Revelation of John 8

U Fafits Nan Aatsits Nan Kots Noun

Tan nainy te kip a Tsunei Siip a faafits nana aatsits tap nan kots noun to, Gormirmir tomani enato onots fopis safunuu na minit. Sa nyo tagei na ina fits a morena tsutsun ror matuen e Gov; ayei faan ratuari na fits a tsufing.

Ana mes a morena to te kaa me na kepaa kat ari tan gol ka iny faakor jiaf tauf tsuraf naa mito, ya tsutsun to tan fatsung fafaatouf. Gov fainy towan jiaf akaakoor kinai fiisok ma sovaar fiisen mi yan faakats tan vainy taabos u fasito ten Krais, ka iny kat a faakor tan fatsung fafaatouf tan gol to te kaa non matuen tagan. An um nana jiaf akaakoor tauf tsuraf naa fiisen miton faakats tan vainy ten Krais naus osing me na niman a morena to te tsutsun matuen e Gov, naa fi enato jias. Ana morena nom to na kepaa kat ari tan gol sa favei yan guaf nom ya tan fatsung fafaatouf, ana ya ravainy towa petoo tan puputaa. Guruu nan barak poor ana pan gurus fatsian nato an kanaf nan ubaar an pan nuu kan to.

U Tsufing

Kat to ana fits a morena kakoun iny puuf to na fits a tsufing.

A vaamuan nana morena puuf to na tsufing tsuan. Ruat ais an guaf, sovaar men rafatsiny tatsiiu mito peto tan puputaa, sa kibei puputaa ana fo nau tana fopis a pan, an guaf akoor ton sen panan nan fopis puputaa fiisen men fo nau ana fo aufing kan.

Kat to ana fafuan nana morena puuf to na tsufing tsuan. A ka te mamatan faarei na tobeer a nai jias fiisok, akoor, ri ravainy towa namaan. Ana fafofopis nana pan, namaan, nai takopis iny rafatsiny to, ana fafofopis nana pan tana fo mamatsiny kan toto to te kaa ror namaan mat rato, ana fafofopis nana fo toraara, iring fakap rato.

10 Kat to ana fafofopis nana morena puuf to na tsufing tsuan. Ana kootsits a buiny tamuk fiisok, kurun faarei ton kurun nan vit, gotsiny mito peto poo fi me korosuu sa nai gotsiny en tana fafofopis nana pan nana aurom ana fo kookue. 11 (A asangan a kootsits to aya Aapeits). Ana fafofopis nana pan nana aurom takopis iny aapeits to ana vainy a kinai mat rato to te jiu fi ri na aurom a aapeits to, tana saa, a aurom takopis iny aapeits en.

12 Kat to ana fafats nana morena puuf to na tsufing tsuan. Sa faarei rari te kibei a nuaf tana fopis a pan ana iifaa an kootsits ana ka rak to na fafofopis nana pan tana nuaf, ana fafofopis nana pan nana iifaa, ana fafofopis nana pan nan fo kootsits, uurup faavot rato. To sana fafofopis nana pan nan nainy, uurup nato, ana fafofopis nana pan tana voiny uurup kan nato.

13 Kat to ana nyo tagaa naa to jias ana nyo nongoiny to na manuu to te roruaf vavis jias fiisok korosuu tsue fatsian to sa tsue na ka, “Reesik fiisok! Ma sekee, reesik fiisok, tana saa a iring tsian fiisok to aya tana fokinai to te nai kaa ror tan puputaa tan nainy te kakoun iny puuf ror a mesmes a ina pis a morenan tsufing tsuar, ana patang tsian nai ruak veesau tsun nanon!”

Copyright information for `SPS