Deuteronomy 12

אלה החקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה
אבד תאבדון את כל המקומת אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן
ונתצתם את מזבחתיהם ושברתם את מצבתיהם ואשריהם תשרפון באש ופסלי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא
לא תעשו כן ליהוה אלהיכם
כי אם אל המקום אשר בחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשים את שמו שם לשכנו תדרשו ובאתם שמה
והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומתיכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם
ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידיכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך
לא תעשו ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו
כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיכם נתן לכם
10 ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח
11 והיה המקום אשר בחר יהוה אלהיכם בו לשכן את שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עלתיכם וזבחיכם ומעשרתיכם ותרמתימם ונדבתיכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה
12 ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם עבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם
13 השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה
14 כי אם במקום אשר בחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה את כל אשר אנכי מצוך
15 רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל
16 רק הדם לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים
17 לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידיך
18 כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידיך
19 השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך
20 כי ירחיב יהוה אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר
21 כי ירחק ממך המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתיך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך
22 אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא בך והטהור יאכלנו יחדו
23 רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר
24 לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים
25 לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה
26 רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר בחר יהוה
27 ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל
28 שמור ושמעת ועשית את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך
29 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אתם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם
30 השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איך יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני
31 לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי את כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם
Copyright information for SPVar