Deuteronomy 24

כי יקח איש אשה ובא אליה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו
ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות בעלה האחרון אשר לקחה לו לאשה
לא יוכל בעלה הראישון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה היא לפני יהוה ולא תחטיאו את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקיא יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח
לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל
כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך
השמר בנגע הצרעת לשמר מאד לעשות ככל התורה אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות
זכר את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים
10 כי תשא ברעך משאת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבט עבוטו
11 בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשא בו הוא יוצא אליך את העבוט החוצה
12 ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו
13 השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך
14 לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך
15 ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
16 לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על האבות איש בחטאו יומת
17 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה
18 וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
19 כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך
20 כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
21 כי תבצר כרמך לא תעלל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
22 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך את הדבר הזה
Copyright information for SPVar