Deuteronomy 10

בעת ההיא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראישונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ
ואכתבה על הלוחת את הדברים אשר היו על הלוחת הראישונים אשר שברת ושמתם בארון
ואעשה ארון עצי שטים ואפסלה שני לוחת אבנים כראישונים ואעלה ההרה ושני הלוחת בידי
ויכתב על הלוחת כמכתב הראישון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי
ואפנה וארדה מן ההר ואשימה את הלוחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה
ובני ישראל נסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
משם נסעו ויחנו הגדגדה משם נסעו ויחנו ביטבתה ארץ נחלי מים משם נסעו ויחנו בעברנה משם נסעו ויחנו בעציון גבר משם נסעו ויחנו במדבר צן היא קדש משם נסעו ויחנו בהר ההר וימת שם אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו
בעת ההיא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון ברית יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה
על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו
10 ואנכי עמדתי בהר כימים הראישונים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא ולא אבה יהוה השחיתך
11 ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם הזה ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם
12 ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
13 ולשמר את מצות יהוה אלהיך ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך
14 הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה
15 רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אתם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה
16 ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד
17 כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדון האדונים האל הגדול והגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד
18 עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה
19 ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים
20 את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע
21 הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך
22 בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב
Copyright information for SPVar