Revelation of John 18

Babilon Te Taruraa En

Voun a ka to, nyo tagei to na mes a morena of minon poo fi me Gormirmir. Ayei kaa me na parits a reits an siinaiv tsunia ya kat to na monaagits to sa arasan fakap ovei en. Ayei kuu fatsian to ya tsue to na ka, “Babilon te taruraa en! A ngats fan tsian a karap taruraa en! Roman ayei na fan tan aaven iring an masarau guam faavot ror tsunia, marei iring kan via ror tsunia. Babilon taruraa en, tana saa, ayei te faan ir vainy faavot wain tsunia, ya fajiu ratuarin wain parits nan kat iny tsikoor iring vavajia tsunia. Ana fo gotouf tana monaagits to tsikoor fiisen mi towa tsunia te komainy mauts non kat iny tsikoor iring vavajia tan kat to aya tana vainy to te fafiifoiny vavis iny a foka tsuar tana monaagits to ruak faarei ror vainy masun.”

Kat to ana nyo nongoiny ton mes vegiau te poo fi me Gormirmir tsue to na ka,

“Tafuts osing mi yam a Babilon, amin vainy fasito Tsonyo, mi ma naus osing mi ya, am katkat aveto fiisen vaare mi towa, ma gim ami ma nom ta fo fasaraa tsunia,
tana saa ayei nom fasaraa tana fo aveto tsunia, via taptap sa nai onot en Gormirmir, Gov fakats patsukainy non a fo kat iny iring tsunia.
Biny fatabiny a iring iny Babilon faarei te kat fi ya tana mesapan. Biny fatabiny fasaraa tan a iring te kat ya ma nom fafuainy pis ya ta fo fasaraa tana iring tsunia. Mi ma tsiiu iny wain iny saraa kamits koman a gotan tsunia ma parits fafisfis iny yan wain to te kakouiny of ya na mesapan ma jiu ri ya.
Kat fakakamits yam, am kat fatatangis towa, senviir as'as te faan finy ya na tsivon tan kat iny paparaa men masun an asangan tsian. Ayei natiny tsue patsukainy non a ka tsivon, ‘Nyo gum rou nei, anyo na muiny aatouf! Anyo na sikia ma amov, ana nyo gim rou ma nai ugun fiisen men tangis!’
To sana, fo mamatsiny kan iring vavajia nai ruak non tsunia tan sen tsun nainy: a faadis, an nainy ugun tsian ruak nats non ana fo tangis, an nainy ves ruak kan nats non. An guaf nai akoor non a Babilon, tana saa, a Tsunaun e Gov to te kat non vaatsuk tsunia, Ayei na siireits.”
A fo gotouf tana fo mamatsiny gum fan tana monaagits to, ito te tsitsikoor fiisen mi ya, ana ri kat kainy ton koman parits tan puainy mes fiisen mi ya, nai tangis eraror ana ri te susuiny matan iny a ngats fan tsian to tan nainy te tagei finy arin um nan guaf akoor tsunia. 10 Ri tsutsun ror veevian fiisok, tana saa, ari oraav ror a tou saraa kamits tsunia, ri te tsue na ka, “Reesik tsian fiisok! Sekeiny ngats fan tsian iny Babilon! O Babilon, anyi na ngats fan tsian a reits! Tan isen tsun a aua, nyi nom rom a fasaraa tsuam!”

