Deuteronomy 23

לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
לא יבוא פצע דכה וכרות שפכת בקהל יהוה
לא יבוא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל יהוה
לא יבוא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל יהוה עד עולם
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור פתרה ארם נהרים לקללך
ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך
לא תדרש שלמם וטובתם כל ימיך לעלם
לא תתעב אדמי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל יהוה
10 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
11 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה ויצא מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה
12  כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש ואחרי כן יבוא אל המחנה
13 ויד יהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה החוצה
14 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך החוצה וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך
15 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
16 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
17 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחת שעריך בטוב לו לא תוננו
18 לא תחיה קדשה מבנות ישראל ולא יחיה קדש מבני ישראל
19 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם
20 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך
21 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
22 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
23 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך הטא
24 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה נדבה אשר דברת בפיך
25 כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
26 כי תבוא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך
Copyright information for SPVar