Deuteronomy 16

1שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה
2וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
3לא תאכלו עליו חמץ שבעת ימים תאכלו עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
4ולא יראה לך שאר בכל גבולך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בין הערבים ביום הראישון לבקר
5ולא תוכל לזבח את הפסח באחת שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
6כי אם במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים
7ובשלת ואכלת במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך
8ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכת עבדה
9שבעה שבעות תספר לך מהחלך חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות
10ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידיך אשר תתן כאשר ברכך יהוה אלהיך
11ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
12וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ושמרת ועשית את החקים האלה
13חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך
14ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך
15שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר בחר יהוה אלהיך כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח
16שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר בחר בו בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראו את פני יהוה ריקם
17איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך
18שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק
19לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדקים
20צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
21לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך
22ולא תקים לך מצבה אשר שנאה יהוה אלהיך
Copyright information for SPVar