Revelation of John 21

A Korosuu Na Foun Ana Monaagits A Foun

Kat to ana nyo tagei to na korosuu na foun ana monaagits a foun. Koroo suu na tamuan ana monaagits a tamuan kajiaa ovei ra naa ana namaan gima kaa pis. Ana nyo tagei to na Ngats Fan Tsian a Taabos, a Jerusalem a foun of fi minon Gormirmir ten Gov kakoun busen faarei te kakoun fi non a muiny fanging vaun saavits fiisok tsuan ma tainytainy ya natsioiny. Nyo nongoiny ton vegiau tsian te poo fi me tan tagan te tsue na ka, “Tovei na fan ten Gov te kaa non fapoopoan nar vainy, ana Ayei patsukanen nai kaakaa fiisen ramirori, ana rin vainy Tsunia fatoobing. Ana Ayei patsukanen nai kaa fiisen ramirori ana Ayei na Gov tsuri. Ayei nai sap ravainy non fo susuiny matan mata rari. Ana sikia pis ta mat, ge tu reesik, ge tu tangis, ge ta kamits, tana saa a fo mamatsiny kan tamuan tovei kajiaa ovei raror.”

Kat to ana isen to te gumgum tan tagan tsue to na ka, “Tovei Nyo kat a fo mamatsiny ka, ri foun mito!” Ana Ya tsue pis to na ka tsonyo, “Kirkir vegiau to tana saa a fo vegiau tovein man ovei, onots non a fokinai faavot ma faason tsunia.” Ana Ya tsue to, “Fo mamatsiny ka te kap buser! Anyo na vaamuan ana Nyo na fafakap kan. Nyo na tatanik nan fo mamatsiny ka, ana Nyo kan a fafakap nana foka. E sei na mes te iinyu non ee, Nyo nai fajiu rou ya na aurom a sikia ta foiny nan tana aurom a kookue te kifon iny non a toto na suu. Ai to ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto ee, nai nom non a fo mamatsiny ka te tsue of Anyo ya ma faan iny ana Nyo nai faarei rou a Gov tsunia, ana ayei nai faarei minon a guei tsoiny Tsonyo. San vainy to arin ororaav, an vainy vavaajets, an vainy iring vavajia fiisok, an vainy fifitokon mes, an vainy kat kat, kat iny tsikoor, an vainy fifiamatsuan an kat kat pau, an vainy fafaatouf gov gamgam, an vainy gamgam, a fokinai to ari naa fi ror tana fan tsuar, ito tana Naaman Nan Guaf to te akoor fiisen minon solfa jiaf fisikii. Ayei na fafuan nan a mat.”

Jon Tagei A Jerusalem A Foun

Ana isen tsuri na ina fits a morena to te kaa minon fits kobuun via, via minon fits fafakap nana fokan iring vavajia naa mito tsonyo ya tsue to na ka, “Taame, nyo te faatok manyi na muiny fanging, a moun tana Tsunei Siip to.” 10 An Aaven Taabos tutuei vatuanyo, ana morena govet vanatuanyo patsun na tobeer a nai tsig. Ya faatok vatuanyo na Jerusalem, a Ngats Fan Tsian a Taabos te of minon peto, poo fi minon ten Gov Gormirmir, 11 kakanaf minon siinaiv ten Gov. Ana ngats fan tsian kanaf faarei to na fats a saavits fiisok foiny nan ya na nai jias a fats koo rori na Jaspa, ana ya arasan faarei to na tsin. 12 A ngats fan tsian to ayei, a aunon a bau faafis faavot a nai jias ana kaatsian kaa minon a safunuu an fuan matainy sobaa ana isen a morena nar ina safunuu ana fuan a morena te tagaa ot rarorin isiseiny matainy sobaa to. Tan isiseiny matainy sobaa to ari, kaa minon kirkir nar asangar isisen nar safunuu ana ina fuan a vun tan vainy Isrel. 13 Te kaa minon fopis matainy sobaa tan fats tatangin, fopis matainy sobaa tan sen tatangin kaa non tana pan te roruak minon a nuaf, an fopis matainy sobaa tan mes tatangin kaa non tana pan te taf minon a ainysat iny vou, fopis matainy sobaa tan mes tatangin kaa non tana pan tana kowan, an fopis matainy sobaa tan mes tatangin kaa non tana pan tan kabas. 14 Aunon nana ngats fan tsian to ayei te fatsun patsun a safunuu ana fuan a fats to ai tan isiseiny fats to te kaa minon kirkir nar asangar isiseiny nar safunuu ana ina fuan a amaraav tana Tsunei Siip to.

