Deuteronomy 18

לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו
וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחים והקבה
ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו
כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לפני יהוה אלהיך ולשרתו ולברך בשמו הוא ובניו כל הימים
וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר בחר יהוה
ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
חלק כחלק יאכלון לבד ממכרו ועל האבות
כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם
10 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מענן מנחש מכשף
11 חבר חבר שאל אוב וידעני ודרש אל המתים
12 כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מורשם מפניך
13 תמים תהיה עם יהוה אלהיך
14 כי הגוים האלה אשר אתם ירשים אתם אל המעננים ואל הקסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך
15 נביא מקרב אחיך כמוני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון
16 ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחורב ביום הקהל לאמר לא אוסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת אשו הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות
17 ויאמר יהוה אלי הטיבו אשר דברו
18 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
19 והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריו אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו
20 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא
21 וכי תאמר בלבבך איך נודע את הדבר אשר לא דברו יהוה
22 אשר ידבר הנביא בשם יהוה לא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו
Copyright information for SPVar