Deuteronomy 1

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פראן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב
אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע
ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אליהם
אחרי הכתו את סיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר ישב בעשתרות באדרעי
בעבר הירדן בארץ מואב הואל משה באר את התורה הזאת לאמר
יהוה אלהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה
פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה בנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת
ראו נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת לזרעם אחריהם
ואמר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם
10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב
11 יהוה אלהי אבתיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
12 איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם
13 הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם
14 ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות
15 ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות ושטרים לשבטיכם
16 ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר שמעו בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו
17 לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו
18 ואצוה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון
19 ונסעה מחורב ונלכה את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע
20 ואמר אליכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו
21 ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת
22 ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן
23 וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
24 ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכול וירגלו אתה
25 ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
26 ולא אביתם לעלות ותמרו את פי יהוה אלהיכם
27 ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו
28 אנה אנחנו עלים ואחינו המיסו את לבבנו לאמר עם גדול ורב ממנו וערים גדלות ובצרות בשמים וגם בני ענקים ראינו שם
29 ואמר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם
30 יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם
31 ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה
32 ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם
33 ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה להראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם
34 וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר
35 אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לאבתיכם
36 זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען כי מלא אחרי יהוה
37 גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבוא שמה
38 יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבוא שמה אתו החזק כי הוא ינחלנה את ישראל
39 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם הם יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה
40 ואתם פנו וסעו לכם המדברה דרך ים סוף
41 ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אלהינו אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה
42 ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
43 ואדברה אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ותזידו ותעלו ההרה
44 ויצא העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה
45 ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקולכם ולא האזין אליכם
46 ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם
Copyright information for SPVar