Deuteronomy 26

1והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה
2ולקחת מראשית פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
3ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו
4ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך
5וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב
6ויריעו אתנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבדה קשה
7ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו
8ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמראה גדול ובאתות ובמפתים
9ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש
10ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך
11ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך
12כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתתו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו
13ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצותיך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי
14לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני
15השקף ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש
16היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אתם בכל לבבך ובכל נפשך
17את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ולשמע בקולו
18ויהוה האמרך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו
19ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה לשם ולתפארת ולהיותך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר
Copyright information for SPVar