Deuteronomy 11

ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו חקתיו ומצותיו ומשפטיו כל הימים
וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו ואת ידו החזקה ואת זרועו הנטויה
את אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה ולכל ארצו
ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה
ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה
ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת כל האדם אשר לקרח בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל
כי עיניכם הראות את כל מעשה יהוה הגדול אשר עשה
ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
ולמען תאריכון ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת לזרעם ארץ זבת חלב ודבש
10 כי הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק
11 והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים
12 ארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה
13 והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
14 ונתן מטר ארצך בעתו יורא ומלקוש ואספת דגנך תירשך ויצהרך
15 ונתן עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת
16 השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
17 וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהר מעל הארץ הטובה אשר יהוה נתן לכם
18 ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידיכם והיו לטטפות בין עיניכם
19 ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בבית בלכתך בדרך בשכבך ובקומך
20 וכתבתם על מזוזת בתיך ובשעריך
21 למען ירבון ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ
22 כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם היום לעשותה לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו
23 והוריש יהוה את כל הגוים האלה מלפניך וירשתם גוים גדלים ועצמים ממך
24 כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון ומן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם
25 לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם
26 ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה
27 את הברכה אשר תשמעון אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום
28 והקללה אם לא תשמעון אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם
29 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל
30 הלוא הם בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורא מול שכם
31 כי אתם עברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה
32 ושמרתם לעשות את כל החקים ואת כל המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום
Copyright information for SPVar