Revelation of John 22

Kat to ana morena kan to ayei, faatok kan vatuanyo na aurom tsian, a aurom to te kifon iny non a toto na suu, a kakanaf ana arasan faarei non a tsin, koor fi minon tan tagan ten Gov ai tana Tsunei Siip, koor fi naa non tana sanaan tsian koman a ngats fan tsian to ayei. Fuan tatangin a aurom to ayei, u nau te faan iny non a toto tsutsun ror, an nau fo fua fiisok onots ovei non safunuu an fuan nainy tana isen a ingainy gen nau fo fua fiisok tan mamatsiny iifaa; an noun ya vainy faavot tana fo mamatsiny viir gum fan tana monaagits to, te itiitoo iny ror ya, kainy tsipaar. Ana fo mamatsiny kan iring vavajia to te kat non e Gov vaatsuk tsuri gim ror ma kaa on nats tana ngats fan tsian to ayei. Tagan ten Gov ana Tsunei Siip nai kaa non tana ngats fan tsian to ayei, an fuainy tsoiny binun ten Gov nai fafaatouf ror Ya. Rin vainy to te fafaatouf Ya nai tagei ror a nain Ya fatoobing ana asangan Ya na kirkir nai rari. Sikia pis ta uurup na aya, ana ri gima komainy pis lam gen fa'arasan nana nuaf, tana saa, A Tsunaun e Gov nai fa'arasan non tsuri, ana ri nai tagaa ot ror faarei ror fo gotouf tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan.

Tou Tabin Me Ten Jisas

Kat to ana morena tsue to tsonyo, “Fo mamatsiny vegiau tovein man ovei ana fokinai onot ror ma faason tsun tsunia. Ana Tsunaun e Gov to te faan ir fuainy kuigin Tsuan Aaven Taabos Tsunia, Ya jiats naa to na morena Tsuan ma tsue of fuainy vainy binun Tsunia tana foka to te nai ruak enanats non vou tovei tsun.”

“Nongon Yam!” tsue fi Jisas, “Nyo sisiruiny tabin vame! Paparaa fiisok tsurin vainy te manaats ror vegiau tana ka te ruak nats non vou koman Buk tovei!”

Anyo Jon, nyo nongon ana nyo tagei kainy to na fo mamatsiny ka to. Nyo nongoiny fakap bus ya ana nyo tagei fakap kainy to na fo mamatsiny ka to, Nyo fatukun to moun a morena to te faatok vanyo na fo mamatsiny ka to ma faatouf anyo ya. Sana ayei tsue na ka tsonyo, “Kat fi vaare naa! Anyo na tsoiny binun faarei marom anyi ai tan fuainy vamuinyasiny fafaaman tsumanyi kan, u fuainy kuigin ana ri kan vainy to te manaats ror fo vegiau koman Buk to. Nyi ma faatouf tsuiny e Gov!” 10 Ana ya tsue to na ka tsonyo, “Nyi ma famuiny oiny vaare ta isen ta karainy vegiau tana ka te ruak nats non vou koman Buk tovei, tana saa, u nainy tana fo mamatsiny ka to, te sisiruiny ruak en. 11 Tan nainy te naa minon e Jisas, e sei na mes te kat non kat iring ee, tanyiny ma kat yan kat iring, ai sei na mes te kat non kat aveto ee, tanyiny ma kat yan kat aveto; ai sei na mes a tavaron ee, tanyiny ma kat yan kat tavaron, ai sei na mes a taabos ee, tanyiny ma taabos en ya, tana saa, sikia pis tu nainy iny pangis fo kat tsumanyi.”

12 “Nongon yam!” tsue fi Jisas, “Nyo sisiruiny tabin vame! Nyo mei mirou na tafan tan isiseiny mes tamainy non kat te kat ya. 13 Nyo patsukan, kaa faamuan you tan tatanik, ana Nyo kaa kan varou tan fafakap, Anyo na vaamuan ana Nyo na fafakap kan, Nyo na tatanik nan mamatsiny ka ana Nyo kan a fafakap nar foka.”

14 Paparaa fiisok tsurin vainy to te garus bus fo vau iny jiarasan beberus tsuar tan rafatsiny nana Tsunei siip to, ari kaa miror gumgum sof fiisen mi naa rori tan matainy sobaa nana aunon tana ngats fan tsian to ayei, ana ri kan kaa miror gumgum tan ainy fua nan nau te faan iny non a toto to ayei. 15 Jiarasan nana ngats fan tsian kaa men vainy vavaajets, an vainy iring vavajia fiisok, ana rin vainy fiamatsuan an katkat pau vague, an vainy tsitsikoor, an vainy totokon mes, ana vainy fafaatouf kaisa, an vainy gamgam tan vegiau an kat tsuri, ri nai kaa ror jiarasan.

16 “Anyo, Jisas te jiats me na morena Tsonyo ma pokei faruak iny yan a fo mamatsiny ka to tsumi na fo gum nar vainy fafaaman ten Krais. Anyo na tsubnaain ten Devit a aatouf: ana Nyo na isen to te faarei rou a pitinainy tana patsuu na nainy.”

17 Aaven Taabos ana muiny fanging tana Tsunei Siip tsue na ka ten Jisas, “Taame!” E sei na mes te nongoiny non vegiau ta aya ee, ma tsue kainy a ka, “Taame, Tsunaun e Jisas!”

Taami yam, e sei tsumi te iinyu non ee, ai sei te komainy naa minon a jiu to ee, ma naa me, a jiu to tana aurom to te faan iny non a toto na suu a sikia ta foiny nan, ayei na fifaan babainy.

Fafakap Nan Fo Vegiau

18 Anyo, Jon, nyo tsue taatag of maromin vegiaun reits to, te nongoiny romi ge gogosias romin vegiau nana fo mamatsiny ka te nai ruak nats non vou to te kirkir iny anyo koman Buk tovei: ai to ten sei na mes te sumainy non mes ar karainy vegiau kanen patsun a fo vegiau tovei ee, Gov nai sumainy kainy non a fasaraa tsunia tana fits a foka na iring vavajia to te pokei faruak bus iny anyo koman Buk tovei. 19 Ai sei na mes te nom ravainy non mes a fo vegiau koman Buk tovei ee, Gov nai nom ravainy osing non panainy fua tsunia, ana ayei te gima nai nom tu fua tan nau te faan iny non a toto to, ayei gim kainy non ma nai sof naa tana Ngats Fan Tsian a Taabos to, ito te tsue bus iny Buk tovei.

20 A Mes to te pokei iny a fo vegiau tovei, te tsue non a ka tovei roman, “Eye, u man! Nyo sisiruiny tabin vame!”

Man ovei, Tsunaun e Jisas, taame!

21 Nyo faakats rou tana koma ree'un ten Jisas a Tsunaun ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei!

Copyright information for `SPS