Revelation of John 3

Vegiau Te Naa Of Non Gum Nar Vainy Fafaaman Tana Ngats Fan Iny Saadis

Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau to tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Saadis:

“U vegiau to te poo fi me Tsonyo, na isen to te kaa minon fits aaven ten Gov ana fits a kootsits. Nyo nat bus iny fo mamatsiny kat te kat ami; vainy natiny tsue ror a ka tsumin, gum nar vainy fafaaman tana ngats fan iny Saadis, te kaa miror a toto, sana sikia, mi faarei rom vainy mat.
Mi ma tagun, am faparits to na faaman a kakaii te kaa miromi, kat non sa kajiaa babainy en. Tsonyo te sab bus a ka te kat amin sikia ma tavaron matan e Gov Tsonyo. Tamomots faarof a ka te nom ami tan fifaatsuts ana ka te nongoiny ami, manaats sanyi yam, am reesik to am takopis osing to na fo aveto tsumi. To te gim fi romi ma tagun, Nyo naa mirou tsumi tan nainy gim romi ma naano faarei rou na mes a kakabuts, tana saa, mi gima nat vaarik iny nainy te naa mi ronyo. Sana tee vainy tsumi te kaa ror tana ngats fan iny Saadis te gima kat fabong a fo raarav tsumi. Mi tamainy rom ma taan fiisen vaminyo, ana mi te nai vaun raarav goseen kafof, tana saa, kat tsumin tavaron. Ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto ee, Gov te nai favau non yan raarav goseen kafof, ana Nyo te gima rubas ravainy a asangan ya tan Buk nan asangar a vainy te kaa miror a Toto na Suu. Matan e Tamanyo an fo morena Tsunia, Nyo nai tsue rou, Anyo fasito rou ya.

“E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tana fo gum nar vainy fafaaman!”

Vegiau Te Naa Of Non Gum Nar Vainy Fafaaman Tana Ngats Fan Iny Filadelfia

Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau to tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Filadelfia:

“U vegiau to te poo fi me Tsonyo na isen to na Taabos ana Man to te kaa miroun gumgum iny nom tap iny a popue tana ngats fan tsian ten Devit a aatouf, ito na Jerusalem a foun, ana ka te pue ronyo, sikia ta isen ta mes te onot non ma sisiots oiny ya, ana ka te sisiots ronyo sikia ta mes te onot non ma pue oiny pis ya.
Nyo nat bus iny fo mamatsiny kat te kat ami; Nyo nat matuami te kaa mirom a parits a kakaii tsun, sana mi vovou faparits patsukan iny rom fifaatsuts Tsonyo, ana mi gim to ma faungis Vanyo. To sana Nyo puen matainy sobaa mata mami ana sikia ta mes te onot non ma sisiots oiny pis ya. Nongon! A gum nar vainy to te fasito iny ror e Satan, rin vainy gamgam, ana ri natiny koo ror a tsivor vainy ten Gov, sana ri na sikia, Nyo nai sog ramirori mata mami ma fatukun ari mou mami, ana ri na fokinai nai nat fi ror nei, Nyo mangiir maromi. 10 Nyo nai makok faarof maromi tan nainy tana fo patang an saraa kamits te naa minon tana monaagits to, ka iny tanaf a vainy faavot tan puputaa tovei, tana saa, ami makuts fakap tsuen parits Tsonyo te tsue na ka, ‘Mi ma tsutsun fareits men anaanos faamo’. 11 Nyo sisiruiny naa vame. Nom tap faparits iny a foka te kaa miromi. Tan kat to aya, sikia ta mes te onot non ma nom osing mami na tafan tsumi ito na sapou uupe gol.

12 “Ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto ee, Nyo nai fatsutsuiny rou ya ma faarei ya na tsuun a parits tana saape ten Gov Tsonyo, ya te gima naus osing oiny a iinin ya. Nyo nai kirkir rou a asangan e Gov Tsonyo puan ya, ana asangan a ngats fan tsian ten Gov Tsonyo, ito na Jerusalem a foun to te of ising minon Gormirmir ten Gov Tsonyo. Nyo nai kirkir kainy rou asangan Tsonyon foun, i tsunia.

13 “E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tana fo gum nar vainy fafaaman!”

Vegiau Te Naa Of Non Gum Nar Vainy Fafaaman Tana Ngats Fan Iny Leodisia

14 Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau to tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Leodisia:

“U vegiau to te poo fi me Tsonyo, na isen to te tsue na ka, ‘Man Ovei’, tan tsuen man ten Gov, a isen te natiny suu faman iny non a fo vegiau ten Gov, ana isen te natiny pokei non a man tsun tsuri, ana kifon a fo mamatsiny ka te fapogaar e Gov to Tsonyo tsue of maromi ya.
15 Nyo nat bus iny fo mamatsiny kat te kat ami; Nyo nat you ami gima kour ge ami gima fisikii. Nyo koman maromi ma kaa tana kour ge ami ma kaa tana fisikii. 16 To sana Nyo komainy kisuf maromi ngue Vanyo, tana saa, ami gima fisikii fiisok ge mi gima kour fiisok. Min maamaaf tsun. 17 Te natiny tsue fi romi nei, ‘Amam masun, ana mam kaa mirom a fo mamatsiny ka, mam gim rom ma kakat on iny ta isen ta ka.’ San sikia, ma sekee, mi gim rom ma nat, mi kaa fifiiring ovei tsun marom ana mi kaa iny aaruts ovei tsun marom, min beerbeer an mata kio. 18 Nyo tsue faparits of maromi ma foiny gol faman nei Tsonyo, ma faarei ami na mes a masun. Mi ma foiny kainy raarav gosee Tsonyo ka iny vau tsumi ma fatakop amin ka iny farejiaf mami. Mi ma foiny kainy ta fo iitoo Tsonyo nan mata kio ka iny fakaa mata mami, ma tagaa faarof ami. 19 Nyo natiny tsue ets'ets rou, Nyo te natiny fasaraan kat tsuri na fokinai te mangiir ronyo. Reesik yam, am takopis osing to na fo aveto tsumi, mi ma vaputs am kaa to tana fisikii!

20 “Tagaa! Nyo tsutsun rou tan matainy sobaa, Nyo te tegteg; sei na mes te nongoiny non fikoo Tsonyo ya te puen pingping ee, Nyo naa mirou numaa tsunia Nyo te ainy fiisen mi ya, ana ayei te ainy fiisen Vaminyo.

21 “Ten sei na mes to te fabiu non a puaan tan aveto ee, Nyo famanat rou ya ma nai gum pana Vanyo tan tagan Tsonyo, jesan te kat fi Nyo, Nyo vaputs Nyo fabiu to na puaan tan aveto, ai tovei roman Nyo gum rou panan e Tamanyo tan tagan Tsunia.

22 “E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tana fo gum nar vainy fafaaman!”

Copyright information for `SPS