Deuteronomy 14

1בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת
2כי עם קדש אהה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
3לא תאכלו כל תועבה
4וזאת הבהמה אשר תאכלו שור ושה כשבים ושה עזים
5איל וצבי ויחמור אקו ודישון תאי וזמר
6כל בהמה מפריסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
7אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלי גרה הם ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם
8ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגור טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו
9ואת זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו
10וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם
11כל צפור טהרה תאכלו
12וזה אשר לא תאכלו מהם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה ואת
13הדאה ואת האיה למינה
14ואת כל ערב למינו
15ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף למינו ואת הנץ
16ואת הכוס ואת שלך ואת הינשף ואת התנשמת ואת
17הקאת ואת הרחמה ואת
18החסידה והאנפה למינה ואת הדגפת ואת העטלף
19וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא תאכלו מהם
20כל עוף טהור תאכלו
21לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכרה לנכרי כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
22עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה
23ואכלתו לפני יהוה אלהיך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים
24וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך
25ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר בחר יהוה אלהיך בו
26ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן ביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך
27והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך
28מקץ שלש שנים תוצא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחתו בשעריך
29ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה
Copyright information for SPVar