Deuteronomy 22

לא תראה את שור אחיך או את שיו או את כל בהמתו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך
ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו מעמך והשבתו לו
כן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם
לא תראה את חמור אחיך או את שורו או את כל בהמתו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו
לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי הועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה
כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או בצים והאם רבצת על האפרחים או על הבצים לא תקח האם על הבנים
שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו
לא תזרע כרמך כלאים פן תקדיש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם
10 לא תחריש בשור ובחמור יחדו
11 לא תלבש שעטניז צמר ופשתים יחדו
12 גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה
13 כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה
14 ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרבה אליה ולא מצאתי לה בתולים
15 ולקח אבי הנערה ואמה והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה
16 ואמר אבי הנערה אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה
17 והנה הוא לה שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרש השמלה לפני זקני העיר
18 ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ההוא ויסרו אתו
19 וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל שלחה כל ימיו
20 ואם אמת היה הדבר לא נמצאו בתולים לנערה
21 והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל להזנות את בית אביה ובערת הרע מקרבך
22 כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל
23 כי יהיה נערה בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה
24 והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך
25 ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
26 ולנערה לא תעשו דבר אין לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה
27 כי בשדה מצאה צעקה הנערה המארשה ואין מושיע לה
28 כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו
29 ונתן האיש השכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו
Copyright information for SPVar