Revelation of John 4

Jon Taraa Tatagei E Gov Gum Non Tan Tagan Tsuan Unya Gormirmir

Voun a ka to, nyo taraa tatagaa pis to ana nyo tagei ton sen pingping te tapue Gormirmir. An kuu tana mes faarei to na tsufing tangis me tsonyo muan sa nyo nongoiny ya te tsue na ka, “Paas me nei jias, ana nyo te faatok manyi na foka te nai ruak nats non vou.” Sen tsun, an Aaven Taabos tutuei vatuanyo, nyo tagei to na isen a mes te gum non tan tagan Gormirmir. Nain Ya na kakanaf faarei non a fats Jaspa ana fats a maraf Konilian; buuto te afis faavots tagan to ayei, an buuto faarei na fats Emerol a wuwiir. Mes tangau ana fats tagan te afis faavots isen tagan to ayei, ana ina tangau ana fats a tsunaun gum ror tana fo tagan to ari, ri vaun vau goseen kafof an kookof men sapou uupe gol patsuu rari faarei te kookof finy rora na fo aatouf. Tan tagan to ayei, u kanaf nan ubaar, an gurus, an guruu nan barak. Fits vit kurun te kurun matuen tagan to ayei; ana ri faarei ror ina fits aaven, u tsoiny binun ten Gov. Ai matuen tagan to aya, a ka faarei na namaan a kakanaf ana arasan fiisok, faarei na tsin.

Ina fats a ka te kaa miror a toto te tsutsun ror tan fats tatangin tagan to ayei. Ana ri kaa miror fo matan kinai fiisok, mata rari ai vou rari kan.
A vaamuan nan a ka te kaa minon a toto, mamatan faarei non a Laion; ana fafuan mamatan faarei non a Bulumakau a tsoiny; ana fafofopis mamatan faarei non a matan a mes; ana fafats nan a ka mamatan faarei non a Manuu na roruaf. U aunom pakpak kaa ror tana fo isiseiny ka te kaa miror toto, ana fo matan kinai fiisok via vavis ror pua rari ai fain a fo pakpak kan. Ri natiny tsue fatatabin ror tan mamatsiny nainy tan voiny min nuaf:

“Taabos, taabos, taabos, Tsunaun, Gov a Siireits, to te kaa patsukanen muan, ai tovei roman kaa patsukan nanon, ai te nai kaa fatatabin nanon tan mamatsiny nainy.”
Ri na ina fats a ka te kaa miror a toto to ari natiny kooma ror u kooma iny vamarits, an fatsiitsii, an tsue faarof naa tana Mes to te gumgum non tan tagan tsigtsig, te toto non tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan. 10 Ai tan nainy te kooma rori ana tangau ana fats a tsunaun to ari natiny fatukun naa ror matuen a isen a Mes to, Ayei to te gumgum non tan tagan tsigtsig Tsunia, ri te faatouf Ya, to te toto non tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan. Ri tats finy naa ror fo sapou uupe gol tsuri matuen tagan tsigtsig to, ri te tsue na ka,

11 “Tsunaun tsumam, ana Gov tsumam! Anyi na tsigtsig ana Nyi tamainy fiisok rom ma nom a vamarits, ana fatsiitsii, ana parits, tana saa, Anyi fapogaar a fo mamatsiny ka tan mangiir tsun Tsumanyi, to tsuri kaa eraror tovei roman.”
Copyright information for `SPS