Deuteronomy 2

ונפנה ונסעה המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים
ויאמר יהוה אלי לאמר
רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה
ואת העם צוי לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד
אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם ירשה עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר
אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכירו מאתם בכסף ושתיתם
כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר ואשלחה מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה בארצך לא אטה בשדה ובכרם ולא נשתה מי בור דרך המלך נלך לא נסור ימין ושמאל עד אשר נעבר נבולך ויאמר לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך
ונעברה מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר ונפנה ונעברה דרך מדבר מואב
ויאמר יהוה אלי אל תצור את מואב ואל תתגר בו כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה
10 האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים
11  והמואבים יקראו להם אימים
12 ובשעיר ישבו החרי לפנים ובני עשו יירשם וישמדם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתיהם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם
13 ועתה קומו סעו ועברו לכם את נחל זרד ונעברה את נחל זרד
14 והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם
15 וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם
16 ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם
17 ויאמר יהוה אלי לאמר
18 אתה עבר היום את גבול מואב את ער
19 וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה
20 ארץ רפאים תחשב אף היא רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יקראו להם זמזמים
21 עם גדול ורב ורם כענקים וישמדם יהוה מפניהם ויירשום וישבו תחתיהם
22 כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה
23 והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם
24 קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה
25 היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעו את שמעך ורגזו וחלו מפניך
26 ואשלחה מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר
27 אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל
28 אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי
29 כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעברה את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
30 ולא אבה סיחון מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה
31 ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו
32 ויצא סיחון לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה
33 ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונכה אתו ואת בניו ואת כל עמו
34 ונלכדה את כל עריו בעת ההיא ונחרמה את כל עריו מתם הנשים והטף לא השארנו שריד
35 רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו
36 מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו בידנו
37 רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל היבק וערי ההר וכל אשר צונו יהוה אלהינו
Copyright information for SPVar