Titus 3

U Vainy Fafaaman Ma Kat Fi To

Anyi Taitus, nyi ma tsue fatatabin of ir a vainy fafaaman ten Krais ma kaa ri fain a fo tsoiny mumua tana gamaman ana fo tsunaun tana fan kan ana ri te manaats rari, ri te kakoun ma kat a fo mamatsiny kat a fo rof. Tsue of ir yam ma tsue fiiring vaare ri ta isen ta mes, ana ri ma fatsitsien vaare me na mesmes, sana ri ma koma tamee er koma rof iny ton vainy faavot.

Muan, tabuiny ruak faarei roran vainy fafaaman ten Krais, ra piou to, ana ra fanaginy tsue kan to, ai Satan fagaug ratuara. Ana ra faarei miton tsoiny binun babainy tan koman tsun tsura ana ra vovou iny ton paparaa tan koman tsura. Ra kaa to tan kat iny koma sesevee an koma suar iny a mesapan. Ana ri tsugei ratuara ana ra kan tsugei ratuari. San tan nainy te ruak me na koma rof an mangiir ten Gov a Tsoiny Fiisaup tsura, Ayei saup fatabin ratuara. Sikia ma tana fo kat a fo rof te kat ara, san tana tagtag Tsunia, to sana Ayei saup fatabin rara, ito tan garus aveto tsura ma agiir fafoun mi ra, an tan Aaven Taabos Ayei fatsuiny to na aave rara, Ya faan ratuara na toto na foun. Gov favei taptap tsitapuu raran Aaven Taabos, ito tsun kan ten Jisas Krais a Tsoiny Fiisaup tsura, tan kat to aya, tana koma ree'un Tsunia, ra faarei miton vainy tavaron matan Ya, ana ra nom ror a toto na suu to ayei te naano anaanos rora. U vegiau to ayan man ovei.

Nyo komainy marom anyi, Taitus, nyi ma faatsuts faamuan iny a foka to, tan kat to ayei a fokinai to te faaman ror ten Gov te kat ror a fo kat a fo rof. Fo kat rof an man to ayei te faakouts raror a vainy.
Sana nyi ma fataanis osing kat iny fatsitsien me na sikia ta kifon ya, an kat iny tsue tsuk a fo vegiau, an kat iny sisiisioiny asangar fo tsuvurari, an kat iny fatsutsue me na fo Faun tana taa Jiu, fo kat to ayei gim non ma faakouts rara, a ka babainy tsun. 10 Tsue taatag of a mes te pon non ma kibei vavis ir vainy fafaaman, tsue faamuainy of, nyi te fafuan pis, te gim fi non ya ma nongoiny tsue tsumanyi, fataanis osing, nyi te gargar naa ya. 11 Anyi Taitus, ma natem a mes te kat fi non to, te kaa iny nun busen, ana mes a katkat, kat iny aveto ana ayei fakei bus a tsivom tan vaatsuk ten Gov.

Fafakap Nan Fifaatsuts

12 Nainy te jiats ra naa ronyo Atemas ge Tikikas naa tsumanyi, tanaf nyi te vaputs ma naa patsu minyi tsonyo tana ngats fan iny Nikapolis, tana saa, anyo fakats bus you ma kaa tsom evanyo tan nainy tana ainysat tsian ana tonok na aya. 13 Vaputs nyi te faakouts e Senas, a mes te nat fiisok iny non faun faarei non a Tsoiny Faun, ai Apolos ma kakoun of arin a tou taataan tsuri, nyi te faakouts rari tana foka te kakat iny rori. 14 Vainy fafaaman koman a gum nar vainy tsura ma nat fi nei, ari ma nat faarof iny kat rof iny faakouts e sei na mes te aaruts iny non ta ka ee, kat non san vainy fafaaman kaa babainy er, ri te gima kat ta isen tu kat rof.

15 A fokinai tovei te kaakaa fiisen vamironyo te faan kan iny naa ror nainy rof tsuri naa tsumanyi. Nyi kan ma faan iny naan nainy rof tsumam tsurin vainy fafaaman te kaa ror tana toor iny Krit, ito na vainy te mangiir maromam tana saa, ri te faason ten Jisas.

Nyo faakats of rou a koma ree'un ten Gov ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.

Copyright information for `SPS