11 Ana vainy fafafiifoiny a foka tana monaagits to tangis towa ana ri susuiny matan of towa, tana saa, a sikia ta mes ma foiny vaarik pis ta fo ka tsuri; 12 a sikia ta isen ma foiny pis tu gol, silva, fats mamarof ana fo maag saavits fiisok; ana fo raarav goseen saavits, fo raarav maato an goutsiroun fabong, an raarav garamos; an fo viir nau tauf tsuraf ana fo viir ka te kat ari tan ngiis nana Elefen, ana foka te kat ari tan nau foiny a nai jias, ana bras, an aiyan ana fo fats kaa miror gogoum gengen pua rari; 13 ana fo sinamon gen tatau ge na monaan tauf tsuraf gen fungan, tapui na tauf tsuraf, an jiaf akaakoor tauf tsuraf ana mes a foka; wain ana suun, palawa an wit, ana fo bulumakau an siip, ana fo hos an karis, ana fo tsoiny binun babainy tana mes a vavainy ana mes a vainy to te gog mi ri tana puaan. 14 Ana vainy fafafiifoiny a foka tsue to tana ngats fan, “Fo mamatsiny ka te pon iny anyi ma fasito iny, kajiaa babainy er, masun ana foka te mangiir anyi te naus osing kan manyi, ana nyi gim rom ma nai sab fatabin pis rari!” 15 Ana vainy fafafiifoiny a foka to te nom a masun tan fafiifoiny iny a foka tsuar koman a ngats fan to aya, nai tsutsun raror veevian, tana saa, ari oraav fiisok ror a tou saraa kamits tsunia. Ri nai tangis ror ana ri te nai susuiny matan, 16 ana ri tsue to, “Reesik tsian fiisok! Sekeiny ngats fan tsian iny Babilon! Anyi vau a fo vaun goseen saavits, ana fo vau gengen maato an goutsiroun fabong an saavits fiisok, ana nyi pau me na puam foka, kat ari tan gol ana fats mamarof ana fo maag foiny nararin nai jias! 17 Koman a isen tsun a aua fo mamatsiny masun tsumanyi kajiaa babainy er!”

Ana fo tsoiny tau faavot, ana rin vainy jejias tana fo toraara, ana rin fo vainy binun tana toraara, ana ri kan a mes a vainy to te fafafiifoiny iny a foka tsuar nom ari namaan tsutsun ror veevian,
18 ana ri kuu fatsian to, ito te tagei finy arin um nan guaf tana ngats fan tsian to, “A sikia ta isen ta ngats fan, te karap fafis iny non a ngats fan to aya!” 19 Ri us vavis a patsuur kuaf, ri tangis, ser susuiny matan to, ri tsue to na ka, “Reesik tsian fiisok! Sekeiny ngats fan tsian iny Babilon! Anyi na ngats fan tsian, iton fuainy vainy te fasito iny ror a fo toraara te taan vavis ror namaan ana ri kaa mito na masun tan mamatsiny masun tsumanyi! Ai koman a isen tsun a aua fo mamatsiny masun tsumanyi kajiaa babainy er!”

20 Mamagat yam, ami na taa Gormirmir, tana saa, ayei te nom bus a tafan nan iring tsuan! Mamagat yam, amin vainy taabos ten Krais ana min fuainy amaraav ana mi kan a fo kuigin, tana saa, Gov tafainy bus ya tan kat te kat ya tsumi!”

21 Kat to ana morena na siireits nom to na fats a karap faarei non a fats a karap to te memedak rorin wit, ya tats fatsipaf iny naa towa namaan, sa tsue na ka, “Anyi, Babilon a ngats fan a karap, Gov nai kat fakajiei faarei marom anyi na fats a karap to, to te kajiaa babainy en ana vainy te gima tagei oiny pis manyi. 22 A fo kooma tana Gita ana fo koov ana fo tsufing ana fo vadou gengen gim rori ma nongoiny pis nats ya tsumanyi, Babilon. A fo vainy binun nat nai nun babainy raror naa tsumanyi, an tangis nana fats iny gogoa wit sikia rori ma nongoiny pis nats ya tsumanyi, Babilon! 23 Kurun nan lam gim rori ma tagei pis ya tsumanyi, an nguer fo tsoiny fanging an muiny fanging kakoun osto iny fanging gim kainy rori ma nongoiny pis manyi! Fiisia, muan vainy fafafiifoiny a foka tsuri tsumanyi, Babilon, a vainy siireits fiisok tana monaagits tovei, ai tana fo paapau tsuam, Babilon, nyi fagaug faavot a vainy tana monaagits to!”

24 Gov fasarei na Babilon tana saa, ayei kaa en tana iring ito tan atsun famat ir a vainy te favaanan iny Vurungan Rof nane Krais, an mes panainy vainy taabos, u fasito ten Krais. Eye, Babilon, ayei te ong a patang nan rafatsiny nar vainy faavot ito te atsun famat ravaa tana monaagits to.

Copyright information for `SPS