Titus 2

U Faatsuts Man Nar Vainy Fafaaman

Sana nyi, Taitus, nyi ma faatsuts tsun ir vainy fafaaman a fo kat te vovou faman iny non a fo faatsuts man ten Krais.

Tan fuainy tsokanei, nyi ma tsue of rari, ma jiu famafuu vaare ri, ari ma kat fanatnat tana fo kat te kat rori, ri te tagaa ot faarof tsun iny a fo kat an fakats tsuar. Ari ma kaa me na faason a reits ten Krais, an kat iny mangiir a mesmes, an kat iny tsutsun fareits tan nainy te govets rori na fo patang.

Jesan kan, nyi ma tsue of kainy a fo tobo'an ma fataabos kat tsuar er fatsiitsii to Gov. Ari ma sigan pinypiny vaare na mesapan, ana ri ma famanat vaare iny jiun parits ma tatagaa ot rari ri. Ari ma faatsuts ir a mesapan ma kat ari na foka na fo rof, tan kat to aya, ri faatsuts raror moun see moun ma mangiir arin fo isiseiny tsoiny tsuar min fuainy guei tsuar, ana rin moun see moun to ari, ma tatagaa ot faarof iny a fo kat an fakats tsuar, ana ri ma kaa iny kaamos me matan e Gov, ana ri te makok faarof a foka numaa tsuar, ri ma kaa fain a fo tsoiny tsuar, er manaats ratuari, tan kat to aya, sikia ta isen ta mes te onot non ma tsue fiiring on iny vegiau nane Krais to te poo fi me ten Gov.

Jesan kan, Taitus, nyi ma tsue faparits of vurots an tsoiny see tsoiny ma tatagaa ot faarof iny arin kat an fakats tsuar.

Anyi patsukanem ma kat a fo mamatsiny kat rof, ma tagaa na fo kinai tan kat tsumanyi ri te vovou iny ya. Tana fo binun tsumanyi to tan fafaatsuts ir a fokinai, nyi ma gam vaare rari nyi te tsue taring vaare ana nyi te fatsutsuar vaare ramiri, a sikia, nyi ma fakats faarof tsuiny kat tavaron an man, nyi te pokein vegiau toobing. Tan nainy te kat tsuiny rom anyin vegiau tavaron to, ana fokinai te gima sab ta iring tsunia, ana fo tsoiny veer te gima tsue tsuk rara, ri rejiaf patsukan eraror tan vegiau tsuri.

Fuainy tsoiny binun babainy ma kaa fair a fo tsoiny tatagaa ot tsuar, ana ri te kat tsuiny a fo binun a fo rof te koman fi rorin fuainy tsoiny tatagaa ot tsuar. Ari ma suar vaare na ngue rari, 10 ge ma kabuts vaare ta ka tana fo tatagaa ot tsuar, a sikia, sana ri ma kat fatabiny kat tavaron ma faatok ir yan tsoiny tatagaa ot u kat tavaron tsuar ma paparaa mi rin tatagaa ot ri te onot ma faason tsuri. Ai tana fo ka te kat rori, rin fuainy tsoiny binun babainy te faparits ir mes panainy vainy ma famaari rin faatsuts man ten Krais te natiny pokei rora, iton faatsuts man ten Krais te poo fi me ten Gov, a Tsoiny Fiisaup tsura, 11 tana saa, Gov pokei faruak bus iny a koma ree'un Tsunia tana arasan te onot non ma saup fatabin ir a vainy faavot. 12 A koma ree'un ten Gov to ayei te faatsuts rarora ma naus osing kat te gim non ma vovou iny a fo kat tavaron ten Gov, ana ayei te faatsuts kan rarora ma naus osing kat iny kokoman ka fiisok tan puputaa to. U man, ara kaa ror fapoopoan nar vainy vavaajets tana monaagits to, sana koma ree'un ten Gov te faatsuts rarora ma tagaa ot faarof iny kat an fakats tsura, ana ra te taan fatavaron, ra te vovou iny kat tavaron ten Gov, 13 ai tan nainy te naano anaanos rora na ka na mamarof fiisok to, to te paparaa mirora ma tagei, ito tan nainy te tabin minon e Jisas Krais, a Gov a Siireits ana Tsoiny Fiisaup tsura, Ayei nai ruak minon tana pan a arasan fiisen minon siinaiv ana parits. 14 Jisas Krais, Ayei na Mes te faan bus iny a toto Tsuan tsura ma pats rara Ya tana tou tapuruur tana fo aveto tsura, ma fataabos rara Ya ra faarei miton vainy taabos u fasito Tsunia tsun, an kakoun iny kat a fo mamatsiny kat rof te koman fi non Ya.

15 Faatsuts iny a fo mamatsiny kat to, fatsuiny ir a vainy ma vovou iny arin vegiau to, nyi te fatoobing ir a vainy, kat tsurin gima rof, tana saa nyi kaa bus men gumgum faarei a Pasta. Kat vaare na vainy ma pitaa fus iny ari na fo vegiau tsumanyi.

Copyright information for `SPS