Revelation of John 7

U Sen Natus Fats Safunuu Ana Fats Tapan Mes Iny Isrel

Voun a fo mamatsiny ka to te kap naa, sa nyo tagei a ina fats a morena tsutsun ror tana fats a i'iyo tana monaagits to, ser kat tap iny a fats a ainysat tana monaagits ma taf vaare na ainysat tan puputaa, ge namaan, ge tan fo nau. Ana nyo tagei pis to na mes a morena, poo fi me tana pan te roruak minon a nuaf fiisen minon a ka iny gogoum to te fasito iny non a Gov a toto. Ana ya kuu naa to tana fats a morena ito te faan iny e Gov a parits tsuri, ma kat fifiiring puputaa ana namaan: “Kat fifiiring vaaren puputaa, ge na namaan, ge tu nau, onot non te goum romam fo nair a fo tsoiny binun tana Gov tsura.” Ana nyo nongoiny ton as'as nararin vainy ito te kaa men goum ten Gov nai rari: onots non sen natus fats safunuu ana fats tapan (144,000) mes poo fi me tana safunuu ana fuan viir vun iny Isrel.

A safunuu ana fuan a tapan (12,000) mes tana vun ten Juda,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Ruben,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Ged,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Asa,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Naptalai,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Manase,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Simion,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Livai,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Isikar,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Sebulan,
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Josep
ana safunuu ana fuan a tapan mes tana vun ten Benjamen,
ito te kaa men goum ten Gov nai rari.

Vainy A Kinai Fiisok Te Kaa Men Vaun Gosee

Vou na foka to, nyo tagei ton tagin vainy kinai fiisok, a sikia ta mes te onot non ma as rari, ari poo fi me tana fo mamatsiny viir puainy mes, ai tana fo mamatsiny viir vun, ai tana fo mamatsiny viir gum iny fan, ai tana fo mamatsiny viir vegiau fafoofan, ri tsutsun matuen tagan ai matuen a Tsunei Siip fiisen men vaun goseen beberus iny jiarasan, nom tap iny non naan iny paura nimar. 10 Ri kuu fatsian, ri tsue to na ka, “Tou saup fatabin rara poo fi me tana Gov tsura gum non tan tagan ai tana Tsunei Siip!”

11 An fuainy morena tsutsun faafis ton tagan, an fuainy tsunaun, ana ina fats a ka na toto. Ana ri tsunguruu naa to me na fo nair petoo matuen tagan, ri faatouf to Gov, 12 ri tsue to na ka, “Man Ovei! Variri, vamarits, nat, tsue faarof, fatsiitsii, ana parits a reits, a foka to te fasito iny non e Gov tsura tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan! Man Ovei!”

13 Ana isen tsurin fuainy tsunaun rangats vatuanyo, “E sei to arin vainy to te vau ror vaun goseen beberus iny jiarasan ee, ai fei to te poo fi mi ri ei?”

14 “Nyo gim rou ma nat, tsunaun. Nyi nat rom,” biny fi nyo ya. Ayei tsue of vatuanyo, “U vainy to ari te faduen nainy iring tsian fiisok. Ri garus vaun beberus iny jiarasan tsuar ana ri kat fataabos ratuari faarein goseen kafof tan rafatsiny nana Tsunei Siip to. 15 Tan kat to aya, ri tsutsun matuen tagan ten Gov ana ri bibinun of Towa tana fo nuaf min voiny koman a saape. Ana Ayei to te gum non tan tagan nai kookop rarori me na matan ya. 16 Ana ri te gima onot ma nai ves ge iinyu; ge na nuaf ge ta ka ta fisikii nai akoor rarori; 17 tana saa a Tsunei Siip to te kaa non fapoopoan nan tagan, Ayei na tsoiny veis tsuri, ana Ayei mumumua rarori Ya te mei ra naa ri tana aurom a kookue te faan iny non a toto na suu. Ai Gov nai sap ravainy non a fo susuiny matan mata rari.”

Copyright information for `SPS