel.

12 “Safunuu na ferekat to te tagei anyi ari na safunuu na gotouf to tabuiny tatagaa ot ror, sana ri nai kaa miror gumgum iny tatagaa ot faarei raror gotouf tana isen tsun a aua fiisen me na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. 13 Ari na safunuu nar gotouf to te kaa tsun miror sen tsun fakats, ana ri faan iny ror a parits an gumgum iny tagaa ot tsuri tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. 14 Ana ri nai fapupuaan miror a Tsunei Siip to, sana Tsunei Siip to fabiu rarori, tana saa, Ayei na Tsunaun tan fuainy tsunaun ana Ayei na Aatouf tan fuainy gotouf. Ana fokinai to te kaa fiisen mi Ya, rin vainy to te pisainy bus Ya ana Ayei fikoo ratuari ana ri suu faman to Tsunia te fabiu fiisen me na Tsunei Siip to tan nainy te fapupuaan ari.”

15 Kat to ana morena tsue kainy to na ka tsonyo, “A fo aurom te tagei anyi te gumgum a moun a tsitsikoor to, ton vainy u tagin kinai tana fo gum fan vavis, ana fo mamatsiny viir vainy vavis, ai tana fo viir puainy mes, ai tana fo vegiau fafoofan kaner. 16 Safunuu na ferekat te tagei anyi ana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to nai tsugei nats ror a moun a tsitsikoor to; ana ri nai puruur osing ror ya na fo mamatsiny ka ana ya te beerbeer enanats; ana ri te nai ainy nats a fo venoo nan ya, er nai ravainy nats towa tan guaf. 17 Gov patsukanen to te fakei fakats aave rari fakats iny vovou iny mangiir Tsunia. Ana ri kaa tsun miror sen tsun fakats to tan faan iny gumgum iny tatagaa ot tsuri tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, onot non tan fo vegiau ten Gov te kat Ya nai ruak iny man ovei nanon.

18 “A moun to te tagei anyi, ayei na ngats fan a karap a reits to te kaa minon a aatouf te tatagaa ot iny non fuainy gotouf tana monaagits to.”

Copyright information for `SPS