15 Ana morena to te vevegiau fiisen vaminyo, kaa me na painy ar nau a ngafngaf kat ari tan gol, ngaf non ya na ngats fan tsian, ana ya te ngaf kainy matainy sobaa nan ya, ana aunon nan ya kan. 16 A ngats fan tsian to ayei, a viviakoo ana tatabuan nan yan senviir ovei tsun. Ana morena ngaf to na ngats fan tsian fiisen me na painy ar nau a ngafngaf tsuan: viviakoo nan ngats fan, ana tatabuan nan ya ana nai jias nan ya senviir faavot onots rora fuan a tapan an fuan a natus (2,200) kilomita. 17 Ana morena ngaf kainy to na aunon, nai jias nan ya onots fopis safunuu ana aunom a ngaf, vovou iny a painy ar nau a ngafngaf to ayei kainy ngaf a foka, vainy natiny ngafngaf iny ror ya, morena ngaf kan iny a painy ar nau a ngafngaf to ayei. 18 Ngats fan tsian patsukan Gov kat ya tan gol faman, sa arasan faarei tsuiny a tsin, ana aunon nana ngats fan tsian Gov kat ya tan fats saavits fiisok te koo rori na Jaspa. 19 A fats a marats ana poon nana aunon nana ngats fan tsian to, Gov kat fasaavits geinygeiny tsuiny ya tan fats saavits fiisok foiny nan ya na nai jias. Ana vaamuan nana fats a marats ana poon to ayei kaa minon fats kakanaf koo rorin Jaspa, ayein fafuan nar fats u mokepai koo rorin Safaia, ana fafofopis nar fats goseen vavagiris, an fafats nar fats u wuwiir koo rorin Emerol, 20 an fangim nar fats kaa miror goutsiroun an gosee koo rorin Sadonikis, an fagonom nar fats goutsiroun te koo rorin Konilian, an fafits nar fats u totomoiny koo rorin Krisolait, an fajian nar fats u wuwiir te koo rorin Beril, an fasia nar fats u totomoiny gengen koo rorin Topas, an fasafunuu nar fats u wuwiir te koo rorin Krisopres, an fasafunuu ana isen nar fats kaa miror mokepai an wuwiir koo rorin Jasin, an fasafunuu ana fuan nar fats u maato te koo rorin Ametis. 21 Safunuu ana fuan matainy sobaa to ayein, u safunuu ana fuan a fats kakanaf fiisok foiny na rarin nai jias: tan isiseiny matainy sobaa te kat ari tana isen a fats a kakanaf fiisok ana kaatsian tana namaan te koo rori Pel. Ana sanaan tana ngats fan tsian to ayei, kaa minon gol faman, an gol faman to arasan faarei non a tsin.

22 Nyo gima tagei ta saape koman a ngats fan tsian, tana saa a saape a ka patsukan tana Tsunaun, e Gov a Siireits ana Tsunei Siip. 23 A ngats fan tsian to ayei sikia non ma komainy a arasan tana nuaf ana iifaa ma fa'arasainy ya, tana saa, siinaiv ten Gov fa'arasainy non ya, ana Tsunei siip faarei non kurun tsunia. 24 Ana vainy tana monaagits tovei nai taan vavis raror tana arasan tana ngats fan tsian to, ana fuainy gotouf tan puputaa tovei nai mei miror a fo mamatsiny ka kainy fapaas asangar ana fo masun a fo rof tsuri tana ngats fan tsian to kainy faan tana Tsunaun. 25 Ana fo matainy sobaa nana ngats fan tsian to ayei tapue patsukaner raror tan mamatsiny nainy; ana ri sikia ror ma pingping on tana saa, a sikia pis ta voiny na aya. 26 Ana fo mamatsiny kan karap an saavits ana masun faavot tana vainy tan mamatsiny viir gum fan tana monaagits to nai mei ra naa rori tana ngats fan to ayei. 27 Sana sikia ta isen ta ka tan aveto nai sof oiny mi naa rori tana ngats fan tsian to, gen sikia ta mes te kat kat non kat iny tsikoor, gen vainy gamgam, ari kan sikia ror ma sof ya, a vainy tsun ton asanga rari kaa non koman Buk nar asangar vainy te kaa miror na Toto na Suu tana Tsunei Siip to, nai sof ror koman a ngats fan tsian to ayei.

Copyright information for `SPS