Deuteronomy 13

את כל הדבר אשר אנכי מצוך היום אתו תשמרו לעשות לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו
כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת
ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם
לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל החלם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
אחרי יהוה אלהיכם תלכון ואתו תיראון ואת מצותיו תשמרון ובקולו תשמעון ואתו תעבדו ובו תדבקו
והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך
כי יסיתך אחיך בן אביך או בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך
מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרובים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ
לא תאבה אליו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו
10 כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראישונה להמיתו ויד כל העם באחרנה
11 וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
12 וכל ישראל ישמעו וייראו ולא יוספו עוד לעשות כדבר הרע הזה בקרבך
13 כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר
14 יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם
15 ודרשת וחקרת ושאלת הייטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך
16 הכה תכה את ישבי העיר ההיא לפי חרב החרים אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב
17 ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד
18 ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך
19 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך
Copyright information for SPVar