Revelation of John 19

Voun a ka to, nyo nongoiny ton kuu tsian faarei tagin kinai nar vainy unya Gormirmir, te tsue na ka, “Aleluya! Saup fatabin, vamarits, ana parits a reits ma naa fi tana Gov tsura! Variri a asangan e Gov, tana saa, kat vaatsuk ten Gov, u man an tavaron! Ana Ayei fatanai ton kat iring tana moun a tsitsikoor to, to te kat fifiiring fi ya na vainy tana monaagits to tan vovovou iny kat iny tsikoor tsunia. Gov faan iny fasaraa tsunia tana saa, ayei kaa me na iring tsian fiisok ito tan rafatsiny tatsiiu tan nainy te atsun famat finy yan tsoiny binun ten Gov to sen Gov biny fatabiny a iring tsunia.” Ana ri kuu fatsian pis to, “Aleluya, variri a asangan e Gov! An um nan guaf akoor tana ngats fan tsian paas fi enato jias tan mamatsiny nainy sikia ta fafakap nan!” Tangau ana ina fats a tsunaun ana ina fats a ka kaa miror a toto fatukun matuen e Gov ri faatouf Towa ito te gum non tan tagan, ana ri tsue to na ka, “Man Ovei! Aleluya, variri a asangan e Gov!”

Guainy Nan Fanging Tana Tsunei Siip

Kat to an vegiau poo fi mito tan tagan ten Gov tsue to na ka, “Variri yam a asangan e Gov tsura tsumin fuainy tsoiny binun Tsunia, ana rin vainy faavot kaa miror asangan gen vainy babainy to te oraav ror Ya!”

Kat to ana nyo nongoiny ton vegiau te faarei men vegiau nar tagin kinai nar vainy kat faarei gurus nana aurom a kookoor tsian tsidup minon tan fats, ana ya faarei kainy ton guruu nan barak. Nyo nongoiny rari te tsue na ka, “Aleluya, variri ra na asangan e Gov, tana saa Tsunaun tsura, Gov a Siireits, tatagaa ot non, Ayei na Aatouf! Ara ma paparaa ra te mamagat; ra te vamarits Ya! Tana saa, u nainy fanging tana Tsunei Siip te naa os mito ana moun Tsunia kakouiny bus a tsivon tana tou fanging. Gov fainy yan vaun saavits goseen kafof an kakanaf ma vau ya.” (U vaun goseen kafof faarei non kat tavaron tan vainy taabos u fasito ten Krais.)

Kat to ana morena tsue to na ka tsonyo, “Kirkir a ka to: Paparaa fiisok tsuri to te nom vebus nan guainy nan fanging tana Tsunei Siip to.” Ana morena tsue pis to na ka, “A fo vegiau tovei, u vegiaun man ten Gov.”

10 Ana nyo fatukun naa to peto moun ya, ma faatouf anyo ya, sana ayei tsue na ka tsonyo, “Kat fi vaare na! Nyo na tsoiny binun faarei marom anyi, ai tana fo vamuinyasiny fafaaman tsumanyi, ito na vainy te tsutsun faparits ror ri te nom tap iny a man te pokei bus iny e Jisas. Faatouf yam e Gov!”

A man to te pokei bus iny e Jisas, ayei na ka te faparits raror fuainy kuigin ma favaanan iny arin Vurungan Rof nane Krais.

A Mes Te Gum Tounon A Hos A Gosee

11 Kat to ana nyo tagei to na Gormirmir te tapue, ana isen a hos a gosee kaa kaa en na aya. A Mes jejias tounon ya koo rori na “Isen to te Suu Faman iny non Vegiau Tsunia ana Man”; Ayei vovou tsun iny non kat tavaron tana tou kat vaatsuk Tsunia tan kat iny fapupuaan, Ayei vovou tsun iny non kat iny fapupuaan men kat tavaron. 12 Matan Ya faarein guaf kurun, ana Ayei kaa minon sapou uupe gol kinai patsuun Ya. Ayei kaa minon asangan kirkir ari Tsunia, sana sikia ta isen ta mes te natiny non ya, Ayei tsun Tsivon te natiny non. 13 U vau beberus iny jiarasan te vau Ya, fabub ya tan rafatsiny, an asangan te koo ri Ya, “U vegiau ten Gov.” 14 An vainy puaan iny Gormirmir vovou naa towa, ri jias tounor hos gosee ana rin vau men vaun saavits goseen kafof. 15 U kirat iny puaan ainy fiisok tafuts ising me nguen Ya, ana ayei fabiu raror fo viir gotouf tan fo mamatsiny viir gum fan. Ayei nai tagaa ot faparits raror rin vainy faavot fiisen men kat iny manaats a fo faun, ana Ayei nai medak ravaa raror vainy te gim ror ma manaats fo faun faarei ror fua tana pan iny memedak fua to te faatok iny non na koma seeve ten Gov a Siireits. 16 Tan vaun iny jiarasan Tsunia beberus ana moun Ya, kaa men kirkir, u asangan: “Aatouf tan fuainy gotouf ana Tsunaun tan fuainy tsunaun.”

17 Kat to ana nyo tagei to na morena tsutsun non tana nuaf. Ana ayei kuu fatsian to tan marei faavot te ruaf ror korosuu, “Taami yam, am vaaguam faavot mito tan guainy tsian ten Gov! 18 Taami yam, am ainy ton venoo nar fuainy gotouf te nai mat ror ana rin tsoiny mumua tan vainy puaan, ana ri kan vainy puaan, an venoo nar fo hos an vainy jejias hos, an venoo nar vainy faavot iton fuainy tsoiny binun babainy tana mes a fo vainy te fasito rarori an venoo nar vainy kaakaa babainy an uur an venoo nar vainy karap kaa miror asangan ana ri kan vainy babainy!”

19 Kat to ana nyo tagei to na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia koo rori na Tsoiny Veer Ten Krais, an fuainy gotouf tana monaagits, an vainy puaan tsuri vaaguam faavot iny fapupuaan me na isen to te jias tounon a hos a gosee, an vainy puaan kan Tsunia. 20 Ana Ayei kotskots to na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to fiisen kan me na fafuan nana marei sensen a vouts vavajia te koo rori na Kuigin Gamgam to te kat kat a foka iny faatok reits matan a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. Tan kat a foka iny faatok reits to, ayei fagaug rato na vainy to te nom goum tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to ana ri fafaatouf to na kaisa tsunia. Ana Ayei jias to tounon a hos a gosee faviir iny naa to na ina fuan, u toto farokot koman na Naaman Nan Guaf to te akoor fiisen minon solfa jiaf fisikii. 21 An fuainy gotouf an vainy puaan tsuri mat rato tan kirat nana puaan to te tafuts ising me nguen a mes to te jias tounon a hos a gosee: an marei faavot ainy ton venoo nar vainy te mat, ser viits guas ir.

Copyright information for `SPS