Deuteronomy 2

1ונפנה ונסעה המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים
2ויאמר יהוה אלי לאמר
3רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה
4ואת העם צוי לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד
5אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם ירשה עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר
6אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכירו מאתם בכסף ושתיתם
7כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר ואשלחה מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה בארצך לא אטה בשדה ובכרם ולא נשתה מי בור דרך המלך נלך לא נסור ימין ושמאל עד אשר נעבר נבולך ויאמר לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך
8ונעברה מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר ונפנה ונעברה דרך מדבר מואב
9ויאמר יהוה אלי אל תצור את מואב ואל תתגר בו כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה
10האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים
11 והמואבים יקראו להם אימים
12ובשעיר ישבו החרי לפנים ובני עשו יירשם וישמדם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתיהם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם
13ועתה קומו סעו ועברו לכם את נחל זרד ונעברה את נחל זרד
14והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם
15וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם
16ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם
17ויאמר יהוה אלי לאמר
18אתה עבר היום את גבול מואב את ער
19וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה
20ארץ רפאים תחשב אף היא רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יקראו להם זמזמים
21עם גדול ורב ורם כענקים וישמדם יהוה מפניהם ויירשום וישבו תחתיהם
22כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה
23והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם
24קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה
25היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעו את שמעך ורגזו וחלו מפניך
26ואשלחה מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר
27אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל
28אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי
29כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעברה את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
30ולא אבה סיחון מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה
31ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו
32ויצא סיחון לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה
33ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונכה אתו ואת בניו ואת כל עמו
34ונלכדה את כל עריו בעת ההיא ונחרמה את כל עריו מתם הנשים והטף לא השארנו שריד
35רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו
36מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו בידנו
37רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל היבק וערי ההר וכל אשר צונו יהוה אלהינו
Copyright information for SPVar